Akontácia

nultá splátka, vyjadrená najčastejšie v % z obstarávacej ceny, ktorá sa platí pred prevzatím predmetu

Césia

prevod lízingovej zmluvy na inú právnickú alebo fyzickú osobu

Doba splácania

doba, počas ktorej platíte zmluvne dohodnuté splátky 

Kúpna cena/poplatok za prevod vlastníckych práv

vopred dohodnutá suma, za ktorú sa na konci lízingu odkúpi predmet lízingu

Lízing

prenájom tovaru dlhodobej spotreby (automobil, stroje, zariadenia).

Lízingový koeficient

percentuálne vyjadrenie preplatenia lízingu (cena preplatenia/obstarávacia cena)

Lízingové splátky

mesačné alebo štvrťročné splátky, ktoré sa platia v súlade s dohodou o platbách – daňovým dokladom, výška lízingových splátok je garantovaná

Obstarávacia cena

reálna cena predmetu lízingu

Poistná udalosť

havária vozidla, totálna havária, krádež

Poistné plnenie

suma, ktorú poisťovňa zaplatí lízingovej spoločnosti v prípade poistnej udalosti

Predmet lízingu

osobný, úžitkový alebo nákladný automobil, dopravná technika, stroje, zariadenia alebo technológie, ktoré si prenajmete

Spracovateľský poplatok

jednorazový poplatok, ktorý súvisí s nákladmi pri podpísaní zmluvy

Vinkulácia poistného

zabezpečenie poistného v prospech lízingovej spoločnosti