Poistná udalosť na predmete kúpenom cez finančný lízing, spotrebný úver

V momente vzniku poistnej udalosti je potrebné zdokumentovať poškodenie predmetu financovania a príčiny vzniku škody vyplnením tlačiva Správa o nehode a v prípade potreby (v zmysle Cestného zákona č. 8/2009 a zákona č. 144/2010 Z.z.) zaistiť vyšetrenie udalosti políciou (zistené úmrtie/zranenie osôb/poškodenie cesty, alebo verejnoprospešného zariadenia/škoda prevyšujúca 3 990,- EUR/únik nebezpečných vecí/alkohol/návykové látky u vodiča/ak sa účastníci nedohodli na zavinení).

Následne je potrebné poistnú udalosť nahlásiť do poisťovne, kde je vozidlo havarijne poistené. Ak neviete, kde je predmet poistený, kontaktujte Zákaznícku linku ČSOB Leasing 02/6820 2111. Pri nahlásení poistnej udalosti sa riaďte pokynmi a požiadavkami jednotlivých poisťovní.

Volanie zo Slovenska: 0850 311 312
Volanie zo zahraničia: +421 2 5966 6997

Volanie zo Slovenska: 02/38 11 11 17
Volanie zo zahraničia: +421 2 3811 1117

Volanie zo Slovenska: 02/57 299 999
Volanie zo zahraničia: +421 2 5728 1670

Volanie zo Slovenska: 02/50 122 222
Volanie zo zahraničia: +421 2 4961 5677

Volanie zo Slovenska: 0850 111 566
Volanie zo zahraničia: +421 2 5262 7282

Volanie zo Slovenska/zahraničia:
+421 2 3260 0100

Volanie zo Slovenska/zahraničia:
+421 55 6826 222

Mám finančný lízing a operatívny lízing

Pracovník poisťovne s vami dohodne a zabezpečí obhliadku vozidla a poistnej udalosti pridelí identifikačné číslo.
Po pridelení identifikačného čísla poistnej udalosti je nevyhnutné, aby ste nás informovali o poistnej udalosti cez náš Zákaznícky portál: portal.csobleasing.sk.

Mám operatívny lízing

V prípade operatívneho lízingu sa riaďte týmito pokynmi.

Pre skoré a bezproblémové vybavenie poistnej udalosti je potrebné v oznámení uviesť:

  • meno, ak je zákazníkom právnická osoba – meno kontaktnej osoby, korešpondenčnú adresu a telefónne číslo a e-mail,
  • číslo zmluvy o financovaní,
  • evidenčné číslo vozidla alebo VIN číslo vozidla/identifikačné údaje predmetu,
  • dátum vzniku poistnej udalosti, názov poisťovne a mesto, kde bola poistná udalosť nahlásená, prípadne meno likvidátora,
  • číslo poistnej udalosti,
  • predpokladaná hodnota opravy vozidla/predmetu.

Opravu vozidla zabezpečuje zákazník v autorizovanom servise a faktúru je potrebné, čo najskôr odovzdať likvidátorovi poisťovne. ČSOB Leasing neudeľuje súhlas na opravu rozpočtom (svojpomocná oprava, bez faktúr).
Podľa Všeobecných zmluvných podmienok je povinnosťou zákazníka platiť splátky, aj keď je vozidlo/predmet mimo prevádzky. O zastavení splátok rozhodne ČSOB Leasing len po písomnom vyjadrení likvidátora poisťovne o tom, že vozidlo je trvale vyradené z prevádzky (ak škoda nebude opraviteľná).