Žiadosť o odklad splátok podľa § 30j zákona č. 67/2020 Z. z. pre FOP a malého zamestnávateľa

Informácie o odklade splácania úveru
Pred podaním žiadosti si prosím pozorne prečítajte a zvážte nasledovné informácie:

 1. Odklad splácania úveru neznamená odpustenie splácania úveru. Povinnosť zaplatiť splátky istiny a úroku sa odkladá na neskôr.
 2. Odklad splácania úveru sa povolí na požadovaný počet mesiacov (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba).
 3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splácania úveru ďalej úročí.
 4. Odklad splácania úveru nemá vplyv na splatnosť splátok poistného, ak bolo dohodnuté v zmluve o úvere/lízingu.
 5. Za tento odklad splácania úveru od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
 6. Aj, ak sa povolí odklad splácania úveru, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť za podmienok určených zmluvou o úvere; dlžník pre ukončenie odkladu splácania úveru podá veriteľovi žiadosť o tomto ukončení.

V súvislosti s týmto zákonom je možné požiadať o odklad splátok len pre SPOTREBNÝ ÚVER (UZF). V prípade zmluvy o operatívnom lízingu a zmluvy o finančnom lízingu môžete požiadať o úpravu splátkového kalendára (kliknite pre viac informácií TU)

Formulár žiadosti (pdf)

(návod ako vyplniť žiadosť)

Žiadosť o odklad splátok je možné podať písomne,
alebo zaslaním scanu či fotografie podpísanej žiadosti e-mailom.
Za účelom rýchleho spracovania Vašej žiadosti Vám odporúčame žiadosť poslať e-mailom a to tak, že vyplnenú a podpísanú žiadosť nascanujete/odfotíte a pošlete na e-mail: info@csobleasing.sk

V prípade zaslania poštou, posielajte vyplnenú žiadosť na adresu:
Zákaznícky servis ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava.

Ak žiadosť bude úplná a budete spĺňať všetky zákonné podmienky, naša spoločnosť sa Vám najneskôr do 30 dní od podania žiadosti vyjadrí a zašle na e-mail uvedený v žiadosti Oznámenie o povolení odkladu splátok spolu s novým splátkovým kalendárom, zohľadňujúcim odklad splátok.

 • V prípade, ak bude žiadosť neúplná, špecialisti zákazníckeho servisu našej spoločnosti Vás budú kontaktovať za účelom odstránenia nedostatkov.
 • V prípade, ak nebudete spĺňať nárok na odklad splátok v súlade so zákonom, naša spoločnosť bude nútená Vašu žiadosť o doklad splátok zamietnuť.
 • V prípade, ak Vás nebudeme kontaktovať ani do 30 dní od podania úplnej žiadosti platí, že odklad splátok je povolený.
 • O odklad splátok môžete požiadať maximálne na dobu 3 mesiacov. Po uplynutí prvej doby odkladu maximálne 3 mesiace máte právo našej spoločnosti ako veriteľovi oznámiť záujem o ďalší odklad, opäť na dobu maximálne 3 mesiacov. V prípade, ak budete spĺňať zákonné podmienky na povolenie ďalšieho odkladu, naša spoločnosť ďalší odklad povolí.
 • Odklad splátok znamená, že po dobu odkladu nemáte povinnosť platiť odložené splátky, resp. ich časť. Neznamená to však, že splátky sa odpúšťajú, ale povinnosť na ich zaplatenie sa odkladá a ich splatnosť nastane po splatnosti pôvodne dohodnutých splátok . Úroky za dobu odkladu Vám budú rozpočítané do splátok, ktorých splatnosť nastane po uplynutí doby odkladu. V prípade, ak ste zvolíte možnosť odkladu splátok bez predĺženia doby splácania, tak odložené splátky Vám budú taktiež rozpočítané do splátok, ktorých splatnosť nastane po uplynutí doby odkladu.