Poistná udalosť na vozidle operatívneho lízingu

Najprv poistnú udalosť nahláste vždy poisťovni:

Volanie zo Slovenska:  02/38 11 11 17
Volanie zo zahraničia: +421 2 3811 1117

Volanie zo Slovenska: 02/57 299 999
Volanie zo zahraničia: +421 2 5728 1670Volanie zo Slovenska: 02/50 122 222
Volanie zo zahraničia: +421 2 50 122 222

a následne ČSOB Leasing písomne na poistne.udalosti@csobleasing.sk bezprostredne po poistnej udalosti, najneskôr však do 15 dní od jej vzniku (do 30 dní v zahraničí). Ak potrebujete doplňujúce informácie ohľadom zmluvnej poisťovne alebo poistnej zmluvy, kontaktujte našu Infolinku operatívneho lízingu na telefónnom čísle 0850 123 522.

Dokumenty potrebné na nahlásenie a likvidáciu poistnej udalosti:

 • vyplnené tlačivo „Správa o nehode“, ak bola škoda spôsobená vám alebo ste škodu spôsobili vy inému účastníkovi škodovej udalosti,
 • kópia technického preukazu poisteného vozidla (OEV časť II),
 • kópia vodičského preukazu vodiča v čase vzniku nehody.

Pred obhliadkou vozidla poisťovňou nerobte žiadnu opravu vozidla! Mohlo by to mať vplyv na výšku poskytnutého poistného plnenia.

Oprava poškodeného vozidla:

Vozidlo dajte opraviť v servise schválenom poisťovňou alebo ČSOB Leasing. Zoznam odporúčaných servisov vám poskytne Infolinka operatívneho lízingu na telefónnom čísle 0850 123 522. Faktúru za opravu žiadajte vystaviť na ČSOB Leasing, a.s. bez krycieho listu.

Poistná udalosť zavinená iným vozidlom, resp. inou osobou (zverou)

V prípade, že dôjde k poškodeniu vozidla neznámym vozidlom alebo neznámou osobou, je nevyhnutné privolať políciu SR, keďže ide o trestný čin. Ide napríklad o poškrabanie laku, postriekanie vozidla farbou, poškodenie zverou, atď.

Poistná udalosť v zahraničí

K dopravnej nehode vždy privolajte policajné orgány a vyžiadajte si kópiu policajnej správy.

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Okrem zákonom stanovených povinností volajte políciu v týchto prípadoch:

 • ak sa na ktoromkoľvek zúčastnenom vozidle odhadovaná škoda presiahne zákonom stanovený limit na privolanie polície, a to 3 999 EUR,
 • ak prišlo k zraneniu alebo k usmrteniu osôb,
 • ak vám bolo odcudzené vozidlo alebo jeho časti,
 • ak bolo vaše vozidlo úmyselne poškodené (vandalizmus),
 • ak vám účastník škodovej udalosti neposkytne potrebné údaje na uplatnenie škody.

V prípade nepojazdného vozidla a zmluvne dohodnutej služby „Asistenčná služba a náhradné vozidlo“ volajte na nonstop linku 0850 123 057.

 • Zapnite výstražné svetlá, oblečte si reflexnú vestu a miesto nehody označte výstražným trojuholníkom.
 • Ak je nevyhnutné premiestniť vozidlá pred príjazdom polície, je potrebné zakresliť polohu vozidiel na vozovku. Ak máte pri sebe fotoaparát, je vhodné urobiť fotodokumentáciu.
 • Pokiaľ nebola privolaná polícia, je na mieste nehody nevyhnutné vyplniť a podpísať tlačivo „Správa o nehode“ spolu s ďalšími účastníkmi nehody. Je dôležité, aby bol jasne uvedený vinník dopravnej nehody. V prípade, že tlačivo už bolo použité, môžete stiahnuť Správa o nehode. Uistite sa, či máte vždy prázdne tlačivo vo vozidle.