1. V prípade poistnej udalosti je potrebné vždy kontaktovať Infolinku operatívneho lízingu 0850 123 522.

2. Operátor Vám poskytne všetky potrebné informácie k ďalšiemu postupu, číslo poistnej zmluvy a poisťovňu. Zároveň poskytne informáciu o autoservise, kde prebehne oprava.

3. Následne nahláste poistnú udalosť do príslušnej poisťovne.  ČSOB Leasing už nemusíte nič nahlasovať.

Dokumenty potrebné na nahlásenie a likvidáciu poistnej udalosti:

 • vyplnené tlačivo „Správa o nehode“, ak bola škoda spôsobená vám alebo ste škodu spôsobili vy inému účastníkovi škodovej udalosti,
 • kópia technického preukazu poisteného vozidla (OEV časť II),
 • kópia vodičského preukazu vodiča v čase vzniku nehody.

4. Po nahlásení škody sa objednajte na opravu do určeného autoservisu, ktorý je schválený ČSOB Leasing. Faktúra za opravu sa vystavuje na ČSOB Leasing, a.s. , bez krycieho listu.

5. Stav poistnej udalosti môžete následne sledovať v Zákazníckom portáli v časti Poistné udalosti.


Čo robiť, keď ….

prišlo k dopravnej nehode

Okrem zákonom stanovených povinností volajte políciu v týchto prípadoch:

 • ak sa na ktoromkoľvek zúčastnenom vozidle odhadovaná škoda presiahne zákonom stanovený limit na privolanie polície, a to 3 999 EUR,
 • ak prišlo k zraneniu alebo k usmrteniu osôb,
 • ak vám bolo odcudzené vozidlo alebo jeho časti,
 • ak bolo vaše vozidlo úmyselne poškodené (vandalizmus),
 • ak vám účastník škodovej udalosti neposkytne potrebné údaje na uplatnenie škody.

V prípade nepojazdného vozidla a zmluvne dohodnutej služby „Asistenčná služba a náhradné vozidlo“ volajte na nonstop linku 0850 123 057.

 • Zapnite výstražné svetlá, oblečte si reflexnú vestu a miesto nehody označte výstražným trojuholníkom.
 • Ak je nevyhnutné premiestniť vozidlá pred príjazdom polície, je potrebné zakresliť polohu vozidiel na vozovku. Ak máte pri sebe fotoaparát, je vhodné urobiť fotodokumentáciu.
 • Pokiaľ nebola privolaná polícia, je na mieste nehody nevyhnutné vyplniť a podpísať tlačivo „Správa o nehode“ spolu s ďalšími účastníkmi nehody. Je dôležité, aby bol jasne uvedený vinník dopravnej nehody. V prípade, že tlačivo už bolo použité, môžete stiahnuť Správa o nehode. Uistite sa, či máte vždy prázdne tlačivo vo vozidle.

prišlo k poistnej udalosti zavinenou iným vozidlom, resp. inou osobou /zverou

V prípade, že dôjde k poškodeniu vozidla neznámym vozidlom alebo neznámou osobou, je nevyhnutné privolať políciu SR, keďže ide o trestný čin. Ide napríklad o poškrabanie laku, postriekanie vozidla farbou, poškodenie zverou, atď.

prišlo k poistnej udalosti v zahraničí

K dopravnej nehode vždy privolajte policajné orgány a vyžiadajte si kópiu policajnej správy.