Hotline

PRODUKTY

ČSOB Operatívny leasing

Full Service Leasing (so službami)
Spätný leasing
Správa vozového parku


Operatívny leasing formou uzavretej kalkulácie

V rámci vymedzených služieb je dohodnutá cena za poskytovanie týchto služieb konečná a všetky prípadné rozdiely medzi výškou prijatých platieb od klienta a skutočnými nákladmi pri ukončení nájomného vzťahu sú nákladom alebo výnosom ČSOB Operatívny leasing. Je vyžadovaná od spoločností, ktoré vedú účtovníctvo na základe medzinárodných účtovných štandardov (IAS/IFRS).Pri skončení doby nájmu pri uzatvorenej kalkulácii všetky riziká z prevádzky predmetu leasingu znáša prenajímateľ. Prípadný pozitívny alebo negatívny rozdiel ide na vrub leasingovej spoločnosti.


Spätný leasing – Sales and Lease Back

ČSOB Operatívny leasing v tomto prípade odkúpi vozový park klienta a následne zaradí do prenájmu ako ojazdené predmety nájmu klientovi. Týka sa len predmetov nájmu, ktoré má spoločnosť vo vlastníctve. Po prevode predmetov nájmu na spoločnosť ČSOB Operatívny leasing sú zaručené služby podľa výberu klienta ako pre operatívny prenájom.


Správa vozového parku – Fleet Management (SVP)

ČSOB Operatívny leasing zabezpečuje administratívu predmetov nájmu klienta, kedy predmety nájmu zostávajú v majetku klienta. ČSOB Operatívny leasing poskytuje len administratívnu stránku správy predmetov leasingu.


ČSOB Leasing, a.s.