Financovanie a zmluva

Na Zákaznícky portál do vášho konta môžete vytvoriť prístup ďalšej osobe. Pozrite si postup.

Osobám, ktorým vytvoríte prístup na Zákaznícky portál, môžete priradiť rôznu rolu. Každá rola má iné právomoci na portáli a prístup k rozličným informáciám:

Rola Manažér
– táto rola slúži na správu konta v plnom rozsahu a rovnako ako Nájomca/Vlastník dokáže vytvárať dodatočné prístupy pre iné osoby.

Rola Ekonóm/účtovník
– má k dispozícií všetky informácie, týkajúce sa zmluvy. Nemôže pridávať nového používateľa a vytvárať žiadosti ku konkrétnej zmluve.

Rola Správca vozového parku
– má prístup k všetkým informáciám o vozidlách a k reportom z operatívneho lízingu. Vie zadať poistnú udalosť a požiadať o zmenu kilometrov. Nemá prístup k finančným tokom. Nevie vytvárať dodatočného používateľa a spracovať údaje o zákazníkovi (zmena bankového účtu, štatutárnych zástupcov a kontaktných údajov).

Rola Vodič
– má prístup k všetkým informáciám týkajúcich sa vozidiel na operatívny lízing. Vie zadať poistnú udalosť a požiadať o zmenu kilometrov. Nemá prístup k finančným tokom, k reportom a nevie vytvárať dodatočného používateľa, spracovať údaje o zákazníkovi (zmena bankového účtu, štatutárnych zástupcov a kontaktných údajov).

Rola Štatutárny zástupca
– táto rola slúži na správu konta v plnom rozsahu a rovnako ako Nájomca/Vlastník dokáže vytvárať dodatočné prístupy pre iné osoby.

Pozrite si video: Ako vypočítať predčasné ukončenie zmluvy na Zákazníckom portáli.
Alebo návod aj s obrázkami nájdete aj tu: Nezáväzný výpočet (csobleasing.sk).

Nezáväzný výpočet nákladov cez Zákaznícky portál:

 1. Prihláste sa do Zákazníckeho portálu: portal.csobleasing.sk.
 2. Kliknite na „Chcem podať žiadosť“ a vyberte si „Nezáväzná kalkulácia na výpočet nákladov za predčasné ukončenie zmluvy“.
 3. Zvoľte si číslo zmluvy, pre ktorú sa chcete dozvedieť nezáväzný výpočet nákladov a vyberte si dátum, ku ktorému si želáte zmluvu predčasne ukončiť.
 4. Kliknite na tlačidlo „Nezáväzná kalkulácia“ a zobrazí sa vám Suma nezáväznej kalkulácie.
 5. Ak chcete vedieť detailné informácie – napríklad zoznam poplatkov, ktoré sú zahrnuté v Sume nezáväznej kalkulácie, tak kliknite na tlačidlo „Zobraziť detail“. Do počítača sa vám stiahne pdf súbor obsahujúci podrobné informácie.
 6. V prípade záujmu o presné vyčíslenie sumy vyplňte vaše kontaktné údaje (telefón a email) a kliknite na tlačidlo Žiadosť o predčasné ukončenie.

Po prihlásení do Zákazníckeho portálu – portal.csobleasing.sk – všetky žiadosti nájdete:

 • priamo na úvodnej stránke Zákazníckeho portálu, ktorá sa vám zobrazí hneď po prihlásení v hlavnom menu vľavo „Žiadosti“
 • alebo priamo v detaile každej zmluvy – postup:
 1. Prihláste sa do Zákazníckeho portálu.
 2. Kliknite v hlavnom menu vľavo na „Zmluvy“.
 3. Vyberte si zmluvu, ku ktorej chcete vytvoriť žiadosť, kliknutím na tlačidlo „Detail“.
 4. V spodnej časti obrazovky môžete vytvoriť žiadosť k vybranej zmluve.

Prihláste sa do Zákazníckeho portálu: portal.csobleasing.sk.

Všetky podrobné informácie o splátkach, faktúrach, úhradách, upomienkach a platobných údajoch nájdete v hlavnom menu vľavo „Finančné toky“.

Detailné informácie o splátkach nájdete v Zákazníckom portáli aj v detaile vašej zmluvy – postup:

1. Prihláste sa do Zákazníckeho portálu.
2. Kliknite v hlavnom menu vľavo na „Zmluvy“.
3. Vyberte si zmluvu, ku ktorej chcete zistiť platobné informácie, kliknutím na tlačidlo „Detail“.
4. Zobrazí sa vám „Detail zmluvy“ a kliknite na „Finančné toky“.

Prihláste sa do Zákazníckeho portálu: portal.csobleasing.sk.

Zmeniť dĺžku trvania platnosti zmluvy môžete vyplnením „Žiadosti o zmenu splátkového kalendára“.

Po vyplnení žiadosti kliknite na „Odoslať údaje“.

NEVYHOVUJÚCI TERMÍN SPLATNOSTI
Ak vám nevyhovuje dátum splatnosti splátok, môžete si upraviť svoj splátkový kalendár.

Postup:

 1. Prihláste sa do Zákazníckeho portálu: portal.csobleasing.sk.
 2. Vyplňte „Žiadosť o zmenu splátkového kalendára“. Po vyplnení žiadosti kliknite na tlačidlo „Odoslať údaje“.
 3. Do 3 dní štandardne schvaľujeme, alebo zamietneme vašu žiadosť o zmenu splátkového kalendára.
 4. Ak žiadosť schválime, pošleme vám návrh kalkulácie nového splátkového kalendára, ktorý musíte schváliť, ak s ním súhlasíte.
 5. Po vašom schválení návrhu kalkulácie nového splátkového kalendáre vám pošleme upravený splátkový kalendár.

Zmena termínu splatnosti v rámci mesiaca je bezplatná.

KRÁTKODOBNÁ PLATOBNÁ NESCHOPNOSŤ
Ak sa dostanete do krátkodobej platobnej neschopnosti, vieme vám pomôcť s týmito riešeniami:

A)
Oneskorená úhrada splátky – postup:

1. Zavolajte nám na našu Zákaznícku linku 02 / 68 20 21 11.
2. Telefonicky sa vieme dohodnúť na posune termínu úhrady splátky štandardne do 30 dní od dátumu splatnosti. Dohoda nemá odkladný účinok na zasielanie upomienok a prípadné vystavenie zmluvnej sankcie na základe VZP.
3. Zaplatíte splátku do dohodnutého termínu.

B)
predĺženie doby lízingu – to znamená, že upravíme splátkový kalendár tak, že dobu lízingu predĺžime. Výška pravidelnej lízingovej splátky sa tak celkovo zníži. Táto úprava splátkového kalendáru je spoplatnená služba podľa platného Sadzobníka poplatkov.

C)
zníženie splátky – to znamená, že upravíme splátkový kalendár tak, že znížime splátku na požadovanú výšku, pričom zostávajúcu časť tejto splátky rozrátame do zostávajúcich splátok – táto služba je spoplatnená podľa platného Sadzobníka poplatkov.

DLHODOBÁ PLATOBNÁ NESCHOPNOSŤ
Ak sa dostanete do dlhodobej platobnej neschopnosti, vieme vám pomôcť s týmito riešeniami:

A)
subnájom – to znamená dočasné užívanie predmetu zmluvy iným subjektom. Lízingový nájomca (Vy) „požičiavate“ za dojednanú odplatu predmet lízingu na ohraničenú dobu inému subjektu.
1. Prihláste sa do Zákazníckeho portálu: portal.csobleasing.sk.
2. Vyplňte „Žiadosť o subnájom“. Po vyplnení žiadosti kliknite na tlačidlo „Odoslať údaje“. Ak je žiadosť správne vyplnená a poslané potrebné doklady k žiadosti v časti príloha, tak žiadosť spracujeme do 3 pracovných dní.
3. Ak žiadosť o subnájom schválime, pošleme vám emailom a na portál súhlas s dočasným užívaním predmetu.

B)
prevod lízingovej zmluvy na iný subjekt – to znamená prevod práv a povinností z lízingovej zmluvy pri zachovaní pôvodných zmluvných podmienok.

Pri užívaní predmetu zmluvy iným subjektom (subnájom) ostáva voči lízingovej spoločnosti aj naďalej ako zodpovedný subjekt zákazník, ktorý je povinný platiť splátky. Zveriť predmet zmluvy do užívania inému subjektu je možné len po schválení ČSOB Leasing. Nevyhnutým predpokladom schválenia subnájmu sú uhradené všetky záväzky zákazníka voči ČSOB Leasing.

Subnájom schvaľujeme na dobu od dátumu prijatia žiadosti do ČSOB Leasing až do ukončenia doby trvania zmluvy. O subnájom nie je potrebné žiadať v prípade, ak predmet zmluvy odovzdá zákazník do užívania blízkej osobe (v znení Občianskeho zákonníka to je manželka, manžel, deti, resp. u podnikateľských subjektov zamestnanci, ktorí majú so zákazníkom uzatvorenú riadnu pracovnú zmluvu v zmysle Zákonníka práce).

V prípade, že zákazník a subnájomca už majú medzi sebou uzatvorenú subnájomnú, resp. podnájomnú zmluvu, môžu ju doložiť priamo k žiadosti, alebo pri podpise Zmlúv o užívaní (trojstranná dohoda medzi ČSOB Leasing, zákazníkom a subnájomcom) ktorá sa stane jej neoddeliteľnou prílohou.

O povolenie užívania predmetu zmluvy iným subjektom žiada zákazník vždy písomne na tlačive:
Žiadosť o subnájom pre podnikateľské subjekty (právnické osoby)
Žiadosť o subnájom pre podnikateľské subjekty (živnostníci, SHR)
Žiadosť o subnájom pre súkromné osoby

Subnájom nevystavujeme v prípade, ak by subnájomcom mala byť zahraničná osoba, to znamená osoba so sídlom/bydliskom v zahraničí.
Žiadosť o povolenie subnájmu spolu s dokladmi o subnájomcovi by mala byť do ČSOB Leasing doručená minimálne 5 pracovných dní pred dátumom, ku ktorému má byť predmet zmluvy do užívania pridelený. Ak táto lehota nie je dodržaná, má lízingová spoločnosť právo dátum subnájmu posunúť.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho Sadzobníka poplatkov.

Zmluvu o užívaní s preberacím protokolom vystavenú v troch rovnopisoch zasielame korešpondenčne (poštou) k podpisu žiadateľovi. Ten do 14 dní musí zabezpečiť ich podpísanie svojim štatutárom a následne aj štatutárnym zástupcom subnájomcu, pričom oba podpisy na jednom výtlačku musia byť overené notárom, prípadne obecným úradom. Po doručení späť do ČSOB Leasingu sú zmluvy podpísané zástupcom lízingovej spoločnosti a zaslané zákazníkovi a užívateľovi (každému po jednom rovnopise). Do momentu podpísania zmlúv zástupcom ČSOB Leasing nie sú Zmluvy o užívaní platné. Spolu so zmluvou zasielame zákazníkovi faktúru na poplatok za vykonanú službu.

Doklady subnájomcu potrebné na vyhotovenie Zmluvy o užívaní v prípade, že subnájomcom je súkromná osoba:

 • podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov k žiadosti o subnájom – SUBNÁJOMCA nepodnikateľ,
 • kópia dokladu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas).

Doklady subnájomcu potrebné na vyhotovenie Zmluvy o užívaní v prípade, že subnájomcom je podnikateľský subjekt (živnostník, právnická osoba):

 • podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov k žiadosti o subnájom – SUBNÁJOMCA podnikateľský subjekt,
 • overený Výpis z obchodného registra, resp. Živnostenské oprávnenie, Koncesnú listinu – nie starší/staršie ako 3 mesiace,
 • potvrdenie o pridelení DIČ a IČ DPH,
 • kópie dokladov totožnosti štatutárneho zástupcu.

Kontakty:
ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava 10
Zákaznícka linka: 02/6820 2111
E-mail: info@csobleasing.sk

Prevod lízingovej zmluvy na iný subjekt – to znamená prevod práv a povinností z lízingovej zmluvy pri zachovaní pôvodných zmluvných podmienok:
– dĺžka lízingu,
– výška lízingovej splátky,
– výška odpredajného poplatku (poplatok za prevod zmluvy pri finančnom leasingu)
– dohodnuté poistné podmienky (ak je predmet lízingu poistený prostredníctvom hromadnej poistnej zmluvy atď.).

Pokračovateľa lízingu si hľadáte buď sami, alebo my ČSOB Leasing zverejníme vašu inzerciu bezplatne na www.csobleasing.sk.

Žiadosť o zmenu subjektu môžete poslať cez portál – postup:
1. Prihláste sa do Zákazníckeho portálu: portal.csobleasing.sk.
2. Vyplňte „Žiadosť o prevod zmluvy na nového nájomcu“. Po vyplnení žiadosti kliknite na tlačidlo „Odoslať údaje“.
3. Do 10 dní štandardne schvaľujeme, alebo zamietneme vašu žiadosť o zmenu na nového nájomcu v prípade, že máme o pokračovateľovi všetky potrebné dokumenty k schváleniu.
4. Ak žiadosť schválime, pošleme vám poštou zmluvy o zmene subjektu, ktoré je potrebné overiť u notára alebo na matrike.
5. Po obdŕžaní podpísaných zmlúv a vysporiadaní všetkých pohľadávok nájomcu sa zmena subjektu zrealizuje a pošleme vám plné moci na prepis predmetu na dopravný inšpektorát.

Žiadosť o vystavenie akéhokoľvek typu potvrdenia (napr. potvrdenie o trvaní zmluvy o financovaní, splácaní, resp. výške splátok) musí byť daná vždy písomne (e-mailom, poštou) a musí obsahovať:

 • názov nájomcu – žiadateľa,
 • číslo zmluvy o financovaní (čísla všetkých zmlúv, ktorých sa žiadosť týka),
 • presnú formuláciu textu, ktorý má byť na potvrdení uvedený,
 • dôvod vystavenia potvrdenia,
 • telefónny kontakt na žiadateľa.

Upozorňujeme, že požadovaná služba je spoplatnená podľa aktuálneho Sadzobníka poplatkov.

Žiadosti o vystavenie potvrdenia pre potreby zákazníkov zasielajte na emailovú adresu: info@csobleasing.sk, poštou na adresu: ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava 10,
alebo nás kontaktujte na zákazníckej linke: 02/6820 2111.

Všetky zmeny kontaktných údajov na zmluve a zmenu IČ DPH nahláste cez Zákaznícky portál – postup:
1. Prihláste sa do Zákazníckeho portálu: portal.csobleasing.sk.
2. Na portáli v hlavnom menu vľavo kliknite na „Žiadosti“, kde nájdete:
– „Žiadosť o zmenu identifikačných údajov“,
– „Žiadosť o zmenu štatutárneho zástupcu“.

Ak chcete zmeniť korešpondenčnú adresu, bankové účty alebo zmeniť kontaktný email a číslo mobilu – postup:
1. Prihláste sa do Zákazníckeho portálu: portal.csobleasing.sk.
2. V hlavnom menu vľavo na portáli kliknite na „Zákazník“, kde môžete urobiť potrebné zmeny.

Proces riadneho ukončenia začína 3 mesiace pred dátumom riadneho ukončenia lízingovej zmluvy. V tomto období posielame zákazníkovi list „Informácia o procese riadneho ukončenia“, v ktorom ho informujeme o podmienkach, ktorých splnenie je nevyhnutné na to, aby mohla byť zmluva riadne ukončená.

Riadne ukončenie môže nastať, ak sú splnené tieto podmienky:

 • uplynutie doby dohodnutej v zmluve (uplynie zmluvne dohodnutý počet mesiacov odo dňa uzatvorenia zmluvy o financovaní. Dátumom riadneho ukončenia nie je dátum pripísania poslednej splátky na účet ČSOB Leasing, pretože splátky sú zväčša splatné na obdobie vopred),
 • zaplatenie všetkých splátok,
 • zaplatenie poplatku za prevod vlastníctva, alebo zostatkovej hodnoty predmetu lízingu (výška je dohodnutá pri podpise lízingovej zmluvy),
 • zaplatenie prípadných zmluvných pokút, prípadne iných pohľadávok podľa Všeobecných zmluvných podmienok.

Okrem už spomenutých podmienok sa zákazník v liste Informácia o procese riadneho ukončenia dozvedá:

 • presný dátum, ku ktorému má jeho lízingová zmluva končiť,
 • upozornenie, že dátumom riadneho ukončenia končí aj poistenie predmetu lízingu v rámci hromadnej poistnej zmluvy cez ČSOB Leasing.

30 dní pred dátumom riadneho ukončenia posielame zákazníkovi Zálohovú faktúru na poplatok za prevod vlastníctva predmetu lízingu spolu so sprievodným listom, v ktorom ho informujeme o spôsobe zasielania dokladov súvisiacich s riadnym ukončením. Ak zákazník nemá vyrovnané všetky pohľadávky, zasielame mu 21 dní pred dátumom riadneho ukončenia 1. pohľadávkový list, v ktorom sú vyčíslené všetky pohľadávky voči ČSOB Leasingu. Ak zákazník svoje pohľadávky na základe 1. pohľadávkového listu neuhradí zasielame mu 2. pohľadávkový list, ktorého termín zaslania je individuálny a obsahuje rovnaké upozornenia ako aj dátum, do ktorého je nevyhnutné dané pohľadávky uhradiť. Ak ani napriek týmto výzvam zo strany zákazníka nedôjde k vyrovnaniu pohľadávok postupujeme podľa Všeobecných zmluvných podmienok a zasielame mu Odmietnutie prevodu vlastníckeho práva PL, v ktorom ho vyzývame, aby nám predmet lízingu vrátil. Táto výzva však neznamená automaticky aj výpoveď (ukončenie) lízingovej zmluvy. Pokiaľ zákazník zaplatí svoje záväzky včas, zmluva sa riadne ukončí. Podklady k ukončeniu spracovávame 5 dní pred pred dátumom riadneho ukončenia a zasielame ich poštou.

Zásielka obsahuje:

 • Oznámenie o riadnom ukončení,
 • Plnomocenstvo pre Dopravný inšpektorát – slúži na prepis predmetu lízingu do vlastníctva nájomcu,
 • Faktúru – daňový doklad na kúpnu cenu/odpredajný poplatok predmetu zmluvy posielame do 15 dní od jej pripísania na účet ČSOB Leasing.

Informáciu o procese riadneho ukončenia získate na adrese:

Kontakty:
ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava 10
Zákaznícka linka: 02/6820 2111
E-mail: info@csobleasing.sk

POSTUP AKO POŽIADAŤ O PREDČASNÉ UKONČENIE ZMLUVY
1. Prihláste sa do Zákazníckeho portálu: portal.csobleasing.sk.
2. Vyplňte „Žiadosť o predčasné ukončenie zmluvy“ minimálne 10 pracovných dní pred dátumom, ku ktorému žiadate zmluvu predčasne ukončiť. Vyplňte žiadosť a kliknite na „Odoslať údaje“.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A PODMIENKY
Podmienkou zaregistrovania „Žiadosti o výpočet predčasného ukončenia zmluvy“ je vyrovnanie všetkých záväzkov voči ČSOB Leasingu. Ak na zmluve budeme evidovať ku dňu prijatia žiadosti pohľadávky voči vám, sme oprávnení žiadosť z tohto dôvodu zamietnuť.
Predčasné ukončenie zmluvy je spoplatnené podľa aktuálneho Sadzobníka poplatkov za poskytované služby. Poplatok bude započítaný do celkovej sumy na vysporiadanie predčasného ukončenia zmluvy.

POSTUP PREDČASNÉHO UKONČENIA ZMLUVY PO ZAREGISTROVANÍ VAŠEJ ŽIADOSTI
1. Maximálne do 5 pracovných dní po zaregistrovaní žiadosti vám pošleme poštou alebo emailom:
– „Oznámenie výpočtu predčasného ukončenia zmluvy“
– „Akceptáciu sumy predčasného ukončenia“,
– informáciu o priebehu predčasného ukončenia zmluvy.
2. Potvrdíte svoj záujem predčasne ukončiť zmluvu do 3 pracovných dní od obdŕžania „Akceptácie sumy predčasného ukončenia“. Potvrdenie urobte písomne – odpoveďou, ktorú nám pošlete emailom.
Bez vášho potvrdenia „Akceptácie sumy predčasného ukončenia“ neurobíme žiadne kroky k ukončeniu zmluvy.

POISTENIE PREDMETU ZMLUVY
1. Ak poistenie predmetu zmluvy je v poistnej zmluve na dobu určitú, poistenie bude ukončené spolu s ukončením platnosti zmluvy o financovaní.
Ak máte záujem pokračovať v poistení aj po dátume ukončenia, kontaktujte nás na zákazníckej linke 02/6820 2111.
2. Ak poistenie predmetu zmluvy je v poistnej zmluve na dobu neurčitú, z poisťovne vám bude zaslaný nový predpis na úhradu poistného. Ukončenie poistenia je možné riešiť v súlade s platnými zákonmi SR a v súlade s podmienkami poistenia – napríklad:
a) Výpoveďou ku koncu poistného obdobia (k výročnému dňu = deň, ktorý sa dňom a mesiacom zhoduje so začiatkom poistenia), pričom podpísaná výpoveď musí byť doručená do poisťovne aspoň 6 týždňov pred výročným dňom.
b) Zmenou v osobe držiteľa predmetu poistenia (nevzťahuje sa na situáciu zmeny vlastníka po uplynutí doby nájmu / lízingu vozidla). Sken odhláseného technického preukazu so zmenou držiteľa je potrebné doručiť do poisťovne.
c) Výpoveďou dohodou oboch zmluvných strán ku konkrétnemu dátumu, pričom výpoveď z vašej strany môže alebo nemusí poisťovňa akceptovať. Vami podpísaná výpoveď musí byť doručená do poisťovne.

Výška splátok je garantovaná počas celej doby trvania zmluvy.

Napíšte nám e-mail na staznosti@csobleasing.sk.

Poistná udalosť

 

V momente vzniku poistnej udalosti v prípade cestného motorového alebo nemotorového vozidla je potrebné zdokumentovať poškodenie predmetu a príčiny vzniku škody vyplnením tlačiva Správa o nehode a v prípade potreby (v zmysle Cestného zákona č. 8/2009 a zákona č. 144/2010 Z.z.) zaistiť vyšetrenie udalosti políciou (zistené úmrtie/zranenie osôb/poškodenie cesty, alebo verejnoprospešného zariadenia/škoda prevyšujúca 3 990,- EUR/únik nebezpečných vecí/alkohol/návykové látky u vodiča/ak sa účastníci nedohodli na zavinení). Ak je to možné, doporučujeme nafotiť si mobilným telefónom postavenie a poškodenie vozidiel bezprostredne po nehode. Ak čisté tlačivo Správa o nehode nemáte v aute pri dokladoch, spíšte vyhlásenie od poisteného vinníka, že dopravnú nehodu zavinil.

Ak potrebujete akúkoľvek pomoc, radu, overiť si informácie pri dopravnej nehode alebo poruchy doma či v zahraničí, volajte ASISTENČNÚ SLUŽBU vašej poisťovne. Kontakt nájdete v asistenčnej karte.

Je potrebné bezodkladne poistnú udalosť nahlásiť v poisťovni (online, telefonicky, e-mailom, poštou, faxom alebo osobne). Ak máte havarijné poistenie, povinné zmluvné poistenie a poistenie finančnej straty v rôznych poisťovniach, je potrebné nahlásiť udalosť do každej zvlášť, podľa typu škodovej udalosti. Pri dopravných nehodách a poistných udalostiach z povinného zmluvného poistenia musí udalosť nahlásiť poistený svojej poisťovni najneskôr do 15 dní. Ak sa nehoda stala v zahraničí, vinník ju musí oznámiť do 30 dní. Pracovník poisťovne resp. zmluvný partner s vami dohodne termín a miesto obhliadky. Poisťovňa pridelí škode identifikačné číslo, tzv. číslo škodovej udalosti.

www.allianzsp.sk, call centrum: 02/50 122 222
www.koop.sk, call centrum: 02/57 299 999
www.csobpoistovna.sk, call centrum: 0850 311 312
www.generali.sk, call centrum: 02/38 11 11 17

Radi by sme vás upozornili na to, aby ste poškodené veci pred vykonaním obhliadky neopravovali! Mohlo by to mať vplyv na výšku poskytnutého plnenia.

Do poisťovne odovzdajte dokumenty požadované poisťovňou – napríklad vyplnené a účastníkmi podpísané tlačivo Správa o nehode(pri škode vzniknutej stretom vozidiel), oznámenie o vzniku poistnej udalosti, kópiu osvedčenia o evidencii motorového vozidla, vodičský preukaz, doklad o povinnom zmluvnom poistení, uveďte číslo poistnej zmluvy. Ak ide o odcudzenie celého vozidla, nahláste vznik škody na polícii a následne do poisťovne. Odovzdajte Potvrdenie alebo Uznesenie o začatí šetrenia prečinu/trestného činu. Po vydaní Uznesenia o prerušení šetrenia bude potrebné zabezpečiť odhlásenie vozidla z evidencie na Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru resp. zápis odcudzenia do technického preukazu vozidla.

Pre vybavenie škody je potrebné do poisťovne doručiť:

 • Uznesenie o prerušení trestného stíhania od polície,
 • osvedčenie o evidencii vozidla (prípadne malý technický preukaz) so zápisom odcudzenia,
 • doklad o povinnom zmluvnom poistení (v prípade havarijného a povinného zmluvného poistenia v tej istej poisťovni),
 • všetky kľúče od vozidla dodané výrobcom,
 • kódovacie štítky,
 • ovládacie prvky od zabezpečovacích zariadení vozidla,
 • servisné knižky,
 • návod na použitie autorádia,
 • splnomocnenie pre prípad nájdenia m. vozidla s notársky overeným podpisom vlastníka vozidla, vyplnený dotazník poisťovne, prípadne ďalšie doklady, o ktoré poisťovňa vopred požiadala.

Na základe Vami doručených dokumentov bude vypočítané poistné plnenie, ktoré vám bude zaslané na účet po skončení šetrenia poistnej udalosti.

V prípade, že potrebujete vo veci poistnej udalosti poradiť, pomôcť alebo čokoľvek vysvetliť, kontaktujte nás.

Kontakty:
ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava 10
Zákaznícka linka: 02/6820 2111
E-mail: poistne.udalosti@csobleasing.sk

Po zistení odcudzenia predmetu financovania je nevyhnutné ihneď nahlásiť túto skutočnosť na polícii, ktorá zabezpečí jej vyšetrenie a zaprotokolovanie. Obratom je potrebné odcudzenie nahlásiť v príslušnej poisťovni, kde je vozidlo/predmet poistené/ý. Po odcudzení predmetu financovania je potrebné informovať ČSOB Leasing vždy písomne alebo cez Zákaznícky portál a zaslať aj Uznesenie/potvrdenie od polície o začatí šetrenia prečinu/trestného činu – poštou, e-mailom.

Kontakty:
ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava 10
Zákaznícka linka: 02/6820 2111
E-mail: poistne.udalosti@csobleasing.sk

Pre skoré a bezproblémové vybavenie poistnej udalosti je potrebné v písomnom oznámení uviesť:

 • meno zákazníka, pri právnickej osobe – meno kontaktnej osoby, korešpondenčnú adresu a telefónne číslo, príp. faxu a e-mail,
 • číslo zmluvy o financovaní,
 • evidenčné číslo vozidla (bývalá ŠPZ),
 • dátum odcudzenia,
 • názov poisťovne a mesto, kde bola poistná udalosť nahlásená, meno likvidátora, jeho telefónny/mailový kontakt,
 • číslo poistnej udalosti,
 • Potvrdenie alebo Uznesenie o začatí šetrenia prečinu/trestného činu s ČVS (číslom vyšetrovacieho spisu), prípadne aj kontakt na vyšetrovateľa polície.

Podľa Všeobecných zmluvných podmienok je povinnosťou zákazníka platiť splátky až do doby vydania Uznesenia polície o prerušení trestného stíhania /v závislosti od zložitosti prípadu trvá šetrenie polície cca 60 dní/.
Po vyjadrení polície – vydaní uznesenia o prerušení trestného stíhania je potrebné bezodkladne toto uznesenie doručiť do ČSOB Leasingu (zaslať poštou). Po doručení uznesenia bude zmluva o financovaní ukončená a zákazník bude o tom písomne informovaný. Po ukončení zmluvy zákazník už nemusí hradiť splátky (neplatí pre splátkový predaj).
Následne zákazník zabezpečí odhlásenie vozidla z evidencie na Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru. Pre tento účel bude nájomcovi zaslané plnomocenstvo na zápis odcudzenia do Osvedčenia o evidencii vozidla a overený výpis z obchodného registra ČSOB Leasing, a.s.

Pre vysporiadanie poistnej udalosti – priznanie poistného plnenia je nevyhnutné v poisťovni predložiť:

 • Uznesenie o prerušení trestného stíhania od polície,
 • osvedčenie o evidencii vozidla (prípadne malý technický preukaz) so zápisom odcudzenia,
 • doklad o povinnom zmluvnom poistení (v prípade havarijného a povinného zmluvného poistenia v tej istej poisťovni),
 • všetky kľúče od vozidla dodané výrobcom,
 • kódovacie štítky,
 • ovládacie prvky od zabezpečovacích zariadení vozidla,
 • servisné knižky,
 • návod na použitie autorádia,
 • splnomocnenie pre prípad nájdenia vozidla/predmetu s notársky overeným podpisom vlastníka vozidla/predmetu, vyplnený dotazník poisťovne, prípadne ďalšie doklady, o ktoré poisťovňa vopred požiadala.

Poistné plnenie poisťovňa štandardne zasiela na účet ČSOB Leasing a po pripísaní poistného plnenia na účet ČSOB Leasing vypracujeme konečné finančné vyúčtovanie v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok. Na základe vyúčtovania následne dochádza k vzájomnému vysporiadaniu medzi ČSOB Leasing a zákazníkom.

Kontakty na spolupracujúce poisťovne:

www.allianzsp.sk, call centrum: 02/50 122 222
www.koop.sk,  call centrum: 02/57 299 999
www.csobpoistovna.sk, call centrum: 0850 311 312
www.generali.sk, call centrum: 02/38 11 11 17
www.cardif.sk, call centrum: 02/582 400 11

– pdf návod ako Nahlásiť poistnú udalosť do poisťovne a na Zákaznícky portál
– inštruktážne video ako Nahlásiť poistnú udalosť na Zákazníckom portáli

Totálna škoda je taká škoda, pri ktorej nie je možné buď účelne uviesť predmet financovania do pôvodného stavu (primerané náklady na opravu prevyšujú 70-100% reálnej trhovej hodnoty predmetu financovania, alebo ak by opravou neboli dodržané technické vlastnosti stanovené výrobcom a právnymi predpismi).

V momente vzniku poistnej udalosti je potrebné zdokumentovať poškodenie predmetu financovania a príčiny vzniku škody vyplnením tlačiva Správa o nehode a v prípade potreby (v zmysle Cestného zákona č. 8/2009 a zákona č. 144/2010 Z.z.) zaistiť vyšetrenie udalosti políciou (zistené úmrtie/zranenie osôb/ poškodenie cesty, alebo verejnoprospešného zariadenia/ škoda prevyšujúca 3 990,- EUR/ únik nebezpečných vecí/ alkohol/návykové látky u vodiča/ ak sa účastníci nedohodli na zavinení).

Následne je potrebné poistnú udalosť nahlásiť poisťovni, kde je vozidlo havarijne poistené. Pri nahlásení poistnej udalosti je nevyhnutné preukázať sa osvedčením o evidencii motorového vozidla, vodičským preukazom, dokladom o povinnom zmluvnom poistení a číslom poistnej zmluvy. Likvidátor poisťovne dohodne a zabezpečí obhliadku vozidla. Poistený je povinný umožniť poisťovni obhliadku poškodeného vozidla a neodstraňovať škodu vzniknutú na vozidle bez súhlasu poisťovne.

Poisťovňa pridelí poistnej udalosti identifikačné číslo. Po zaregistrovaní poistnej udalosti je potrebné informovať ČSOB Leasing cez Zákaznícky portál. Ak likvidátor rozhodol o neúčelnosti opravy, je potrebné požiadať ho o písomné potvrdenie spôsobu likvidácie poistnej udalosti ako totálnej škody a toto doručiť do ČSOB Leasing.

Kontakty:
ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava 10
Zákaznícka linka: 02/6820 2111
E-mail: poistne.udalosti@csobleasing.sk

Pre skoré a bezproblémové vybavenie poistnej udalosti je potrebné v písomnom oznámení uviesť:

 • číslo zmluvy o financovaní,
 • evidenčné číslo vozidla,
 • dátum vzniku poistnej udalosti,
 • názov poisťovne a mesto, kde bola poistná udalosť nahlásená, prípadne meno likvidátora,
 • číslo poistnej udalosti.

Podľa Všeobecných zmluvných podmienok je povinnosťou zákazníka platiť splátky aj keď je vozidlo/predmet mimo prevádzky. O zastavení splátok rozhodne ČSOB Leasing len po písomnom vyjadrení likvidátora poisťovne o tom, že poistná udalosť bude likvidovaná ako totálna škoda. Po vydaní písomného potvrdenia poisťovňou o likvidácii poistnej udalosti formou totálnej škody je potrebné toto uznesenie doručiť do ČSOB Leasingu (zaslať poštou). Po doručení potvrdenia bude zmluva o financovaní ukončená a zákazník bude o tom písomne informovaný. Po ukončení zmluvy zákazník už nemusí hradiť splátky (neplatí pre splátkový predaj).

Poistné plnenie poisťovňa štandardne zasiela na účet ČSOB Leasing, po pripísaní poistného plnenia na účet ČSOB Leasing a vysporiadaní použiteľných zvyškov vozidla vypracujeme konečné finančné vyúčtovanie v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok. Na základe vyúčtovania následne dochádza k vzájomnému vysporiadaniu medzi ČSOB Leasing a zákazníkom.

Kontakty na spolupracujúce poisťovne:

www.allianzsp.sk, call centrum: 02/50 122 222
www.koop.sk,  call centrum: 02/57 299 999
www.csobpoistovna.sk, call centrum: 0850 311 312
www.generali.sk, call centrum: 02/38 11 11 17
www.cardif.sk, call centrum: 02/582 400 11

Parciálna škoda je škoda, pri ktorej došlo k opraviteľnej škode, nie k totálnemu zničeniu.

– pdf návod ako Nahlásiť poistnú udalosť do poisťovne a na Zákaznícky portál
– inštruktážne video ako Nahlásiť poistnú udalosť na Zákazníckom portáli

V momente vzniku poistnej udalosti je potrebné zdokumentovať poškodenie predmetu financovania a príčiny vzniku škody vyplnením tlačiva Správa o nehode a v prípade potreby (v zmysle Cestného zákona č. 8/2009 a zákona č. 144/2010 Z.z.) zaistiť vyšetrenie udalosti políciou (zistené úmrtie/zranenie osôb/poškodenie cesty alebo verejnoprospešného zariadenia/škoda prevyšujúca 3 990,- EUR/únik nebezpečných vecí/alkohol/návykové látky u vodiča/ak sa účastníci nedohodli na zavinení).

Následne je potrebné poistnú udalosť nahlásiť do poisťovne, kde je vozidlo havarijne poistené (poisťovňu sa dozviete buď podľa Prílohy č. 1 k lízingovej zmluve, alebo v Špecifikácii poistenia predmetu lízingu, v ktorej je uvedené aj číslo poistnej zmluvy, alebo na Zákazníckej linke ČSOB Leasing 02/6820 2111). Pri nahlásení poistnej udalosti sa riaďte pokynmi a požiadavkami jednotlivých poisťovní.

Pracovník poisťovne s vami dohodne a zabezpečí obhliadku vozidla a poistnej udalosti pridelí identifikačné číslo.

Po zaregistrovaní poistnej udalosti poisťovňou je potrebné o vzniku poistnej udalosti informovať ČSOB Leasing cez Zákaznícky portál v prípade, ak výška škody presiahne 1 700 EUR, resp. ak ide o vozidlo Operatívneho lízingu, tak pri každej poistnej udalosti.

Kontakty:
ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava 10
Zákaznícka linka: 02/6820 2111
E-mail: poistne.udalosti@csobleasing.sk

Pre skoré a bezproblémové vybavenie poistnej udalosti je potrebné v písomnom oznámení uviesť:

 • meno a priezvisko, ak je zákazníkom právnická osoba – meno kontaktnej osoby, korešpondenčnú adresu a telefónne číslo, príp. e-mail,
 • číslo zmluvy o financovaní,
 • evidenčné číslo vozidla alebo VIN číslo vozidla/identifikačné údaje predmetu,
 • dátum vzniku poistnej udalosti názov poisťovne a mesto, kde bola poistná udalosť nahlásená, prípadne meno likvidátora,
 • číslo poistnej udalosti,
 • predpokladaná hodnota opravy vozidla/predmetu.

Opravu vozidla zabezpečuje zákazník v autorizovanom servise a faktúru je potrebné, čo najskôr odovzdať likvidátorovi poisťovne. ČSOB Leasing neudeľuje súhlas na opravu rozpočtom (svojpomocná oprava, bez faktúr).
Podľa Všeobecných zmluvných podmienok je povinnosťou zákazníka platiť splátky, aj keď je vozidlo/predmet mimo prevádzky. O zastavení splátok rozhodne ČSOB Leasing len po písomnom vyjadrení likvidátora poisťovne o tom, že vozidlo je trvale vyradené z prevádzky (ak škoda nebude opraviteľná).

Kontakty na spolupracujúce poisťovne:

www.allianzsp.sk, call centrum: 02/50 122 222
www.koop.sk,  call centrum: 02/57 299 999
www.csobpoistovna.sk, call centrum: 0850 311 312
www.generali.sk, call centrum: 02/38 11 11 17
www.cardif.sk, call centrum: 02/582 400 11

Okrem zákonom stanovených povinností volajte políciu v týchto prípadoch:

 • ak na ktoromkoľvek zúčastnenom vozidle odhadovaná škoda presiahne zákonom stanovený limit na privolanie polície, a to 3 990 EUR,
 • ak prišlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb,
 • ak vám bolo odcudzené vozidlo, prípadne jeho časti,
 • ak bolo vaše vozidlo úmyselne poškodené (vandalizmus),
 • ak vám účastník škodovej udalosti neposkytne údaje potrebné na uplatnenie škody.
 1. Zapnite výstražné svetlá, oblečte si reflexnú vestu a miesto nehody označte výstražným trojuholníkom.
 2. Ak je nevyhnutné premiestniť vozidlá pred príjazdom polície, je potrebné zakresliť polohu vozidiel na vozovku. Ak máte pri sebe fotoaparát, je vhodné urobiť fotodokumentáciu.
 3. Pokiaľ nebola privolaná polícia, je na mieste nehody nevyhnutné vyplniť a podpísať tlačivo „Správa o nehode“ spolu s ďalšími účastníkmi nehody. Predpísané tlačivo musí byť vyplnené vo všetkých bodoch a podpísané účastníkmi. Je dôležité, aby bol jasne uvedený vinník dopravnej nehody.
 4. Poistnú udalosť nahláste poisťovni bezprostredne po poistnej udalosti, najneskôr však do 15 dní od jej vzniku (do 30 dní v zahraničí).
  – pdf návod ako Nahlásiť poistnú udalosť do poisťovne a na Zákaznícky portál
  – inštruktážne video ako Nahlásiť poistnú udalosť na Zákazníckom portáli

 

V prípade, že ste zákazníkom Operatívneho lízingu a máte nepojazdné vozidlo a zmluvne dohodnutú službu „Asistenčná služba a náhradné vozidlo“ volajte na nonstop linku 0850 123 057.

Predmet financovania

Ak máte vozidlo na finančný lízing, ste v technickom preukaze uvedený ako držiteľ vozidla a potvrdenie nepotrebujete.
V prípade, že ste vodičom vozidla Operatívneho lízingu, tak toto Potvrdenie je súčasťou Driver Setu (Karta zákazníka), ktorý ste dostali pri preberaní vozidla a mal by sa nachádzať vo vozidle.

Ak ste podpísali zmluvu o financovaní s ČSOB Leasingom v týchto dňoch, bude vám biela karta zaslaná spolu s dokumentmi k zmluve o financovaní.

Ak už máte zmluvu uzavretú, tak bielu kartu poistenia nájdete a môžete si ju stiahnuť zo Zákazníckého portálu.

Platnosť povinného zmluvného poistenia sa od 1. októbra preukazuje už iba zelenou kartou, ktorú musíte ako vodič mať vždy so sebou vo vozidle.
Medzinárodná karta automobilového poistenia – tzv. zelená karta, má medzinárodnú platnosť a jej forma spĺňa štandardy krajín, ktoré patria do Systému zelenej karty.

Poistenie je nevyhnutnou podmienkou lízingu. Aby bolo poistenie pre zákazníka čo najvýhodnejšie, založila naša spoločnosť dcérsku spoločnosť – ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o. To nám umožňuje poskytnúť vám mimoriadne výhodné poistné sadzby pri kvalitných poistných produktoch.

Poistenie zahŕňa havarijné poistenie, poistenie proti živelným rizikám, krádeži a vandalizmu i povinné zmluvné poistenie.

Poistenie prostredníctvom lízingovej spoločnosti začína plynúť v momente prevzatia predmetu financovania a končí sa dňom uplynutia doby zmluvy.
Je možné aj individuálne poistenie, ale podmienkou je vinkulácia poistného v prospech lízingovej spoločnosti.

Na úpravu predmetu zmluvy je potrebný písomný súhlas ČSOB Leasing – postup:

1. Prihláste sa do Zákazníckeho portálu: portal.csobleasing.sk.
2. Vyplňte „Žiadosť o udelenie súhlasu s úpravou, resp. s technickým zhodnotením predmetu zmluvy“. a kliknite na „Odoslať údaje“.
3. V prípade potreby vás môžeme požiadať o doplňujúce informácie o plánovanej úprave.
4. Odpoveď na „Žiadosť o úpravu predmetu zmluvy“ vám odošleme do 2 pracovných dní:

a) kladná odpoveď – súhlas s úpravou predmetu zmluvy
– ak hodnota úpravy nie je viac ako 1 000 EUR a nie je trvalým zásahom do predmetu zmluvy

b) kladná odpoveď – dodatok k lízingovej / kúpnej zmluve
– ak hodnota úpravy je viac ako 1 000 EUR a predstavuje trvalý zásah do predmetu zmluvy. Dodatok k zmluve je v prípade právnických osôb a oprávnený podpísať iba štatutárny orgán.

c) záporná odpoveď
– informácia o dôvode zamietnutia žiadosti


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A PODMIENKY
Úprava (technické zhodnotenie) predmetu predstavuje všetky prestavby predmetu zmluvy, resp. domontovanie jednoduchých doplnkov, ktoré sa dajú demontovať bez trvalého znehodnotenia. – napr. namontovanie ťažného zariadenia, domontovanie klimatizácie, montovanie nadstavby, výmena motora, zmena farby, doinštalovanie súčiastok.

Každú úpravu predmetu zmluvy posudzuje a schvaľuje aj poisťovňa, v ktorej je predmet zmluvy poistený. V prípade potreby má poisťovňa právo určiť ako podmienku schválenia úpravy – dopoistenie predmetu zmluvy.

Ak technické zhodnotenie / úprava predmetu zmluvy podlieha zápisu do Osvedčenia o evidencii, pošleme vám spolu so súhlasom aj Plnú moc pre účely jeho zápisu na príslušnom Dopravnom inšpektoráte PZ SR a platný Výpis z Obchodného registra našej spoločnosti. Plnú moc pre účely Okresného úradu, Odboru dopravy a pozemných komunikácií vám vystavíme na požiadanie.

Vystavenie súhlasu s technickým zhodnotením / úpravou predmetu zmluvy je spoplatnené podľa Sadzobníka poplatkov za poskytované služby.

Po zistení odcudzenia predmetu financovania je nevyhnutné ihneď nahlásiť túto skutočnosť na polícii, ktorá zabezpečí jej vyšetrenie a zaprotokolovanie. Obratom je potrebné odcudzenie nahlásiť v príslušnej poisťovni, kde je vozidlo/predmet poistené/ý. Po odcudzení predmetu financovania je potrebné informovať ČSOB Leasing vždy písomne a zaslať aj Uznesenie/potvrdenie od polície o začatí šetrenia prečinu/trestného činu – poštou, e-mailom.

Kontakty:
ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava 10
Zákaznícka linka: 02/6820 2111
E-mail: poistne.udalosti@csobleasing.sk

Pre skoré a bezproblémové vybavenie poistnej udalosti je potrebné v písomnom oznámení uviesť:

 • meno zákazníka, pri právnickej osobe – meno kontaktnej osoby, korešpondenčnú adresu a telefónne číslo, príp. číslo faxu a e-mail
 • číslo zmluvy o financovaní
 • evidenčné číslo vozidla (bývalá ŠPZ)
 • dátum odcudzenia
 • názov poisťovne a mesto, kde bola poistná udalosť nahlásená, meno likvidátora, jeho telefónny/mailový kontakt
 • číslo poistnej udalosti
 • Potvrdenie alebo Uznesenie o začatí šetrenia prečinu/trestného činu s ČVS (číslom vyšetrovacieho spisu), prípadne aj kontakt na vyšetrovateľa polície

Podľa Všeobecných zmluvných podmienok je povinnosťou zákazníka platiť splátky až do doby vydania Uznesenia polície o prerušení trestného stíhania / v závislosti od zložitosti prípadu trvá šetrenie polície cca 60 dní/
Po vyjadrení polície – vydaní uznesenia o prerušení trestného stíhania je potrebné bezodkladne toto uznesenie doručiť do ČSOB Leasingu (zaslať poštou). Po doručení uznesenia bude zmluva o financovaní ukončená a zákazník bude o tom písomne informovaný. Po ukončení zmluvy zákazník už nemusí hradiť splátky (neplatí pre splátkový predaj).
Následne zákazník zabezpečí odhlásenie vozidla z evidencie na Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru. Pre tento účel bude nájomcovi zaslané plnomocenstvo na zápis odcudzenia do Osvedčenia o evidencii vozidla a overený výpis z obchodného registra ČSOB Leasing, a.s.

Pre vysporiadanie poistnej udalosti – priznanie poistného plnenia je nevyhnutné v poisťovni predložiť:

 • Uznesenie o prerušení trestného stíhania od polície
 • osvedčenie o evidencii vozidla (prípadne malý technický preukaz) so zápisom odcudzenia
 • doklad o povinnom zmluvnom poistení (v prípade havarijného a povinného zmluvného poistenia v tej istej poisťovni)
 • všetky kľúče od vozidla dodané výrobcom
 • kódovacie štítky
 • ovládacie prvky od zabezpečovacích zariadení vozidla
 • servisné knižky
 • návod na použitie autorádia
 • splnomocnenie pre prípad nájdenia vozidla/predmetu s notársky overeným podpisom vlastníka vozidla/predmetu, vyplnený dotazník poisťovne, prípadne ďalšie doklady, o ktoré poisťovňa vopred požiadala

Poistné plnenie poisťovňa štandardne zasiela na účet ČSOB Leasing a.s.s, a po pripísaní poistného plnenia na účet ČSOB Leasing vypracujeme konečné finančné vyúčtovanie v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok. Na základe vyúčtovania následne dochádza k vzájomnému vysporiadaniu medzi ČSOB Leasing a zákazníkom

Kontakty na spolupracujúce poisťovne:

www.allianzsp.sk, call centrum: 02/50 122 222
www.koop.sk,  call centrum: 02/57 299 999
www.csobpoistovna.sk, call centrum: 0850 311 312
www.generali.sk, call centrum: 02/38 11 11 17
www.cardif.sk, call centrum: 02/582 400 11

Pri preberaní predmetu financovania vám odporúčame riadne ho prezrieť a v prípade zistenia nedostatkov trvať na ich odstránení ešte pred prevzatím vozidla alebo stroja. Ak budú nedostatky predmetu lízingu zistené až po jeho prevzatí, tak si všetky nároky z vád predmetu uplatňujete priamo u predávajúceho – dodávateľa. Máte právo žiadať bezplatné odstránenie vád predmetu lízingu, alebo ak sú splnené podmienky i výmenu predmetu lízingu. Avšak nemáte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Prečítajte si naše rady a odporúčania čo robiť v prípade reklamácie vášho vozidla/stroja.
Ak reklamácia poruchy vášho vozidla / stroja neprebieha podla dohodnutých podmienok, tak nás informujte cez Zákazanícky portál – pozri postup.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že zistenie akýchkoľvek závad na predmete lízingu vás vzhľadom na osobitosti lízingového vzťahu nezbavuje povinnosti naďalej platiť lízingové splátky.

Podľa Všeobecných zmluvných podmienok ČSOB Leasing musia byť všetky predmety financovania poistené počas celej doby financovania proti škodám a odcudzeniu. Ak nie ste spokojný so službami poisťovne, ktorú ste si vybrali, môžete počas trvania zmluvy o financovaní zmeniť poisťovňu len na základe súhlasu ČSOB Leasing.

Zmena poistenia – postup:
1. Prihláste sa do Zákazníckeho portálu: portal.csobleasing.sk.
2. Vyplňte „Žiadosť o zmenu poistenia“. Pri vypĺňaní žiadosti napíšte v políčku „Správa“ dôvod zmeny a navrhované nové podmienky.

Zmena poistenia / poistných podmienok je spoplatnená podľa aktuálneho Sadzobníka poplatkov.

„V súvislosti s novelou zákona o DzP (§21 ods. 1 výpožička) informujeme našich klientov, ktorí majú úverové zmluvy zabezpečené formou Zmluvy o zabezpečovacom prevode práv, súčasťou ktorej je dohoda o výpožičke, že § 21 ods. 1 z.č. 595/2003 Z.z. sa na túto dohodu nevzťahuje.
Náklady súvisiace s používaním majetku na podnikanie, ak bol predmet obstaraný na úver, sú daňovo uznané.
Z pohľadu Občianskeho zákonníka pri zábezpeke ide iba o podmienený prevod práva z dlžníka na veriteľa za účelom zabezpečenia splnenia pohľadávky veriteľovi. Zabezpečený predmet je v tomto prípade evidovaný v obchodnom majetku dlžníka, nárok na daňový odpis si uplatňuje
podľa § 24 ods. 1 písm. a , ostatné výdavky posudzuje ako súvisiace s odpisovaným majetkom (nie vypožičaným) podľa podmienok zákona o DzP.“

Operatívny lízing

V prípade potreby výmeny pneumatík kontaktujte pneuservis, v ktorom mámte pneumatiky uskladnené. V prípade, že máte nové auto, alebo neviete, kde máte pneumatiky uskladnené, či len potrebujte poradiť ohľadom výmeny, či opravy pneumatík, kontaktujte našu Infolinku Operatívneho lízingu 0850 123 522.

Zoznam zazmluvnených pneuservisov.

Využite online rezerváciu do pneuservisu.

V prípade záujmu o rozšírenie zazmluvnených služieb pošlite nám žiadosť o pridanie ďalších služieb Operatívneho lízingu cez Zákaznícky portál – postup:
1. Prihláste sa do Zákazníckeho portálu portal.csobleasing.sk.
2. Kliknite vľavo v hlavnom menu na „Žiadosti“.
3. Vyberte si novú žiadosť v „Chcem pridať žiadosť“ – Žiadosť o zmenu služby pri operatívnom lízingu.
4. Zvoľte si vozidlo, pre ktoré chcete pridať novú službu a vyplňte ostatné povinné časti formulára.
5. Po vyplnení kliknite na „Odoslať údaje“. Vaša žiadosť je odoslaná a my vás budeme kontaktovať ohľadne doplnenia novej služby Operatívneho lízingu.

Vybrať si môžete z tejto ponuky služieb:

V prípade, že potrebujete poradiť, kontaktujte našu Infolinku operatívneho lízingu – 0850 123 522.

V prípade, že potrebujete údržbu, opravu alebo potrebujete absolvovať pravidelnú servisnú prehliadku vozidla, ktoré máte na operatívny lízing, kontaktujte vždy našu Infolinku Operatívneho lízingu na tel. č. 0850 123 522.
Naši operátori vám zabezpečia termín návštevy v najbližšom schválenom servise ČSOB Leasing.
Je to jednoduché a pohodlné, a vy a nemusíte o nič starať. K dispozícii máme širokú servisnú sieť v rámci celého Slovenska.

INFOLINKA Operatívneho lízingu je pre vás v k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00.
Zabezpečia objednanie do servisu, poradenstvo ohľadom operatívneho lízingu (pneuservis, blokácia PHM kariet, doplnkové služby, vrátenie vozidla, poistná udalosť) a poskytnutie prehľadu všetkých zazmluvnených služieb.

Upozorňujeme: Iná forma objednania do servisu, ako cez našu Infolinku môže mať za následok, že Vám náklady spojené s touto návštevou nebudú preplatené (bod 4.5.3 VZP ).

Ak potrebujete vymeniť pneumatiky kontaktujte pneuservis, v ktorom máte pneumatiky uskladnené. Ak máte nové auto, alebo neviete, kde máte pneumatiky uskladnené, či len potrebujte poradiť ohľadom výmeny, opravy pneumatík a pod. kontaktujte našu Infolinku Operatívneho lízingu na tel. č. 0850 123 522.

Aktuálny zoznam zazmluvnených pneuservisov