Financovanie a zmluva

Po prihlásení sa na náš zákaznícky web portál nájdete v časti Žiadosti všetky typy žiadostí:
– o predčasné ukončenie zmluvy
– o zmenu splátkového kalendára
– o vystavenie potvrdenia o splácaní (trvaní) zmluvy
– o zrušenie splácania formou inkasa
– o zmenu inkasného účtu
– o udelenie súhlasu s úpravou resp. technickým zhodnotením predmetu zmluvy
– o vrátenie preplatku
– o zmenu identifikačných údajov
– o zmenu štatutárneho zástupcu
– o zmenu bankových údajov
– o zmenu služby pri OLFS
– o rekalkuláciu pri OLFS
– o zmenu poistenia
– o prevod zmluvy na nového nájomcu
– o subnájom
– ostatné žiadosti

https://portal.csobleasing.sk/Portal/ZIADOSTI/ZIADOSTI-ZOZNAM.aspx

Po prihlásení sa na náš zákaznícky web portál nájdete v časti Zmluvy a splátky – Štandardné zmluvy pri každej uzatvorenej zmluve symbol Po kliknutí naň sa vám zobrazí prehľad všetkých splátok spolu s informáciou o dátume splatnosti, výške splátky, dátume zaplatenia.

https://portal.csobleasing.sk/Portal/Logon/Logon.aspx

Zmeniť dĺžku trvania zmluvy môžete po vypísaní žiadosti Zmena splátkového kalendára, ktorú nájdete po prihlásení sa na náš zákaznícky web portál v časti Žiadosti

https://portal.csobleasing.sk/Portal/ZIADOSTI/ZIADOST-O-ZMENU-SPLATKOVEHO-KALENDARA.aspx

 

Splatnosť splátky je určená splátkovým kalendárom – dohoda o platbách nájomného a nájomca je povinný platiť splátky tak, aby bola úhrada pripísaná v prospech účtu ČSOB Leasing najneskôr v deň splatnosti v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami:
– ak splátka nie je uhradená, zasielame nájomcovi upomienku na 7. deň omeškania
– ak splátku zákazník neuhradí, posielame druhú upomienku na 15. deň omeškania

Ak k omeškaniu úhrady splátky dochádza z dôvodu nevyhovujúceho termínu splatnosti ponúka ČSOB Leasing možnosť upraviť splátkový kalendár – posunúť termín splatnosti každej splátky v rámci jedného mesiaca o dobu max. 14 dní (úpravu zrealizujeme na základe písomnej žiadosti zákazníka, ktorá bude obsahovať číslo lízingovej zmluvy a požadovaný termín splatnosti – v rámci hranice). Do 3 pracovných dní zašleme zákazníkovi upravený splátkový kalendár-dohodu o platbách nájomného s požadovaným termínom splatnosti.

V prípade, že sa nájomca dostal do krátkodobej platobnej neschopnosti môžeme mu navrhnúť tieto možnosti riešenia:

 • 1-mesačná alebo 2-mesačná oneskorená úhrada splátky, ktorú umožníme, ale s podmienkou fakturovania zmluvnej pokuty (postačujúca telefonická dohoda s pracovníkom tímu Správa pohľadávok ČSOB Leasing)
 • predĺženie doby lízingu – t.j. upravíme splátkový kalendár tak, že dobu lízingu predĺžime o zákonom povolenú max. 12 mesačnú hranicu (napr. z 36 na 48 mesiacov a pod.). Výška pravidelnej lízingovej splátky sa tak celkovo zníži – táto služba je spoplatňovaná v zmysle platného sadzobníka poplatkov (potrebná písomná žiadosť zákazníka)
 • zníženie splátky – t.j. upravíme splátkový kalendár tak, že znížime splátku na požadovanú výšku, pričom zostávajúcu časť tejto splátky rozrátame do zostávajúcich – táto služba je spoplatňovaná v zmysle platného sadzobníka poplatkov (potrebná písomná žiadosť zákazníka)

Žiadosť o zmenu splátkového kalendára vyplníte cez Zákaznícky portál – https://portal.csobleasing.sk/Portal/ZIADOSTI/ZIADOST-O-ZMENU-SPLATKOVEHO-KALENDARA.aspx

Všetkých úpravy splátkového kalendára podliehajú schváleniu v ČSOB Leasing, ktorý má právo v oprávnených prípadoch takúto úpravu splátkového kalendára zamietnuť. Žiadosti o úpravu štandardne schvaľujeme do 3 pracovných dní, keď zákazníkovi zasielame návrh kalkulácie nového splátkového kalendára, v ktorom je požadovaná úprava zohľadnená. Po potvrdení súhlasu s úpravou zasielame zákazníkom upravený splátkový kalendár-dohodu o platbách nájomného s požadovanou úpravou, ktorý nahrádza pôvodne vystavený splátkový kalendár.

V prípade, že sa nájomca dostal do dlhodobej platobnej neschopnosti môžeme mu navrhnúť tieto možnosti riešenia:

 • subnájom – dočasné užívanie predmetu zmluvy iným subjektom. Lízingový nájomca tak „požičia“ za dojednanú odplatu predmet lízingu na ohraničenú dobu inému subjektu
 • prevod lízingovej zmluvy na iný subjekt – prevod práv z lízingovej zmluvy pri zachovaní pôvodných podmienok, za ktorých bola lízingová zmluva dohodnutá (dĺžka lízingu, výška lízingovej splátky, výška odpredajného poplatku – kúpna cena/odpredajný poplatok na konci lízingu, dohodnuté poistné podmienky (len v prípade, ak je predmet lízingu poistený prostredníctvom hromadnej poistnej zmluvy ….. atď.)). Pokračovateľa lízingu si hľadá lízingový nájomca buď sám, alebo využije služby ČSOB Leasing a zverejní svoju inzerciu bezplatne na www.csobleasing.sk

 

V prípade nejasností, alebo ďalších otázok nás kontaktujte:
ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava 10
Zákaznícka linka: 02/6820 2111
E-mail: info@csobleasing.sk

Pri užívaní predmetu zmluvy iným subjektom (subnájom) ostáva voči lízingovej spoločnosti aj naďalej ako zodpovedný subjekt zákazník, ktorý je povinný platiť splátky. Zveriť predmet zmluvy do užívania inému subjektu je možné len po schválení ČSOB Leasing. Nevyhnutým predpokladom schválenia subnájmu sú uhradené všetky záväzky zákazníka voči ČSOB Leasing.

Subnájom schvaľujeme na dobu od dátumu prijatia žiadosti do ČSOB Leasing až do ukončenia doby trvania zmluvy. O subnájom nie je potrebné žiadať v prípade, ak predmet zmluvy odovzdá zákazník do užívania blízkej osobe (v znení Občianskeho zákonníka to je manželka, manžel, deti, resp. u podnikateľských subjektov zamestnanci, ktorí majú so zákazníkom uzatvorenú riadnu pracovnú zmluvu v zmysle Zákonníka práce).

V prípade, že zákazník a subnájomca už majú medzi sebou uzatvorenú subnájomnú, resp. podnájomnú zmluvu, môžu ju doložiť priamo k žiadosti, resp. pri podpise Zmlúv o užívaní (trojstranná dohoda medzi ČSOB Leasing, zákazníkom a subnájomcom) ktorá sa stane jej neoddeliteľnou prílohou.

O povolenie užívania predmetu zmluvy iným subjektom žiada zákazník vždy písomne na tlačive:
Žiadosť o subnájom pre podnikateľské subjekty (právnické osoby)
Žiadosť o subnájom pre podnikateľské subjekty (živnostníci, SHR)
Žiadosť o subnájom pre súkromné osoby

Subnájom nevystavujeme v prípade, ak by subnájomcom mala byť zahraničná osoba, t.j. osobou so sídlom resp. bydliskom v zahraničí.
Žiadosť o povolenie subnájmu spolu s dokladmi o subnájomcovi by mala byť do ČSOB Leasing doručená minimálne 5 pracovných dní pred dátumom, ku ktorému má byť predmet zmluvy do užívania pridelený. V prípade, že táto lehota nie je dodržaná, má lízingová spoločnosť právo dátum subnájmu posunúť.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho Sadzobníka poplatkov.

Zmluvu o užívaní s preberacím protokolom vystavenú v troch rovnopisoch zasielame korešpondenčne (poštou) k podpisu žiadateľovi. Ten do 14 dní musí zabezpečiť ich podpísanie svojim štatutárom, a následne aj štatutárnym zástupcom subnájomcu, pričom oba podpisy na jednom výtlačku musia byť overené notárom, prípadne obecným úradom. Po doručení späť do ČSOB Leasingu sú zmluvy podpísané zástupcom lízingovej spoločnosti a zaslané zákazníkovi a užívateľovi (každému po jednom rovnopise). Do momentu podpísania zmlúv zástupcom ČSOB Leasing nie sú Zmluvy o užívaní platné. Spolu so zmluvou zasielame zákazníkovi faktúru na poplatok za vykonanú službu.

Doklady subnájomcu potrebné na vyhotovenie Zmluvy o užívaní v prípade, že subnájomcom je súkromná osoba:

 • podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov k žiadosti o subnájom – SUBNÁJOMCA nepodnikateľ
 • kópia dokladu totožnosti ( občiansky preukaz, cestovný pas )

Doklady subnájomcu potrebné na vyhotovenie Zmluvy o užívaní v prípade, že subnájomcom je podnikateľský subjekt (živnostník, právnická osoba):

 • podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov k žiadosti o subnájom – SUBNÁJOMCA podnikateľský subjekt
 • overený Výpis z obchodného registra, resp. Živnostenské oprávnenie, Koncesnú listinu – nie starší/staršie ako 3 mesiace
 • potvrdenie o pridelení DIČ a IČ DPH
 • kópie dokladov totožnosti štatutárneho zástupcu

Kontakty:
ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava 10
Zákaznícka linka: 02/6820 2111
E-mail: info@csobleasing.sk

Prevod zákazníckej zmluvy o financovaní na nového zákazníka (CESIA) je prevod práv a povinností zo zmluvy pri zachovaní pôvodných podmienok.

O prevod zmluvy musí písomne požiadať zákazník – žiadateľ, buď na vzorovom tlačive Žiadosť o zmenu subjektu – pôvodný nájomca (môžete využiť aj online žiadosť na Zákaníckom portáli ČSOB Leasing – https://portal.csobleasing.sk/Portal/ZIADOSTI/ZIADOST-O-PREVOD-ZMLUVY-NA-NOVEHO-NAJOMCU.aspx)
alebo nepredpísanou formou – v tom prípade musí žiadosť obsahovať: názov žiadateľa, číslo zmluvy, dátum, ku ktorému má byť prevod zrealizovaný, kontaktné údaje.

Spolu so žiadosťou pôvodného zákazníka je potrebné preposlať aj základné informácie o pokračovateľovi na vzorovom tlačive:
Formulár na vykonanie zmeny subjektu – nový nájomca podnikateľský subjekt (právnická osoba)
Formulár na vykonanie zmeny subjektu – nový nájomca podnikateľský subjekt (živnostník, SHR)
Formulár na vykonanie zmeny – nový nájomca súkromná osoba

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že prevod zmluvy je spoplatnený podľa aktuálneho Sadzobníka poplatkov a hradí ho pokračovateľ.

Žiadosti zákazníkov doručené poštou, mailom alebo cez Zákaznícky portál sa registrujú denne do 48 hodín. Śtandardné schválenie zmeny subjektu je do 10tich pracovných dní odo dňa doručenia kompletných podkladov pre schvaľovanie. Podmienkou spracovania žiadosti o prevod zmluvy je vyrovnanie všetkých záväzkov voči leasingovej spoločnosti a kladné vyhodnotenie schopnosti splácania pokračovateľa .

Celý priebeh prevodu zmluvy prebieha korešpondenčnou formou. Obidve zastúpené strany po doručení zmlúv musia notársky overiť svoj podpis a zmluvy zaslať späť na adresu ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava 10. Po doručení notársky overených zmluvných dokumentov zašleme pôvodnému zákazníkovi aj pokračovateľovi plnú moc na prepis na dopravný inšpektorát.
Ak bolo súčasťou zmluvy aj havarijné poistenie, prevádza sa na pokračovateľa, ak bolo dohodnuté individuálne poistenie, je pokračovateľ povinný dojednať si novú poistnú zmluvu a vinkulovať ju voči ČSOB Leasing, a.s.

Doklady potrebné na prevod zmluvy od nového pokračovateľa ak je pokračovateľom je súkromná osoba:

 • Formulár na vykonanie zmeny subjektu – nepodnikateľský subjekt , kde bude potvrdený príjem za posledných 6 mesiacov
 • kópia občianskeho preukazu
 • kópia druhého dokladu totožnosti (vodičský preukaz, cestovný doklad, rodný list …)
 • ostatné dokumenty na vyžiadanie schvaľovateľa (výpisy z účtu, výplatné pásky …)

Doklady potrebné na prevod zmluvy od nového pokračovateľa ak je pokračovateľom podnikateľský subjekt (živnostník, právnická osoba):

 • Formulár na vykonanie zmeny subjektu – podnikateľský subjekt
 • overený Výpis z obchodného registra, resp. Živnostenské oprávnenie, Koncesnú listinu – nie starší/staršie ako 3 mesiace
 • potvrdenie o pridelení IČ DPH
 • kópie dokladov totožnosti štatutárneho zástupcu
 • kópia účtovných dokladov za posledné 2 účtovné obdobia (potvrdenie o podaní daňového priznania vrátane Súvahy, Výkazu ziskov a strát, resp. vrátane Výkazu o majetku a záväzkoch a Výkazu o príjmoch a výdavkoch. V prípade, že účtovné doklady sú zverejnené na stránke www.registeruz.sk, nie je potrebné ich zasielať.

 

Kontakty:
ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava 10
Zákaznícka linka: 02/6820 2111
E-mail: info@csobleasing.sk

 

Žiadosť o vystavenie akéhokoľvek typu potvrdenia (napr. potvrdenie o trvaní zmluvy o financovaní, splácaní, resp. výške splátok) musí byť daná vždy písomne (e-mailom, poštou) a musí obsahovať:

 • názov nájomcu – žiadateľa,
 • číslo zmluvy o financovaní (resp. čísla všetkých zmlúv, ktorých sa žiadosť týka),
 • presnú formuláciu textu, ktorý má byť na potvrdení uvedený,
 • dôvod vystavenia potvrdenia,
 • telefónny kontakt na žiadateľa

Upozorňujeme, že požadovaná služba je spoplatnená podľa aktuálneho Sadzobníka poplatkov.

Žiadosti o vystavenie potvrdenia pre potreby zákazníkov na zasielajte na emailovú adresu: info@csobleasing.sk , poštou na adresu: ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava 10,
alebo nás kontaktujte na zákazníckej linke: 02/6820 2111.

Všetky zmeny nahlasuje zákazník prostredníctvom Zákazníckeho portálu ČSOB Leasing (https://portal.csobleasing.sk/Portal/ZIADOSTI/ZIADOSTI-ZOZNAM.aspx). V časti Žiadosti si vyberte potrebnú žiadosť (napr. zmena identifikačných údajov, zmena štatutárneho zástupcu, zmena bankových údajov). Prílohou oznámenia musí byť doklad potvrdzujúci zmenu (napr. výpis z obchodného registra, živnostenský list, sobášny list, kópia nového OP a pod.).

Ako potvrdenie vykonania zmeny zasielame nájomcom akceptačný list s dátumom, odkedy je zmena oficiálne zaevidovaná v dokumentácii ČSOB Leasing. V prípade, ak Vami nahlásená zmena podlieha zápisu v evidencii príslušného Dopravného inšpektorátu PZ SR, bude naša korešpondencia okrem akceptačného listu obsahovať aj Plnú moc a platný Výpis z Obchodného registra našej spoločnosti na zápis zmeny do Osvedčenia o evidencii – OEV.

Možné zmeny:

 • zmena obchodného mena
 • zmena sídla spoločnosti, miesta podnikania
 • zmena trvalého bydliska
 • zmena IČ DPH, ak sa lízingový nájomca stáva platcom DPH
 • zmena priezviska
 • zmena korešpondenčnej adresy
 • zmena čísla účtu
 • zmena telefónnych/e-mailový kontaktov

Proces riadneho ukončenia začína 3 mesiace pred dátumom riadneho ukončenia lízingovej zmluvy. V tomto období posielame zákazníkovi list Informácia o procese riadneho ukončenia, v ktorom ho informujeme o podmienkach, ktorých splnenie je nevyhnutné na to, aby mohla byť zmluva riadne ukončená

Riadne ukončenie môže nastať, ak sú splnené tieto podmienky:

 • uplynutie doby dohodnutej v zmluve (t.j. uplynie zmluvne dohodnutý počet mesiacov odo dňa uzatvorenia zmluvy o financovaní. Dátumom riadneho ukončenia nie je dátum pripísania poslednej splátky na účet ČSOB Leasing, pretože splátky sú zväčša splatné na obdobie vopred)
 • zaplatenie všetkých splátok
 • zaplatenie poplatku za prevod vlastníctva, príp. zostatkovej hodnoty predmetu lízingu (výška je dohodnutá pri podpise lízingovej zmluvy)
 • zaplatenie prípadných zmluvných pokút, prípadne iných pohľadávok podľa Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len VZP)

Okrem už spomenutých podmienok sa zákazník v liste Informácia o procese riadneho ukončenia dozvedá:

 • presný dátum, ku ktorému má jeho lízingová zmluva končiť
 • upozornenie, že dátumom riadneho ukončenia končí aj poistenie predmetu lízingu v rámci hromadnej poistnej zmluvy cez ČSOB Leasing

30 dní pred dátumom riadneho ukončenia zasielame zákazníkovi Zálohovú faktúru na poplatok za prevod vlastníctva predmetu lízingu spolu so sprievodným listom, v ktorom ho informujeme o spôsobe zasielania dokladov súvisiacich s riadnym ukončením. V prípade, ak zákazník nemá vyrovnané všetky pohľadávky, zasielame mu 21 dní pred dátumom riadneho ukončenia 1. pohľadávkový list, v ktorom sú vyčíslené všetky pohľadávky voči ČSOB Leasingu . V prípade, ak zákazník svoje pohľadávky na základe 1. pohľadávkového listu neuhradí zasielame mu 2. pohľadávkový list, ktorého termín zaslania je individuálny a obsahuje rovnaké upozornenia ako predchádzajúci aj dátum, do ktorého je dané pohľadávky nevyhnutné uhradiť. Ak ani napriek týmto výzvam zo strany zákazníka nedôjde k vyrovnaniu pohľadávok postupujeme podľa Všeobecných zmluvných podmienok a zasielame mu Odmietnutie prevodu vlastníckeho práva PL, v ktorom ho vyzývame, aby nám predmet lízingu vrátil. Táto výzva však neznamená automaticky aj výpoveď (ukončenie) lízingovej zmluvy. Pokiaľ zákazník douhrádza svoje záväzky, zmluva sa riadne ukončí, ak sú všetky záväzky splnené riadne a včas doklady k riadnemu ukončeniu zasielame zákazníkovi 7 dní pred dátumom riadneho ukončenia cenným listom (zásielka do vlastných rúk).

Zásielka obsahuje:

 • Oznámenie o riadnom ukončení
 • Plnomocenstvo pre Dopravný inšpektorát – slúži na prepis predmetu lízingu do vlastníctva nájomcu
 • Faktúru – daňový doklad na kúpnu cenu/odpredajný poplatok predmetu zmluvy posielame do 15 dní od jej pripísania na účet ČSOB Leasing.
 • Informáciu o procese riadneho ukončenia získate na adrese:

Kontakty:
ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava 10
Zákaznícka linka: 02/6820 2111
E-mail: info@csobleasing.sk

O predčasné splatenie žiada zákazník vždy písomne, prostredníctvom Zákazníckeho portálu a vyplnením príslušnej žiadosti – https://portal.csobleasing.sk/Portal/ZIADOSTI/ZIADOST-O-VYPOCET-FINANCNEHO-DOPADU-PREDCASNEHO-UK.aspx , alebo nepredpísanou formou – v tom prípade musí žiadosť obsahovať: názov žiadateľa, číslo zmluvy, dôvod predčasného ukončenia, dátum najbližšej splatnosti splátky, ku ktorému má byť zmluva predčasne ukončená (v zmysle podmienok ČSOB Leasing) a kontaktné údaje vrátane aktuálnej adresy, aktuálneho telefónu, aktuálnej e-mailovej adresy

Sumu predčasného ukončenia zmluvy vyčísľujeme iba k dátumu splatnosti splátky. Dátum splatnosti si môžete skontrolovať podľa Dohody o platbách nájomného/Predpisu splátok, alebo na Zákazníckom portáli . Ak máte záujem zistiť túto sumu k inému termínu splatnosti splátky, je potrebné požiadať o výpočet približne 1 mesiac pred splatnosťou danej splátky.

Žiadosť o výpočet predčasného ukončenia je potrebné vyplniť minimálne 10 pracovných dní pred dátumom, ku ktorému má byť zmluva ukončená. V prípade, že táto lehota nie je dodržaná, má lízingová spoločnosť právo stanoviť termín predčasného ukončenia až k termínu nasledujúcej splátky. Podmienkou spracovania žiadosti o výpočet predčasného ukončenia je vyrovnanie všetkých záväzkov voči lízingovej spoločnosti. V prípade, že na zmluve budeme evidovať ku dňu prijatia žiadosti pohľadávky, sme oprávnený žiadosť z tohto dôvodu zamietnuť.

Poplatok za predčasné ukončenie zmluvy si ČSOB Leasing účtuje podľa aktuálneho Sadzobníka poplatkov za poskytované služby. Jeho výška bude započítaná do celkovej sumy na vysporiadanie predčasného ukončenia.

Maximálne do 5 pracovných dní po zaregistrovaní žiadosti na Zákazníckom servise zasielame poštou či emailom) žiadateľovi „Oznámenie výpočtu predčasného ukončenia zmluvy“, ktorého súčasťou je „Akceptácia sumy predčasného ukončenia“. Rovnako dostáva aj informácie o priebehu predčasného ukončenia jeho zmluvy.

V prípade, že zákazník chce predčasné ukončenie skutočne zrealizovať, potvrdí svoj záujem písomne, v tlačive „Akceptácia sumy predčasného ukončenia“, ktorú najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania zašle do lízingovej spoločnosti. Bez potvrdenej Akceptácie sumy predčasného ukončenia nepodniká ČSOB Leasing žiadne kroky vedúce k ukončeniu zmluvy.

Poistenie predmetu zmluvy – pokiaľ je predmet zmluvy poistený v rámci riadnych splátok a poistenie je v zmysle poistnej zmluvy dojednané na dobu určitú, bude poistenie ukončené spolu so zmluvou o financovaní. Ak máte záujem pokračovať v poistení aj po dátume ukončenia , kontaktujte nás na zákazníckej linke 026820 2111, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy :info@csobleasing.sk. Pokiaľ je predmet zmluvy poistený v rámci riadnych splátok a poistenie je v zmysle poistnej zmluvy dojednané na dobu neurčitú, z poisťovne Vám bude zaslaný nový predpis na úhradu poistného. Ukončenie poistenia je možné riešiť v súlade s platnými zákonmi SR a v súlade s podmienkami poistenia.

Celý priebeh predčasného ukončenia prebieha na Zákazníckom servise korešpondenčnou formou a žiadateľ je o postupe informovaný pri zaslaní Oznámenia výpočtu predčasného ukončenia zmluvy.

Kontakty:
ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava 10
Zákaznícka linka: 02/6820 2111
E-mail: info@csobleasing.sk

Výška splátok je garantovaná počas celej doby trvania zmluvy.

Napíšte nám na staznosti@csobleasing.sk.

Poistná udalosť

 

V momente vzniku poistnej udalosti v prípade cestného motorového alebo nemotorového vozidla je potrebné zdokumentovať poškodenie predmetu a príčiny vzniku škody vyplnením tlačiva Správa o nehode a v prípade potreby (v zmysle Cestného zákona č. 8/2009 a zákona č. 144/2010 Z.z.) zaistiť vyšetrenie udalosti políciou (zistené úmrtie/zranenie osôb/ poškodenie cesty, alebo verejnoprospešného zariadenia/ škoda prevyšujúca 3 990,- EUR/ únik nebezpečných vecí/ alkohol/návykové látky u vodiča/ ak sa účastníci nedohodli na zavinení). Ak je to možné, doporučujeme nafotiť si mobilným telefónom postavenie a poškodenie vozidiel bezprostredne po nehode.. Ak čisté tlačivo Správa o nehode nemáte v aute pri dokladoch, spíšte vyhlásenie od poisteného vinníka, že dopravnú nehodu zavinil.

Ak potrebujete akúkoľvek pomoc, radu alebo si potrebujete overiť informácie, či už v prípade nehody alebo poruchy doma alebo v zahraničí, volajte ASISTENČNÚ SLUŽBU vašej poisťovne. Kontakt nájdete v asistenčnej karte.

Je potrebné bezodkladne poistnú udalosť nahlásiť v poisťovni (online, telefonicky, e-mailom, poštou, faxom alebo osobne). Ak máte havarijné, PZP a poistenie finančnej straty v rôznych poisťovniach, je potrebné nahlásiť udalosť do každej zvlášť, podľa typu škodovej udalosti. Pri dopravných nehodách a poistných udalostiach z povinného zmluvného poistenia musí udalosť nahlásiť poistený svojej poisťovni najneskôr do 15 dní. Ak sa nehoda stala v zahraničí, vinník ju musí oznámiť do 30 dní. Pracovník poisťovne resp. zmluvný partner s vami dohodne termín a miesto obhliadky. Poisťovňa pridelí škode identifikačné číslo, tzv. číslo škodovej udalosti.

www.allianzsp.sk, call centrum: 02/50 122 222
www.koop.sk,  call centrum: 02/57 299 999
www.csobpoistovna.sk,   , call centrum: 0850 311 312
www.generali.sk, call centrum: 02/38 11 11 17

Radi by sme vás upozornili na to, aby ste poškodené veci pred vykonaním obhliadky neopravovali! Mohlo by to mať vplyv na výšku poskytnutého plnenia.

Do poisťovne odovzdajte dokumenty požadované poisťovňou – o.i. vyplnené a účastníkmi podpísané tlačivo Správa o nehode(pri škode vzniknutej stretom vozidiel), oznámenie o vzniku poistnej udalosti, kópiu osvedčenia o evidencii motorového vozidla, vodičský preukaz, doklad o povinnom zmluvnom poistení, uveďte číslo poistnej zmluvy. Ak ide o odcudzenie celého vozidla, nahláste vznik škody na polícii a následne do poisťovne. Odovzdajte Potvrdenie alebo Uznesenie o začatí šetrenia prečinu/trestného činu. Po vydaní Uznesenia o prerušení šetrenia bude potrebné zabezpečiť odhlásenie vozidla z evidencie na Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru resp. zápis odcudzenia do technického preukazu vozidla.

Pre vybavenie škody je potrebné do poisťovne o. i. doručiť:

 • Uznesenie o prerušení trestného stíhania od polície
 • osvedčenie o evidencii vozidla (prípadne malý technický preukaz) so zápisom odcudzenia
 • doklad o povinnom zmluvnom poistení (v prípade havarijného a povinného zmluvného poistenia v tej istej poisťovni)
 • všetky kľúče od vozidla dodané výrobcom
 • kódovacie štítky
 • ovládacie prvky od zabezpečovacích zariadení vozidla
 • servisné knižky
 • návod na použitie autorádia
 • splnomocnenie pre prípad nájdenia m. vozidla s notársky overeným podpisom vlastníka vozidla, vyplnený dotazník poisťovne, prípadne ďalšie doklady, o ktoré poisťovňa vopred požiadala

Na základe Vami doručených dokumentov bude vypočítané poistné plnenie, ktoré Vám bude zaslané na účet po skončení šetrenia poistnej udalosti.

V prípade, že potrebujete vo veci poistnej udalosti poradiť, pomôcť alebo čokoľvek vysvetliť, kontaktujte nás.

Kontakty:
ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava 10
Zákaznícka linka: 02/6820 2111
E-mail: poistne.udalosti@csobleasing.sk

Po zistení odcudzenia predmetu financovania je nevyhnutné ihneď nahlásiť túto skutočnosť na polícii, ktorá zabezpečí jej vyšetrenie a zaprotokolovanie. Obratom je potrebné odcudzenie nahlásiť v príslušnej poisťovni, kde je vozidlo/predmet poistené/ý. Po odcudzení predmetu financovania je potrebné informovať ČSOB Leasing vždy písomne a zaslať aj Uznesenie/potvrdenie od polície o začatí šetrenia prečinu/trestného činu – poštou, e-mailom.

Kontakty:
ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava 10
Zákaznícka linka: 02/6820 2111
E-mail: poistne.udalosti@csobleasing.sk

Pre skoré a bezproblémové vybavenie poistnej udalosti je potrebné v písomnom oznámení uviesť:

 • meno zákazníka, pri právnickej osobe – meno kontaktnej osoby, korešpondenčnú adresu a telefónne číslo, príp. číslo faxu a e-mail
 • číslo zmluvy o financovaní
 • evidenčné číslo vozidla (bývalá ŠPZ)
 • dátum odcudzenia
 • názov poisťovne a mesto, kde bola poistná udalosť nahlásená, meno likvidátora, jeho telefónny/mailový kontakt
 • číslo poistnej udalosti
 • Potvrdenie alebo Uznesenie o začatí šetrenia prečinu/trestného činu s ČVS (číslom vyšetrovacieho spisu), prípadne aj kontakt na vyšetrovateľa polície

Podľa Všeobecných zmluvných podmienok je povinnosťou zákazníka platiť splátky až do doby vydania Uznesenia polície o prerušení trestného stíhania / v závislosti od zložitosti prípadu trvá šetrenie polície cca 60 dní/
Po vyjadrení polície – vydaní uznesenia o prerušení trestného stíhania je potrebné bezodkladne toto uznesenie doručiť do ČSOB Leasingu (zaslať poštou). Po doručení uznesenia bude zmluva o financovaní ukončená a zákazník bude o tom písomne informovaný. Po ukončení zmluvy zákazník už nemusí hradiť splátky (neplatí pre splátkový predaj).
Následne zákazník zabezpečí odhlásenie vozidla z evidencie na Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru. Pre tento účel bude nájomcovi zaslané plnomocenstvo na zápis odcudzenia do Osvedčenia o evidencii vozidla a overený výpis z obchodného registra ČSOB Leasing, a.s.

Pre vysporiadanie poistnej udalosti – priznanie poistného plnenia je nevyhnutné v poisťovni predložiť:

 • Uznesenie o prerušení trestného stíhania od polície
 • osvedčenie o evidencii vozidla (prípadne malý technický preukaz) so zápisom odcudzenia
 • doklad o povinnom zmluvnom poistení (v prípade havarijného a povinného zmluvného poistenia v tej istej poisťovni)
 • všetky kľúče od vozidla dodané výrobcom
 • kódovacie štítky
 • ovládacie prvky od zabezpečovacích zariadení vozidla
 • servisné knižky
 • návod na použitie autorádia
 • splnomocnenie pre prípad nájdenia vozidla/predmetu s notársky overeným podpisom vlastníka vozidla/predmetu, vyplnený dotazník poisťovne, prípadne ďalšie doklady, o ktoré poisťovňa vopred požiadala

Poistné plnenie poisťovňa štandardne zasiela na účet ČSOB Leasing a.s.s, a po pripísaní poistného plnenia na účet ČSOB Leasing vypracujeme konečné finančné vyúčtovanie v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok. Na základe vyúčtovania následne dochádza k vzájomnému vysporiadaniu medzi ČSOB Leasing a zákazníkom

Kontakty na spolupracujúce poisťovne:

www.allianzsp.sk, call centrum: 02/50 122 222
www.koop.sk,  call centrum: 02/57 299 999
www.csobpoistovna.sk, call centrum: 0850 311 312
www.generali.sk, call centrum: 02/38 11 11 17
www.cardif.sk, call centrum: 02/582 400 11

Totálna škoda je taká škoda, pri ktorej nie je možné, alebo účelné uviesť predmet financovania do pôvodného stavu (primerané náklady na opravu prevyšujú 70- 100 % reálnej trhovej hodnoty predmetu financovania, alebo ak by opravou neboli dodržané technické vlastnosti stanovené výrobcom a právnymi predpismi).

V momente vzniku poistnej udalosti je potrebné zdokumentovať poškodenie predmetu financovania a príčiny vzniku škody vyplnením tlačiva Správa o nehode a v prípade potreby (v zmysle Cestného zákona č. 8/2009 a zákona č. 144/2010 Z.z.) zaistiť vyšetrenie udalosti políciou (zistené úmrtie/zranenie osôb/ poškodenie cesty, alebo verejnoprospešného zariadenia/ škoda prevyšujúca 3 990,- EUR/ únik nebezpečných vecí/ alkohol/návykové látky u vodiča/ ak sa účastníci nedohodli na zavinení).

Následne je potrebné poistnú udalosť nahlásiť poisťovni, kde je vozidlo havarijne poistené. Pri nahlásení poistnej udalosti je nevyhnutné preukázať sa osvedčením o evidencii motorového vozidla, vodičským preukazom, dokladom o povinnom zmluvnom poistení a číslom poistnej zmluvy. Likvidátor poisťovne dohodne a zabezpečí obhliadku vozidla. Poistený je povinný umožniť poisťovateľovi obhliadku poškodeného vozidla a neodstraňovať škodu vzniknutú na vozidle bez súhlasu poisťovateľa.

Poisťovňa pridelí poistnej udalosti identifikačné číslo. Po zaregistrovaní poistnej udalosti je potrebné informovať ČSOB Leasing vždy písomne – poštou, e-mailom. Ak likvidátor rozhodol o neúčelnosti opravy, je potrebné požiadať ho o písomné potvrdenie spôsobu likvidácie poistnej udalosti ako totálnej škody a toto doručiť do ČSOB Leasing

Kontakty:
ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava 10
Zákaznícka linka: 02/6820 2111
E-mail: poistne.udalosti@csobleasing.sk

Pre skoré a bezproblémové vybavenie poistnej udalosti je potrebné v písomnom oznámení uviesť:

 • číslo zmluvy o financovaní
 • evidenčné číslo vozidla
 • dátum vzniku poistnej udalosti
 • názov poisťovne a mesto, kde bola poistná udalosť nahlásená, prípadne meno likvidátora
 • číslo poistnej udalosti

Podľa Všeobecných zmluvných podmienok je povinnosťou zákazníka platiť splátky aj keď je vozidlo/predmet mimo prevádzky. O zastavení splátok rozhodne ČSOB Leasing len po písomnom vyjadrení likvidátora poisťovne o tom, že poistná udalosť bude likvidovaná ako totálna škoda. Po vydaní písomného potvrdenia poisťovňou o likvidácii poistnej udalosti formou totálnej škody je potrebné toto uznesenie doručiť do ČSOB Leasingu (zaslať poštou). Po doručení potvrdenia bude zmluva o financovaní ukončená a zákazník bude o tom písomne informovaný. Po ukončení zmluvy zákazník už nemusí hradiť splátky (neplatí pre splátkový predaj).

Poistné plnenie poisťovňa štandardne zasiela na účet ČSOB Leasing, po pripísaní poistného plnenia na účet ČSOB Leasing a vysporiadaní použiteľných zvyškov vozidla vypracujeme konečné finančné vyúčtovanie v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok. Na základe vyúčtovania následne dochádza k vzájomnému vysporiadaniu medzi ČSOB Leasing a zákazníkom.

Kontakty na spolupracujúce poisťovne:

www.allianzsp.sk, call centrum: 02/50 122 222
www.koop.sk,  call centrum: 02/57 299 999
www.csobpoistovna.sk, call centrum: 0850 311 312
www.generali.sk, call centrum: 02/38 11 11 17
www.cardif.sk, call centrum: 02/582 400 11

 

Parciálna škoda je škoda, pri ktorej došlo k opraviteľnej škode, nie k totálnemu zničeniu.

V momente vzniku poistnej udalosti je potrebné zdokumentovať poškodenie predmetu financovania a príčiny vzniku škody vyplnením tlačiva Správa o nehode a v prípade potreby (v zmysle Cestného zákona č. 8/2009 a zákona č. 144/2010 Z.z.) zaistiť vyšetrenie udalosti políciou (zistené úmrtie/zranenie osôb/ poškodenie cesty, alebo verejnoprospešného zariadenia/ škoda prevyšujúca 3 990,- EUR/ únik nebezpečných vecí/ alkohol/návykové látky u vodiča/ ak sa účastníci nedohodli na zavinení).

Následne je potrebné poistnú udalosť nahlásiť do poisťovne, kde je vozidlo havarijne poistené (poisťovňu sa dozviete buď podľa Prílohy č. 1 k lízingovej zmluve, resp. v Špecifikácii poistenia predmetu lízingu, v ktorej je uvedené aj číslo poistnej zmluvy, resp. na Zákazníckej linke ČSOB Leasing 02/6820 2111). Pri nahlásení poistnej udalosti sa riaďte pokynmi a požiadavky jednotlivých poisťovní.

Pracovník poisťovne s Vami dohodne a zabezpečí obhliadku vozidla a poistnej udalosti pridelí identifikačné číslo.

Po zaregistrovaní poistnej udalosti poisťovňou o vzniku poistnej udalosti je potrebné informovať ČSOB Leasing písomne – poštou,, e-mailom, v prípade, ak výška škody presiahne 1 700 EUR, resp. ak ide o vozidlo Operatívneho lízingu, tak pri každej poistnej udalosti.

Kontakty:
ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava 10
Zákaznícka linka: 02/6820 2111
E-mail: poistne.udalosti@csobleasing.sk

Pre skoré a bezproblémové vybavenie poistnej udalosti je potrebné v písomnom oznámení uviesť:

 • meno, ak je zákazníkom právnická osoba – meno kontaktnej osoby, korešpondenčnú adresu a telefónne číslo, príp. e-mail
 • číslo zmluvy o financovaní
 • evidenčné číslo vozidla alebo VIN číslo vozidla/identifikačné údaje predmetu
 • dátum vzniku poistnej udalostinázov poisťovne a mesto, kde bola poistná udalosť nahlásená, prípadne meno likvidátora
 • číslo poistnej udalosti
 • predpokladaná hodnota opravy vozidla/predmetu

Opravu vozidla zabezpečuje zákazník v autorizovanom servise a faktúru je potrebné, čo najskôr odovzdať likvidátorovi poisťovne. ČSOB Leasing neudeľuje súhlas na opravu rozpočtom (svojpomocná oprava, bez faktúr).
Podľa Všeobecných zmluvných podmienok je povinnosťou zákazníka platiť splátky, aj keď je vozidlo/predmet mimo prevádzky. O zastavení splátok rozhodne ČSOB Leasing len po písomnom vyjadrení likvidátora poisťovne o tom, že vozidlo je trvale vyradené z prevádzky (ak škoda nebude opraviteľná).

Kontakty na spolupracujúce poisťovne:

www.allianzsp.sk, call centrum: 02/50 122 222
www.koop.sk,  call centrum: 02/57 299 999
www.csobpoistovna.sk, call centrum: 0850 311 312
www.generali.sk, call centrum: 02/38 11 11 17
www.cardif.sk, call centrum: 02/582 400 11

Okrem zákonom stanovených povinností volajte políciu v týchto prípadoch:

 • ak na ktoromkoľvek zúčastnenom vozidle odhadovaná škoda presiahne zákonom stanovený limit na privolanie polície, a to 3 990 EUR,
 • ak prišlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb,
 • ak vám bolo odcudzené vozidlo, prípadne jeho časti,
 • ak bolo vaše vozidlo úmyselne poškodené (vandalizmus),
 • ak vám účastník škodovej udalosti neposkytne údaje potrebné na uplatnenie škody.

 

 1. Zapnite výstražné svetlá, oblečte si reflexnú vestu a miesto nehody označte výstražným trojuholníkom.
 2. Ak je nevyhnutné premiestniť vozidlá pred príjazdom polície, je potrebné zakresliť polohu vozidiel na vozovku. Ak máte pri sebe fotoaparát, je vhodné urobiť fotodokumentáciu.
 3. Pokiaľ nebola privolaná polícia, je na mieste nehody nevyhnutné vyplniť a podpísať tlačivo „Správa o nehode“ spolu s ďalšími účastníkmi nehody. Predpísané tlačivo musí byť vyplnené vo všetkých bodoch a podpísané účastníkmi. Je dôležité, aby bol jasne uvedený vinník dopravnej nehody.
 4. Poistnú udalosť nahláste poisťovni bezprostredne po poistnej udalosti, najneskôr však do 15 dní od jej vzniku (do 30 dní
  v zahraničí).

 

V prípade, že ste zákazníkom Operatívneho lízingu a máte nepojazdné vozidlo a zmluvne dohodnutú službu „Asistenčná služba a náhradné vozidlo“ volajte na nonstop linku 0850 123 057.

Predmet financovania

Ak máte vozidlo na finančný lízing, ste v technickom preukaze uvedený ako držiteľ vozidla a potvrdenie nepotrebujete.
V prípade, že ste vodičom vozidla Operatívneho lízingu, tak toto Potvrdenie je súčasťou Driver Setu (Karta zákazníka), ktorý ste dostali pri preberaní vozidla a mal by sa nachádzať vo vozidle.

Ak ste podpísali zmluvu o financovaní s ČSOB Leasingom v týchto dňoch, bude vám biela karta zaslaná spolu s dokumentmi k zmluve o financovaní.

Ak máte zmluvu o financovaní uzavretú dlhšie (rok a viac) obráťte sa so žiadosťou o vystavenie zelenej karty priamo na vašu poisťovňu.

Platnosť povinného zmluvného poistenia sa od 1. októbra preukazuje už iba zelenou kartou, ktorú musíte ako vodič mať vždy so sebou vo vozidle.
Medzinárodná karta automobilového poistenia – tzv. zelená karta, má medzinárodnú platnosť a jej forma spĺňa štandardy krajín, ktoré patria do Systému zelenej karty.

Poistenie je nevyhnutnou podmienkou lízingu. Aby bolo poistenie pre zákazníka čo najvýhodnejšie, založila naša spoločnosť dcérsku spoločnosť – ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o. To nám umožňuje poskytnúť  Vám mimoriadne výhodné poistné sadzby pri kvalitných poistných produktoch.

Poistenie zahŕňa havarijné poistenie, poistenie proti živelným rizikám, krádeži a vandalizmu a povinné zmluvné poistenie.

Poistenie prostredníctvom lízingovej spoločnosti začína plynúť v momente prevzatia predmetu financovania a končí sa dňom uplynutia doby zmluvy.

Je možné aj individuálne poistenie, ale podmienkou je vinkulácia poistného v prospech lízingovej spoločnosti.

Pod úpravou (technickým zhodnotením) predmetu rozumieme všetky prestavby predmetu zmluvy, resp. domontovanie jednoduchých doplnkov, ktoré sa dajú demontovať bez trvalého znehodnotenia. – napr. namontovanie ťažného zariadenia, domontovanie klimatizácie, montovanie nadstavby, výmena motora, zmena farby, doinštalovanie súčiastok.

Úprava predmetu zmluvy je možná len po písomnom súhlase ČSOB Leasing. V prípade potreby môže ČSOB Leasing požiadať o doplňujúce informácie o plánovanej úprave.
O úpravu predmetu zmluvy žiada lízingový nájomca vždy písomne, vyplnením žiadosti na Zákazníkom portáli – https://portal.csobleasing.sk/Portal/ZIADOSTI/ZIADOST-O-UDELENIE-SUHLASU-S-UPRAVOU,-resp-TECHNIC.aspx

Žiadosť je potrebné vyplniť a odoslať minimálne 7 pracovných dní pred dátumom, ku ktorému má byť úprava vykonaná. Bez písomného súhlasu nie je možné úpravu vykonať. Každú úpravu predmetu zmluvy posudzuje a schvaľuje aj poisťovňa, v ktorej je predmet zmluvy poistený. V prípade potreby má príslušná poisťovňa právo určiť ako podmienku schválenia úpravy dopoistenie predmetu zmluvy.

Odpoveď na žiadosť o úpravu predmetu zmluvy odošleme zákazníkovi najneskôr do 2 pracovných dní formou:
kladná odpoveď
– súhlas s úpravou predmetu zmluvy (v prípade, ak kalkulovaná cena úpravy neprevyšuje čiastku 1 000 EUR a zároveň úprava nie je trvalým zásahom do predmetu zmluvy)
– dodatok k lízingovej/kúpnej zmluve (v prípade, ak kalkulovaná cena úpravy prevyšuje čiastku 1 000 EUR a úprava predstavuje trvalý zásah do predmetu zmluvy). Dodatok k zmluve je za žiadateľa oprávnený podpísať iba štatutárny orgán žiadateľa.

záporná odpoveď
– zamietnutie úpravy predmetu zmluvy s vyjadrením dôvodu

V prípade, ak technické zhodnotenie/úprava predmetu zmluvy podlieha zápisu do Osvedčenia o evidencii, zasielame klientovi k súhlasu Plnú moc pre účely jeho zápisu na príslušnom Dopravnom inšpektoráte PZ SR a platný Výpis z Obchodného registra našej spoločnosti. Plnú moc pre účely Okresného úradu, Odboru dopravy a pozemných komunikácií vystavujeme klientovi na požiadanie.

Za vystavenie súhlasu s technickým zhodnotením/ úpravou predmetu zmluvy si ČSOB Leasing účtuje poplatok podľa aktuálneho Sadzobníka poplatkov za poskytované služby.

Kontakty:
ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava 10
Zákaznícka linka: 02/6820 2111
E-mail: info@csobleasing.sk

Po zistení odcudzenia predmetu financovania je nevyhnutné ihneď nahlásiť túto skutočnosť na polícii, ktorá zabezpečí jej vyšetrenie a zaprotokolovanie. Obratom je potrebné odcudzenie nahlásiť v príslušnej poisťovni, kde je vozidlo/predmet poistené/ý. Po odcudzení predmetu financovania je potrebné informovať ČSOB Leasing vždy písomne a zaslať aj Uznesenie/potvrdenie od polície o začatí šetrenia prečinu/trestného činu – poštou, e-mailom.

Kontakty:
ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava 10
Zákaznícka linka: 02/6820 2111
E-mail: poistne.udalosti@csobleasing.sk

Pre skoré a bezproblémové vybavenie poistnej udalosti je potrebné v písomnom oznámení uviesť:

 • meno zákazníka, pri právnickej osobe – meno kontaktnej osoby, korešpondenčnú adresu a telefónne číslo, príp. číslo faxu a e-mail
 • číslo zmluvy o financovaní
 • evidenčné číslo vozidla (bývalá ŠPZ)
 • dátum odcudzenia
 • názov poisťovne a mesto, kde bola poistná udalosť nahlásená, meno likvidátora, jeho telefónny/mailový kontakt
 • číslo poistnej udalosti
 • Potvrdenie alebo Uznesenie o začatí šetrenia prečinu/trestného činu s ČVS (číslom vyšetrovacieho spisu), prípadne aj kontakt na vyšetrovateľa polície

Podľa Všeobecných zmluvných podmienok je povinnosťou zákazníka platiť splátky až do doby vydania Uznesenia polície o prerušení trestného stíhania / v závislosti od zložitosti prípadu trvá šetrenie polície cca 60 dní/
Po vyjadrení polície – vydaní uznesenia o prerušení trestného stíhania je potrebné bezodkladne toto uznesenie doručiť do ČSOB Leasingu (zaslať poštou). Po doručení uznesenia bude zmluva o financovaní ukončená a zákazník bude o tom písomne informovaný. Po ukončení zmluvy zákazník už nemusí hradiť splátky (neplatí pre splátkový predaj).
Následne zákazník zabezpečí odhlásenie vozidla z evidencie na Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru. Pre tento účel bude nájomcovi zaslané plnomocenstvo na zápis odcudzenia do Osvedčenia o evidencii vozidla a overený výpis z obchodného registra ČSOB Leasing, a.s.

Pre vysporiadanie poistnej udalosti – priznanie poistného plnenia je nevyhnutné v poisťovni predložiť:

 • Uznesenie o prerušení trestného stíhania od polície
 • osvedčenie o evidencii vozidla (prípadne malý technický preukaz) so zápisom odcudzenia
 • doklad o povinnom zmluvnom poistení (v prípade havarijného a povinného zmluvného poistenia v tej istej poisťovni)
 • všetky kľúče od vozidla dodané výrobcom
 • kódovacie štítky
 • ovládacie prvky od zabezpečovacích zariadení vozidla
 • servisné knižky
 • návod na použitie autorádia
 • splnomocnenie pre prípad nájdenia vozidla/predmetu s notársky overeným podpisom vlastníka vozidla/predmetu, vyplnený dotazník poisťovne, prípadne ďalšie doklady, o ktoré poisťovňa vopred požiadala

Poistné plnenie poisťovňa štandardne zasiela na účet ČSOB Leasing a.s.s, a po pripísaní poistného plnenia na účet ČSOB Leasing vypracujeme konečné finančné vyúčtovanie v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok. Na základe vyúčtovania následne dochádza k vzájomnému vysporiadaniu medzi ČSOB Leasing a zákazníkom

Kontakty na spolupracujúce poisťovne:

www.allianzsp.sk, call centrum: 02/50 122 222
www.koop.sk,  call centrum: 02/57 299 999
www.csobpoistovna.sk, call centrum: 0850 311 312
www.generali.sk, call centrum: 02/38 11 11 17
www.cardif.sk, call centrum: 02/582 400 11

Pri preberaní predmetu financovania Vám odporúčame riadne ho prezrieť a v prípade zistenia nedostatkov trvať na ich odstránení ešte pred prevzatím predmetu lízingu. Ak budú nedostatky predmetu lízingu zistené až po jeho prevzatí, tak si všetky nároky z vád predmetu uplatňujete priamo u predávajúceho – dodávateľa. Máte právo žiadať bezplatné odstránenie vád predmetu lízingu resp. ak sú splnené podmienky i výmenu predmetu lízingu, avšak nemáte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Pri uplatňovaní týchto nárokov vystupujete ako zástupca našej spoločnosti. Na tento účel Vám bolo vystavené plnomocenstvo, ktoré je obsiahnuté v lízingovej zmluve. O vzniku závad ako aj o priebehu, nedostatkoch a výsledkoch reklamačného konania nás písomne informujte. Dovoľujeme si Vás osobitne upozorniť, že zistenie akýchkoľvek závad na predmete lízingu Vás vzhľadom na osobitosti lízingového vzťahu nezbavuje povinnosti naďalej platiť lízingové splátky.

Kontakty:
ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava 10
Zákaznícka linka: 02/6820 2111
E-mail: info@csobleasing.sk

Podľa Všeobecných zmluvných podmienok ČSOB Leasing a.s. musia byť všetky predmety financovania poistené počas celej doby financovania proti škodám a odcudzeniu. V prípade, ak zákazník nie je spokojný so službami poisťovne, ktorú si vybral, môže počas trvania zmluvy o financovaní poisťovňu zmeniť po predchádzajúcom súhlase ČSOB Leasing, a. s.

O zmenu poistných podmienok, resp. poisťovne žiada zákazník vždy písomne, prostredníctvom Zákazníckeho portálu ČSOB Leasing (https://portal.csobleasing.sk/Portal/ZIADOSTI/ZIADOST-O-ZMENU-POISTENIA.aspx). V časti Žiadosti si vyberte Žiadosť o zmenu poistenia, tá musí okrem identifikačných údajov obsahovať aj dôvod zmeny pôvodnej poistnej zmluvy a navrhované nové podmienky.

Upozorňujeme, že požadovaná služba je spoplatnená podľa aktuálneho Sadzobníka poplatkov.

V prípade nejasností, alebo ďalších otázok nás môžete kontaktovať emailom: info@csobleasing.sk alebo telefonicky na Zákazníckej linke 02/6820 2111.

„V súvislosti s novelou zákona o DzP (§21 ods. 1 výpožička) informujeme našich klientov, ktorí majú úverové zmluvy zabezpečené formou Zmluvy o zabezpečovacom prevode práv, súčasťou ktorej je dohoda o výpožičke, že § 21 ods. 1 z.č. 595/2003 Z.z. sa na túto dohodu nevzťahuje.
Náklady súvisiace s používaním majetku na podnikanie, ak bol predmet obstaraný na úver, sú daňovo uznané.
Z pohľadu Občianskeho zákonníka pri zábezpeke ide iba o podmienený prevod práva z dlžníka na veriteľa za účelom zabezpečenia splnenia pohľadávky veriteľovi. Zabezpečený predmet je v tomto prípade evidovaný v obchodnom majetku dlžníka, nárok na daňový odpis si uplatňuje
podľa § 24 ods. 1 písm. a , ostatné výdavky posudzuje ako súvisiace s odpisovaným majetkom (nie vypožičaným) podľa podmienok zákona o DzP.“

Operatívny lízing

V prípade potreby výmeny pneumatík kontaktujte pneuservis, v ktorom mámte pneumatiky uskladnené. V prípade, že máte nové auto, alebo neviete, kde máte pneumatiky uskladnené, či len potrebujte poradiť ohľadom výmeny, či opravy pneumatík, kontaktujte našu Infolinku Operatívneho lízingu na tel. č. 0850 123 522

Zoznam zazmluvnených pneuservisov.

V prípade záujmu o rozšírenie zazmluvnených služieb kontaktujte našu Infolinku operatívneho lízingu – 0850 123 522.

Vybrať si môžete z tejto ponuky služieb

 

 

V prípade, že potrebujete údržbu, alebo opravu vozidla, ktoré máte na operatívny lízing, kontaktujte vždy našu Infolinku Operatívneho lízingu na tel. č. 0850 123 522. Naši operátorvi vám zabezpečia termín návštevy v najbližšom servise. Je to jednoduché a pohodlné a vy a nemusíte o nič starať.

INFOLINKA Operatívneho lízingu je pre vás v k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00.
Zabezpečia objednanie do servisu, poradenstvo ohľadom operatívneho lízingu (pneuservis, blokácia PHM kariet, doplnkové služby, vrátenie vozidla, poistná udalosť) a poskytnutie prehľadu všetkých zazmluvnených služieb.

V prípade potreby výmeny pneumatík kontaktujte pneuservis, v ktorom mámte pneumatiky uskladnené. V prípade, že máte nové auto, alebo neviete, kde máte pneumatiky uskladnené, či len potrebujte poradiť ohľadom výmeny, či opravy pneumatík, kontaktujte našu Infolinku Operatívneho lízingu na tel. č. 0850 123 522

Aktuálny zoznam zazmluvnených pneuservisov