Hotline

POISTENIE FINANČNEJ STRATY


Kryje rozdiel ...

Poistenie finančnej straty kryje rozdiel medzi časovou (všeobecnou) a obstarávacou cenou vozidla, ktorý v prípade totálnej škody alebo odcudzenia vzniká pri plnení z havarijného poistenia.


Výhody poistenia:

ochrana vašej investície
dostatok prostriedkov na obstaranie nového vozidla
plnenie pre každú poistnú udalosť, ktorú havarijná poisťovňa rieši ako totálnu škodu
nemusíte investovať do drahých zabezpečovacích systémov, ktoré vás neochránia pred haváriou, alebo živelnou pohromou


Poistné sa v tomto prípade hradí jednorázovo alebo môže byť zahrnuté v splátkach za financovanie.


ČSOB Leasing, a.s.