Doplnkové pripoistenia nefinancovaného majetku

K havarijnému poisteniu ponúkame doplnkové pripoistenia, ktorými sú odcudzenie batožiny a vecí osobnej potreby, úraz prepravovaných osôb, náhodné poškodenie alebo zničenie čelného skla, alebo pripoistenie poskytnutia náhradného vozidla v prípade opravy vozidla v servise v dôsledku nehody.

Druhy pripoisťovacích položiek:

  • Poistenie batožiny – za batožinu sa považujú veci osobnej potreby a spotreby (ošatenie, hygienické potreby)
  • Poistenie úrazu – zahŕňa poistenie pre prípad smrti následkom úrazu, trvalého telesného poškodenia následkom úrazu, (tzv. trvalé následky), doby nevyhnutného liečenia, resp. denné odškodné pri pobyte v nemocnici
  • Poistenie čelného skla – sa vzťahuje na náhodné poškodenie alebo zničenie čelného skla
  • Poistenie náhradného vozidla – predmetom poistenia je náhrada nákladov vynaložených poisteným na nájomné za poskytnuté náhradné vozidlo v dôsledku poškodenia vozidla na základe poistnej udalosti (havária)

    (Ponuka pripoistení je závislá od konkrétnej poisťovne)

VYUŽITE ONLINE FORMULÁRE

Radi vám poradíme a pripravíme ponuku poistenia podľa Vašich potrieb a požiadaviek.
Zvoľte si, prosím, formu kontaktovania.