Poistná udalosť

Poistná udalosť na predmete
financovanom na finančný lízing a spotrebný úver

Poistná udalosť
na vozidle operatívneho lízingu

Produkty

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Poistenie kryje škody na majetku, škody na zdraví a ušlý zisk. Je zo zákona povinné pre každého držiteľa resp. vlastníka motorového vozidla.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie, ochráni vaše vozidlo proti poškodeniu alebo zničeniu v dôsledku havárie, živelných udalostiach, vandalizme a odcudzení.

Poistenie strojov a technológií

• Poistenie stacionárnych strojov
• Poistenie elektroniky
• Poistenie mobilných strojov

Poistenie finančnej straty

Poistenie finančnej straty kryje rozdiel medzi všeobecnou a obstarávacou cenou vozidla a zariadenia.

Pripoistenie

K havarijnému poisteniu ponúkame možnosť doplnkového pripoistenia.

Spolupracujúce poisťovne