Pre údržbu, opravy a predpísané pravidelné servisné prehliadky kontaktujte vždy
Infolinku operatívneho lízingu 0850 123 522
a operátor vám zabezpečí termín servisu. Je to jednoduché a pohodlné a vy a nemusíte o nič starať.

  • Prosíme vás, aby ste údržbu, opravy a predpísané pravidelné servisné prehliadky vykonávali v servisoch schválených spoločnosťou ČSOB Leasing.
  • Vozidlo používajte len v súlade s príslušnými predpismi a odporúčaniami výrobcu, resp. dodávateľa (dodržiavajte najmä technické podmienky a servisom predpísané pravidelné prehliadky, návod na obsluhu, príslušné normy a všeobecne záväzné predpisy platné pre prevádzku motorových vozidiel). Predídete tak strate záruky alebo bezplatného servisu a zvýšeniu nákladov.
  • Interval servisných prehliadok je uvedený v servisnej knižke alebo v palubnom počítači vozidla. Pri odovzdaní vozidla do servisu predložte prijímaciemu technikovi osvedčenie o evidencii a servisnú knižku. Zároveň je potrebné podpísať zákazkový list.
  • Pred začatím servisných prác prijímací technik kontaktuje ČSOB Leasing kvôli odsúhlaseniu servisných prác a vyžiada si „číslo schválenia“.
  • Pri odovzdaní, resp. prevzatí vozidla zo servisu je nutné, aby ste si skontrolovali vykonané servisné úkony, ako aj zápis v servisnej knižke. Po vyzdvihnutí vozidla prijímací technik zákazku uzavrie, vypracuje faktúru a tú spoločne s prílohami (zákazkový list) zašle do ČSOB Leasing.
  • Vo výnimočnom prípade je možné dať opraviť vozidlo aj v inom autorizovanom servise príslušnej značky, s ktorým ČSOB Leasing nemá uzavretú servisnú zmluvu, avšak až po odsúhlasení spoločnosťou ČSOB Leasing.
  • Ak je servis oprávnený, požiadajte vystaviť faktúru na spoločnosť ČSOB Leasing. V prípade, že užívateľ zaplatí servisný úkon schválený technikom ČSOB Leasing v hotovosti, je zákazník oprávnený sumu refakturovať na základe originálu príslušného daňového dokladu na ČSOB Leasing.