1. V prípade poistnej udalosti je potrebné vždy kontaktovať Infolinku operatívneho lízingu 0850 123 522.

2. Operátor Vám poskytne všetky potrebné informácie k ďalšiemu postupu, číslo poistnej zmluvy a poisťovňu. Zároveň poskytne informáciu o autoservise, kde prebehne oprava.

3. Následne nahláste poistnú udalosť do príslušnej poisťovne.  ČSOB Leasing už nemusíte nič nahlasovať.

Dokumenty potrebné na nahlásenie a likvidáciu poistnej udalosti:

  • vyplnené tlačivo „Správa o nehode“, ak bola škoda spôsobená vám alebo ste škodu spôsobili vy inému účastníkovi škodovej udalosti,
  • kópia technického preukazu poisteného vozidla (OEV časť II),
  • kópia vodičského preukazu vodiča v čase vzniku nehody.

4. Po nahlásení škody sa objednajte na opravu do určeného autoservisu, ktorý je schválený ČSOB Leasing. Faktúra za opravu sa vystavuje na ČSOB Leasing, a.s. , bez krycieho listu.

5. Stav poistnej udalosti môžete následne sledovať v Zákazníckom portáli v časti Poistné udalosti.


Čo robiť, keď ….

prišlo k dopravnej nehode

  1. Kontaktujte políciu v týchto prípadoch:
  • ak sa na ktoromkoľvek zúčastnenom vozidle odhadovaná škoda presiahne zákonom stanovený limit na privolanie polície, a to 3 999 EUR,
  • ak prišlo k zraneniu alebo k usmrteniu osôb,
  • ak vám bolo odcudzené vozidlo alebo jeho časti,
  • ak bolo vaše vozidlo úmyselne poškodené (vandalizmus),
  • ak vám účastník škodovej udalosti neposkytne potrebné údaje na uplatnenie škody.

2. Zapnite výstražné svetlá, oblečte si reflexnú vestu a miesto nehody označte výstražným trojuholníkom.

3. Ak je nevyhnutné premiestniť vozidlá pred príjazdom polície, je potrebné zakresliť polohu vozidiel na vozovku. Ak máte pri sebe fotoaparát, je vhodné urobiť
fotodokumentáciu.

4. Pokiaľ nebola privolaná polícia, je na mieste nehody nevyhnutné vyplniť a podpísať tlačivo „Správa o nehode“ spolu s ďalšími účastníkmi nehody.
Je dôležité, aby bol jasne uvedený vinník dopravnej nehody. V prípade, že tlačivo už bolo použité, môžete stiahnuť Správa o nehode. Uistite sa, či máte vždy
prázdne tlačivo vo vozidle.

5. Ak prišlo k dopravnej nehode v zahraničí, vyžiadajte si kópiu policajnej správy.

6. V prípade nepojazdného vozidla a zmluvne dohodnutej služby „Asistenčná služba a náhradné vozidlo“ volajte na nonstop linku 0850 123 057.

prišlo k poistnej udalosti zavinenou iným vozidlom, resp. inou osobou /zverou

V prípade, že dôjde k poškodeniu vozidla neznámym vozidlom alebo neznámou osobou, je nevyhnutné privolať políciu SR, keďže ide o trestný čin. Ide napríklad o poškrabanie laku, postriekanie vozidla farbou, poškodenie zverou, atď.

prišlo ku krádeži

Po zistení krádeže bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informujte políciu SR a ČSOBL. Následne nahláste udalosť do poisťovne. Zároveň je nutné odovzdať všetky kľúče a doklady od vozidla ČSOBL.
Nenechávajte nikdy kľúče, doklady, palivové karty a osobné veci vo vozidle, minimalizujete tak riziko krádeže. V opačnom prípade existuje možnosť krátenia poistného plnenia.