Hotline

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB

Ochrana osobných údajov fyzických osôb

Informácia podľa §10 Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje fyzických osôb – zákazníkov ČSOB Leasing, a.s. a iných subjektov údajov, je ČSOB Leasing, a.s. so sídlom Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35 704 713, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1220/B (ďalej len „Spoločnosť“). Spoločnosť spracováva osobné údaje, t.j. údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, ktorú možno priamo alebo nepriamo určiť podľa všeobecného identifikátora, charakteristík alebo znakov, pre účely poskytovania služieb a produktov spoločnosti a pre účely správy zmluvného vzťahu, v rozsahu a za podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach ČSOB Leasing , a.s, .(ďalej len „VZP“) ktoré sú súčasťou konkrétnej zákazníckej zmluvy. a ktoré sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy medzi Spoločnosťou a klientom, s ktorým Spoločnosť vykonáva záväzkové operácie a obchodné operácie súvisiace s vykonávanými činnosťami.

Spoločnosť spracúva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb a sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení k spracúvaniu a k prístupu k osobným údajom na základe písomnej zmluvy so Spoločnosťou alebo so zmluvnými sprostredkovateľmi Spoločnosti, ktorými sú okrem iných:

Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO:36854140;
ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s., Radlinského 10, 813 23 Bratislava, IČO: 35 799 200;
Na požiadanie je sprostredkovateľ povinný v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení preukázať klientovi oprávnenie na získavanie osobných údajov.
Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, Cintorínska 21, 811 08 Bratislava, IČO: 42053404;

Zákazník je povinný poskytnúť Spoločnosti všetky požadované osobné údaje a informácie, ktoré stanovuje zákon. Ostatné osobné údaje nad rámec, ktorý je stanovený osobitným zákonom, zákazník poskytuje dobrovoľne.

Povinnosť klienta poskytnúť požadované osobné údaje Spoločnosti a spôsoby spracúvania stanovujú najmä tieto zákony:

Zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení;
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení;
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení;
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení;
Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení;
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a rozhodnutie Komisie EÚ z 15. júna 2001;
Zákon č. 431/2002 Z .z. účtovníctve;
Zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu.
Zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení;

Ustanovenia iných, ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, tým nie sú dotknuté.

Osobné údaje klienta môžu byť sprístupnené tretej osobe ak túto povinnosť Spoločnosti ukladá, alebo umožňuje všeobecne záväzný právny predpis, alebo ak je sprístupnenie zmluvne dohodnuté medzi Spoločnosťou a zákazníkom

Pre účely uplatňovania zákonných práv a právom chránených záujmov Spoločnosť i sprístupňuje a poskytuje Spoločnosť osobné údaje i týmto subjektom:

OZA, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 040 01, IČO: 36 674 761;
Intrum Justitia Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava 821 08, IČO: 35 831 154;
Gordic Consulting, s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky 901 01, IČO: 35 854 871;
Slovak Group, s.r.o., Teplická 7147/52A, 921 01 Piešťany, IČO: 36 362 565;
ďalším subjektom, s ktorými Spoločnosť spolupracuje pri uplatňovaní svojich práv (poverení exekútori, advokátske kancelárie, dražobné spoločnosti)

Túto informáciu Spoločnosť zverejňuje z dôvodu potreby informovať svojich zákazníkov v súlade s odporúčaním Úradu na ochranu osobných údajov SR ako reakciu na možnosť prístupu klientov k informáciám a v súvislosti s bojom proti medzinárodnému zločinu a terorizmu. Osobné údaje klienta sa nezverejňujú a Spoločnosť svojím konaním vedome neoprávnene nezasahuje do práv na ochranu osobnosti a súkromia zákazníka Práva zákazníka pri spracúvaní osobných údajov (predovšetkým informácie o stave spracúvania osobných údajov klienta v Spoločnosti, informácie o zdroji osobných údajov klienta, odpis spracúvaných osobných údajov klienta a informácie o likvidácií osobných údajov v informačných systémoch a prípadnom vrátení úradných dokladoch obsahujúcich osobné údaje), sú upravené najmä v § 20 až § 22 Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Spoločnosť poskytne informácie požadované zákazníkom v zmysle a v lehotách stanovených zákonom. Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby a sprostredkovateľa, ktorí získavajú osobné údaje fyzickej osoby v mene Spoločnosti a všetky základné informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov zákazníka , môže zákazník žiadať písomnou formou na adrese:

ČSOB Leasing, a.s.
Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava


ČSOB Leasing, a.s.