Informácie k platbám vopred v súvislosti s kontrolným výkazom DPH

A. Čo je kontrolný výkaz DPH?

Kontrolný výkaz DPH je súčasťou novely zákona o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) č. 222/2004 Z.z., ktorá vstupuje do platnosti od 1.1.2014, a ktorou sa ustanovuje povinnosť všetkých platiteľov tejto dane vyhotovovať a zasielať Kontrolný výkaz DPH. Najdôležitejšou časťou kontrolného výkazu je jednoznačné poradové číslo faktúry, ktoré musí byť rovnaké na strane výstupu u poskytovateľa služby (ČSOB Leasing, a.s.) a na strane vstupu u prijímateľa služby (zákazníka ČSOB Leasing, a.s.).

B. Aké poradové číslo faktúry uvádzať v kontrolnom výkaze DPH?

Poradové číslo faktúry pri splátkových kalendároch je vždy 7-miestna numerická časť čísla lízingovej zmluvy bez prefixov a lomiek. Ak je napr. číslo zmluvy LZF/13/12345, tak poradovým číslom faktúry pre účely kontrolného výkazu DPH je 1312345 a platí pre všetky splátky. Uvedené číslo v súčasnosti používate ako variabilný symbol pri úhrade splátok nájomného. Vo výnimočných prípadoch (prvá zvýšená splátka, poplatok za uzatvorenie zmluvy, poplatky za zmenu, faktúry v súvislosti s konečným finančným vyúčtovaním pri predčasnom ukončení zmluvy) je poradovým číslom faktúry pre účely kontrolného výkazu DPH iné číslo. Toto číslo je špecificky uvedené na faktúre ako „poradové číslo faktúry pre účely kontrolného výkazu“.

C. Aké doklady dostanete od ČSOB Leasing, pri úhrade platby vopred, ak na zmluve nemáte žiadne iné pohľadávky?

Od ČSOB Leasing dostanete poštou 2 dokumenty:

 • faktúru ako doklad o zdanení platby vopred v rozsahu prijatej platby,
 • faktúru ako opravný doklad k splátke, uvedenej na dohode o platbách nájomného, na ktorú bola platba prijatá a ku ktorej sa tento doklad jednoznačne vzťahuje (7-miestne numerické číslo z dohody o platbách nájomného a dátum dodania). Upravuje základ dane a daň z príslušnej splátky v nadväznosti na už zdanenú prijatú platbu, čím je zamedzené duplicitné zdanenie resp. duplicitný odpočet DPH v období pôvodnej splatnosti splátky.

D. Aké doklady dostanete od ČSOB Leasing, ak ste uhradili platbu vopred v prípade, že na zmluve máte iné pohľadávky (penále, poplatky atď.)?

Od ČSOB Leasing dostanete poštou 2 a viac dokumentov:

 • faktúru/faktúry ako doklad(y) o zdanení platieb vopred resp. o ich úplnom alebo čiastočnom zrušení, ak bola platba následne použitá na iný účel v zmysle VZP (preúčtovanie platieb na neuhradené splátky na inej zmluve toho istého nájomcu, neuhradené penále, atď.),
 • faktúru/faktúry ako opravný(é) doklad(y) k splátke, uvedenej na dohode o platbách nájomného, na ktorú bola platba prijatá a ku ktorej sa tieto doklady jednoznačne vzťahujú (7miestne numerické číslo z dohody o platbách nájomného a dátum dodania). Upravujú základ dane a daň z príslušnej splátky v nadväznosti na už zdanenú, resp. preúčtovanú prijatú platbu, čím je zamedzené duplicitné zdanenie splátky, alebo jej časti resp. duplicitný odpočet DPH v období pôvodnej splatnosti splátky.

E. Aké doklady dostanete od ČSOB Leasing, ak ste uhradili platbu vopred v čiastočnej výške prípadne ste zaplatili platbu vopred na viackrát?

Od ČSOB Leasing dostávate poštou 2 a viac dokumentov:

 • faktúru/faktúry ako doklad(y) o zdanení platieb vopred resp. o ich úplnom alebo čiastočnom zrušení, ak bola platba následne použitá na iný účel v zmysle VZP (preúčtovanie platieb na neuhradené splátky na inej zmluve toho istého nájomcu, neuhradené penále, atď.),
 • faktúru/faktúry ako opravný(é) doklad(y) k splátke, uvedenej na dohode o platbách nájomného, na ktorú bola platba prijatá a ku ktorej sa tieto doklady jednoznačne vzťahujú (7-miestne numerické číslo z dohody o platbách nájomného a dátum dodania). Upravujú základ dane a daň z príslušnej splátky v nadväznosti na už zdanenú, resp. preúčtovanú prijatú platbu, čím je zamedzené duplicitné zdanenie splátky, alebo jej časti resp. duplicitný odpočet DPH v období pôvodnej splatnosti splátky.

F. Aké doklady dostanete od ČSOB Leasing, ak ste uhradili platbu vopred v prípade, že nastanú zmeny v obchodnom vzťahu (zmeny na zmluve)?

Od ČSOB Leasing dostanete poštou 2 a viac dokumentov.

 • Dobropis(y) k faktúre k prijatej platbe v prípade, ak po vystavení faktúry k prijatej platbe nastane zmena zmluvných podmienok ako aj zmena budúcich splátok, na ktoré už bola prijatá a zdanená platba za:
  • predčasné ukončenie zmluvy,
  • cézia (prevod zmluvy) na nového nájomcu,
  • zmena v editore SPK (zmena výšky splátky),
  • prepoistenie.
 •  Dobropis ako opravný doklad k splátke uvedenej na dohode o platbách nájomného, na ktorú bola platba prijatá a ku ktorej sa tieto doklady jednoznačne vzťahujú (7-miestne číslo z dohody o platbách nájomného a dátum dodania). Upravujú základ dane a daň z príslušnej splátky nadväznosti na už zdanenú, resp. preúčtovanú prijatú platbu, čím je zamedzené duplicitné zdanenie resp. nezdanenie splátky, alebo jej časti a duplicitný odpočet DPH v období pôvodnej splatnosti splátky.

G. Ako sa vyhnúť komplikáciám s posielaním dodatočných dokladov (doklady k platbe vopred, opravné doklady k splátkam atď.)?

Najlepším riešením je samozrejme platba podľa splatností jednotlivých splátok uvedených v dohode o platbách nájomného (v splátkovom kalendári). V prípade, že tomu tak nie je, v zmysle zákona o DPH vznikajú dodatočné požiadavky (doklady k platbám vopred, opravné doklady k splátkam atď.), ktoré vás oberajú o čas.

H. Čo je platba vopred?

Z pohľadu zákona o DPH je platba vopred platba prijatá v zdaňovacom období predchádzajúcom zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom nastane daňová povinnosť z dodávky. Ak je splatnosť vašej splátky podľa dohody o platbách nájomného (splátkového kalendára) napríklad v júni 2019, tak platba vopred je vami zaplatená platba určená k tejto splátke do konca mája 2019.