Súhlas so spracovaním osobných údajov

Marketingové aktivity

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím svojich osobných údajov a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., IČO: 36 854 140, ČSOB Poisťovňu, a.s., IČO: 31 325 416, ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., IČO: 35 799 200, ČSOB Leasing, a.s., IČO: 35 704 713, ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., IČO: 35 887 222, KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti, IČO: 47 243 929 (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), na účel prípravy a realizácie marketingových aktivít súvisiacich s poskytovaním produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny.

Súhlasím s tým, aby v rámci uvedeného účelu boli moje osobné údaje analyzované a profilované, na základe čoho mi môžu členovia ČSOB Finančnej skupiny adresovať podľa mojich preferencií marketingové ponuky. Súhlas sa týka týchto osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa,telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje, údaje získané na základe analýz, údaje z internetových stránok a aplikácií a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny.

Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po celú dobu, kedy budete klientom ČSOB Finančnej skupiny a 5 rokov od ukončenia všetkých zmluvných vzťahov medzi vami a členmi ČSOB Finančnej skupiny. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Informácie o spôsobe odvolania súhlasu nájdete na https://www.csobleasing.sk/ochrana-osobny-udajov/. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum).

KONTAKTUJTE NÁS

Radi vám poradíme a pripravíme ponuku financovania podľa vašich potrieb a požiadaviek.
Zvoľte si formu kontaktovania.