Na základe zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 boli prijaté opatrenia v oblasti odkladu splátok úveru poskytnutého spotrebiteľovi a opatrenia v oblasti splácania úveru poskytnutému malému zamestnávateľovi a fyzickej osobe – podnikateľovi.

FYZICKÁ OSOBA NEPODNIKATEĽ
(súkromná osoba)

Informácie pre fyzickú osobu nepodnikateľa

Možnosť požiadať o odklad splátok
pre FINANČNÝ LÍZING (LZF) a SPOTREBNÝ ÚVER (UZF)
na obdobie tri mesiace s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace počas trvania pandémie.

Možnosť odkladu splátky sa nevzťahuje na zmluvu o operatívnom lízingu.

Požiadať o odklad splátky môžete aj spätne, ak jej splatnosť nenastala viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad splátok. Obdobie odkladu splátok začína potom plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru/lízingu.

V prípade, že bolo súčasťou splátky aj platba poistného, táto povinnosť trvá aj počas odkladu splátky. O výške mesačnej platby za poistné vás budeme informovať.

Odklad splátky nemusí byť povolený, ak:

  • je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok,
  • bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom
  • bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa osobitného predpisu (Čl. 178 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v platnom znení.),
  • žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená alebo
  • žiadosť o odklad splátok neobsahuje náležitosti podľa vzoru uvedeného v zákone.

Ak žiadosť bude úplná a budete spĺňať všetky zákonné podmienky, naša spoločnosť ČSOB Leasing, a.s. Vám najneskôr do 30 dní od podania žiadosti zašle na e-mail uvedený v žiadosti Oznámenie o povolení odkladu splátok spolu s novým splátkovým kalendárom, zohľadňujúcim odklad splátok.

V prípade, ak bude žiadosť neúplná, špecialisti zákazníckeho servisu našej spoločnosti Vás budú kontaktovať za účelom odstránenia nedostatkov. V prípade, ak nebudete spĺňať nárok na odklad splátok v súlade so zákonom, naša spoločnosť bude nútená Vašu žiadosť o doklad splátok zamietnuť.
V prípade, ak Vás nebudeme kontaktovať ani do 30 dní od podania úplnej žiadosti platí, že odklad splátok je povolený.


FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ A MALÝ ZAMESTNÁVATEĽ

Informácie pre fyzickú osobu podnikateľa a malého zamestnávateľa

Možnosť požiadať o odklad splátok
len pre SPOTREBNÝ ÚVER (UZF) na obdobie tri mesiace s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace počas trvania pandémie.

Možnosť odkladu splátky sa nevzťahuje na zmluvu o operatívnom lízingu a pre finančný lízing. V tomto prípade môžete požiadať o úpravu splátkového kalendára (viac informácií TU)

Kto je malý zamestnávateľ?
Malým zamestnávateľom sa rozumie zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 250 osôb (t.j. 1 -249) a ktorého ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR alebo jeho celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR.

Požiadať o odklad splátky úveru môžete aj spätne, ak jej splatnosť nenastala viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad splácania úveru. Obdobie odkladu splátok úveru začína potom plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru.

V prípade, že bolo súčasťou splátky aj platba poistného, táto povinnosť trvá aj počas odkladu splátky. O výške mesačnej platby za poistné vás budeme informovať.

Odklad splátky úveru nemusí byť povolený, ak:

  • je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splácania úveru, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru,
  • bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom,
  • bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania podľa osobitného predpisu (Čl. 178 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v platnom znení.)
  • žiadosť o odklad splácania úveru nie je riadne vyplnená alebo
  • žiadosť o odklad splácania úveru neobsahuje náležitosti uvedeného v zákone.

V prípade, ak žiadosť bude úplná a budete spĺňať všetky zákonné podmienky, naša spoločnosť ČSOB Leasing, a.s. Vám najneskôr do 30 dní od podania žiadosti zašle na e-mail uvedený v žiadosti Oznámenie o povolení odkladu splátok spolu s novým splátkovým kalendárom, zohľadňujúcim odklad splátok.

Ak bude žiadosť neúplná, špecialisti zákazníckeho servisu našej spoločnosti Vás budú kontaktovať za účelom odstránenia nedostatkov. V prípade, ak nebudete spĺňať nárok na odklad splátok v súlade so zákonom, naša spoločnosť bude nútená Vašu žiadosť o doklad splátok zamietnuť.
V prípade, ak Vás nebudeme kontaktovať ani do 30 dní od podania úplnej žiadosti platí, že odklad splátok je povolený.