Hotline

MAL SOM POISTNÚ UDALOSŤ NA NEFINANCOVANOM PREDMETE

Parciálna škoda je škoda, pri ktorej došlo k opraviteľnej škode, nie k totálnemu zničeniu predmetu. Totálna škoda je taká škoda, pri ktorej nie je možné, alebo čelné uviesť predmet do pôvodného stavu (primerané náklady na opravu prevyšujú 70- 100 % reálnej trhovej hodnoty predmetu, alebo ak by opravou neboli dodržané technické vlastnosti stanovené výrobcom a právnymi predpismi).


Havarijné poistenie, povinné zmluvné poistenia, poistenie finančnej straty


v momente vzniku poistnej udalosti v prípade cestného motorového alebo nemotorového vozidla je potrebné zdokumentovať poškodenie predmetu a príčiny vzniku škody vyplnením tlačiva Správa o nehode (1575 kB, PDF) a v prípade potreby (v zmysle Cestného zákona č. 8/2009 a zákona č. 144/2010 Z.z.) zaistiť vyšetrenie udalosti políciou (zistené úmrtie/zranenie osôb/ poškodenie cesty, alebo verejnoprospešného zariadenia/ škoda prevyšujúca 3 990,- EUR/ únik nebezpečných vecí/ alkohol/návykové látky u vodiča/ ak sa účastníci nedohodli na zavinení). Ak je to možné, doporučujeme nafotiť si mobilným telefónom postavenie a poškodenie vozidiel bezprostredne po nehode.. Ak čisté tlačivo Správa o nehode nemáte v aute pri dokladoch, spíšte vyhlásenie od poisteného vinníka, že dopravnú nehodu zavinil.
ak potrebujete akúkoľvek pomoc, radu alebo si potrebujete overiť informácie, či už v prípade nehody alebo poruchy doma alebo v zahraničí, volajte ASISTENČNÚ SLUŽBU vašej poisťovne. Kontakt nájdete v asistenčnej karte.
je potrebné bezodkladne poistnú udalosť nahlásiť v poisťovni (online, telefonicky, e-mailom, poštou, faxom alebo osobne). Ak máte havarijné, PZP a poistenie finančnej straty v rôznych poisťovňach, potrebné hlásiť do každej zvlásť podľa typu škodovej udalosti. Pri dopravných nehodách a poistných udalostiach z povinného zmluvného poistenia musí udalosť nahlásiť poistený svojej poisťovni najneskôr do 15 dní. Ak sa nehoda stala v zahraničí, vinník ju musí oznámiť do 30 dní. Pracovník poisťovne resp. zmluvný partner s vami dohodne termín a miesto obhliadky. Poisťovňa pridelí škode identifikačné číslo, tzv. číslo škodovej udalosti.

www.allianzsp.sk, call centrum: 0800 122 222
www.koop.sk, call centrum: 0850 111 577
www.csobpoistovna.sk, call centrum: 0850 311 312, 0912 611 612, 0906 330 330
www.generali.sk, call centrum: 0850 111 117, 02/582 766 66
www.qbeeurope.com/slovakia, call centrum: 055/68 26 222, 02/57102822
www.wuestenrot.sk, call centrum: 02/57 889 902

Radi by sme vás upozornili na to, aby ste poškodené veci pred vykonaním obhliadky neopravovali! Mohlo by to mať vplyv na výšku poskytnutého plnenia.

do poisťovne odovzdajte dokumenty požadované poisťovňou – o.i. vyplnené a účastníkmi podpísané tlačivo Správa o nehode(pri škode vzniknutej stretom vozidiel), oznámenie o vzniku poistnej udalosti, kópiu osvedčenia o evidencii motorového vozidla, vodičský preukaz, doklad o povinnom zmluvnom poistení, uveďte číslo poistnej zmluvy.
ak ide o odcudzenie celého vozidla, nahláste vznik škody na polícii a následne do poisťovne. Odovzdajte Potvrdenie alebo Uznesenie o začatí šetrenia prečinu/trestného činu. Po vydaní Uznesenia o prerušení šetrenia bude potrebné zabezpečiť odhlásenie vozidla z evidencie na Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru resp. zápis odcudzenia do technického preukazu vozidla.

Pre vybavenie škody je potrebné do poisťovne o. i. doručiť:
Uznesenie o prerušení trestného stíhania od polície
osvedčenie o evidencii vozidla (prípadne malý technický preukaz) so zápisom odcudzenia
doklad o povinnom zmluvnom poistení (v prípade havarijného a povinného zmluvného poistenia v tej istej poisťovni)
všetky kľúče od vozidla dodané výrobcom
kódovacie štítky
ovládacie prvky od zabezpečovacích zariadení vozidla
servisné knižky
návod na použitie autorádia
splnomocnenie pre prípad nájdenia m. vozidla s notársky overeným podpisom vlastníka vozidla, vyplnený dotazník poisťovne, prípadne ďalšie doklady, o ktoré poisťovňa vopred požiadala

Na základe Vami doručených dokumentov bude vypočítané poistné plnenie, ktoré Vám bude zaslané na účet po skončení šetrenia poistnej udalosti.

V prípade, že potrebujete vo veci poistnej udalosti poradiť, pomôcť alebo čokoľvek vysvetliť, kontaktujte ČSOB Leasing poisťovací maklér, s. r. o.

ONLINE FORMULÁR

Poistenie strojov a technológií, poistenie majetku a zodpovednosti


v momente vzniku poistnej udalosti na predmete poistenia je potrebné zdokumentovať poškodenie predmetu a príčiny vzniku, zaistiť vyšetrenie udalosti políciou, požiarnikmi a pod. Ak je to možné, doporučujeme nafotiť si poškodenie predmetu.
je potrebné bezodkladne poistnú udalosť nahlásiť v poisťovni (online, telefonicky, e-mailom, poštou, faxom alebo osobne).

www.allianzsp.sk, call centrum: 0800 122 222
www.koop.sk, call centrum: 0850 111 577
www.csobpoistovna.sk, call centrum: 0850 311 312, 0912 611 612, 0906 330 330
www.generali.sk, call centrum: 0850 111 117, 02/582 766 66
www.qbeeurope.com/slovakia, call centrum: 055/68 26 222, 02/57102822
www.wuestenrot.sk, call centrum: 02/57 889 902

Radi by sme vás upozornili na to, aby ste poškodené veci pred vykonaním obhliadky neopravovali! Mohlo by to mať vplyv na výšku poskytnutého plnenia.

do poisťovne odovzdajte dokumenty požadované poisťovňou – napr. oznámenie o vzniku poistnej udalosti, nadobúdacie doklady resp. účtovné doklady k predmetu na základe vyžiadania poisťovne, uveďte číslo poistnej zmluvy.
nepodpisovať uznanie zodpovednosti bez konzultácie s poisťovňou

Na základe Vami doručených dokumentov bude vypočítané poistné plnenie, ktoré Vám bude zaslané na účet po skončení šetrenia poistnej udalosti.

V prípade, že potrebujete vo veci poistnej udalosti poradiť, pomôcť alebo čokoľvek vysvetliť, kontaktujte ČSOB Leasing poisťovací maklér, s. r. o.

ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o.
Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava
Fax: 02/6381 5247
E-mail: poistne.udalosti@csobleasing.sk, poistenie@csobleasing.sk

ONLINE FORMULÁR

Asistenčné služby

  volania zo SRvolania zo zahraničia
Kooperativa18118+421 2 6353 2236
Allianz+421 2 5293 3112
Generali0850 111 117+421 2 5857 6666
ČSOB+421 2 444 500 50


ČSOB Leasing, a.s.