ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., je 100 % dcérskou spoločnosťou spoločnosti ČSOB Leasing, a.s.
Hlavným predmetom činnosti je sprostredkovanie poistenia zákazníkom ČSOB Leasing, a.s., pre financovaný, ale aj nefinancovaný majetok.

ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., je dôležitým a významným obchodným partnerom pre poisťovne pôsobiace na slovenskom poistnom trhu. Podľa rebríčka TREND vo finančníctve 2018 patrí do prvej desiatky najlepších finančných sprostredkovateľov.

Portfólio poistných produktov zahŕňa predovšetkým produkty pre poistenie motorových vozidiel, strojov a zariadení, poistenie nehnuteľností a ostatných rizík spojených s financovaním či vlastníctvom majetku.

Výhodou poistenia cez ČSOB Leasing, a.s., je najmä rýchle dojednávanie poistenia. Zákazník má možnosť uzavrieť poistnú zmluvu súčasne pri dojednávaní zmluvy o financovaní a podpísať oba dokumenty naraz. Poistné platí spoločne so splátkami za predmet lízingu a jeho výška je garantovaná počas celej doby financovania.

Produkty

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Poistenie kryje škody na majetku, škody na zdraví a ušlý zisk. Je zo zákona povinné pre každého držiteľa resp. vlastníka motorového vozidla.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie, ochráni vaše vozidlo proti poškodeniu alebo zničeniu v dôsledku havárie, živelných udalostiach, vandalizme a odcudzení.

Poistenie strojov a technológií

• Poistenie stacionárnych strojov
• Poistenie elektroniky
• Poistenie mobilných strojov

Poistenie finančnej straty

Poistenie finančnej straty kryje rozdiel medzi všeobecnou a obstarávacou cenou vozidla a zariadenia.

Poistenie nehnuteľnosti

Vzťahuje sa na poškodenie alebo zničenie nehnuteľnosti v dôsledku živelných škôd ako aj na odcudzenie stavebných súčastí.

Pripoistenie

K havarijnému poisteniu ponúkame možnosť doplnkového pripoistenia.

Spolupracujúce poisťovne