Nový región: trenčiansko-trnavský Severozápad

Ladislav Pšenák

My ČSOB Leasing sme pre tisícky klientov na celom Slovensku synonymom kvality, serióznosti a prozákazníckeho prístupu.

Naši pracovníci sú vo všetkých regiónoch. Sme blízko k našim klientom a schopní najflexibilnejšie riešiť ich potreby. Pre ešte lepšie poskytovanie služieb v dvoch ekonomicky silných krajoch sme zriadili s platnosťou od januára 2022 nový obchodný región Severozápad.
Na čele regiónu pokrývajúceho väčšinu Trenčianskeho a Trnavského kraja stojí Ladislav Pšenák.

Aké boli dôvody vzniku nového regiónu v rámci územnej štruktúry ČSOB Leasingu?
Vyžiadal si to rozvoj ČSOB Leasingu, zväčšujúci sa trhový podiel a požiadavky klientov. S rastom biznisu postupne rástol aj počet obchodných reprezentantov, tzv. akvizítorov, až vznikla potreba vytvoriť nový región, z manažérskych a organizačných dôvodov. Navyše, Trenčiansky a Trnavský kraj, ktorý pokrývame, sú navzájom podobné, pokiaľ ide o štruktúru hospodárstva.

Môžete priblížiť túto štruktúru a špecifiká vášho regiónu?
Ide o priemyselné oblasti najmä so strojárstvom a zároveň je tu silný segment poľnohospodárstva. Z hľadiska lízingového biznisu sa významom pridáva aj stavebníctvo a, samozrejme, doprava, ktorá je s uvedenými odvetviami úzko previazaná. Spomínané segmenty predstavujú dovedna asi dve tretiny objemu nášho obchodu v regióne a skrýva sa v nich aj potenciál pre ďalší rast.
Najväčšie objemy financovania smerujú do malých a stredných podnikov s ročným obratom medzi pol milióna a desiatimi miliónmi eur. Snažíme sa biznis diverzifikovať do viacerých odvetví a myslím si, že máme zdravé klientske portfólio. To sa prejavilo aj teraz, v čase pandémie, ktorej následky väčšina našich klientov zvládla pomerne dobre, a to aj s našou pomocou.

Mnohí klienti potvrdili, že sa o nich zaujímame nielen v dobrých časoch, keď sa im darí a bez problémov splácajú záväzky, ale aj v tých horších krízových.

Ako vyzeral priebeh pandemickej krízy z pohľadu lízingového biznisu v okruhu vašich klientov?
Príchod covidu znamenal pre nás na začiatku takmer zastavenie trhu. Klienti z postihnutých segmentov príliš nerozmýšľali o nových investíciách, skôr sa snažili udržať nad vodou – a v tom sme im pomáhali aj my v rámci našich možností. Išlo predovšetkým o úpravy splátkových kalendárov a odklady splátok. Mali na to nárok aj na základe legislatívy upravenej v roku 2020, avšak my sme boli flexibilní aj nad rámec zákona. Naši pracovníci boli v pravidelnom kontakte s klientmi, načúvali ich potrebám a riešili ich.
My sme sa však vždy snažili byť pre klientov najmä partnermi. V roku 2020 sa teda prejavil výrazný pokles obchodu, ale v nasledujúcom roku 2021 sa klienti snažili dobehnúť zameškané a objemy financovania od ČSOB Leasingu boli aj v našom regióne vysoké. Horšie bolo, že zvýšením dopytu nastal problém s dodávkami vozidiel, strojov, takže tie na trhu chýbajú a zákazníci na ne dlho čakajú. Zvyšujú sa ich ceny, ale vinou meškania nákupov sa znižujú celkové objemy financovania v tomto segmente.

Znížil sa teda podiel operatívneho lízingu na celkovom objeme financovania?
Áno, objem operatívneho lízingu aj jeho podiel na celkových výsledkoch sa znížil a očakávame pokračovanie tohto stavu aj v roku 2022. Podmienky sa aj vplyvom zvýšenia cien vozidiel veľmi zmenili. Na druhej strane, postupne sa vyvíja aj prístup konzervatívnejších klientov k vlastníctvu výrobných prostriedkov a majetku. Chápu, že operatívny lízing ich zbavuje množstva starostí okolo prevádzky vozidiel.

Mali ste veľa zlyhaných úverov?
Nie nemali, naše oddelenie riadenia portfólia spolu s pobočkovou sieťou má dobre zmapované prostredie, dobre poznáme našich klientov a komunikujeme s nimi, predchádzame tým najväčším problémom. Rozhodne v období predchádzajúcej krízy v rokoch 2008-09 bolo nesplatených úverov oveľa viac ako teraz.

Máme veľmi skúsených ľudí, ktorí poznajú klientov, navštevujú ich, komunikujú s nimi, vždy sa snažia urobiť pre nich aj niečo naviac.

Ktoré pracoviská spadajú do regiónu Severozápad?
V rámci regiónu fungujú dve pobočky – Trenčín a Trnava, osobitné pracovisko trenčianskej pobočky máme v Prievidzi. Naši pracovníci pokrývajú jednotlivé okresy, ktorých situáciu detailne poznajú a majú tam vybudované vzťahy. Máme veľmi skúsených ľudí, ktorí poznajú klientov, navštevujú ich, komunikujú s nimi, vždy sa snažia urobiť pre nich aj niečo naviac.

Aký je trhový podiel spoločnosti ČSOB Leasing v regióne?
Na celom Slovensku máme trhový podiel asi 23 percent a podobné to bude aj v našom regióne. Verím, že aj vďaka organizačnej zmene sa bude podiel ČSOB Leasingu na trhu v tomto regióne zvyšovať. Sú na to dobré predpoklady a podmienky.
Máme v regióne strojárske firmy a tých sa najviac týka automatizácia, digitalizácia, inovácie. Ak sa chce firma udržať na trhu, musí disponovať modernými výrobnými zariadeniami a zvyšovať výrobnú kapacitu. To znamená nákup a financovanie ďalších strojov a technológií.

Môžete priblížiť výhody, ktoré získa klient ČSOB Leasingu v porovnaní s ponukou konkurenčných spoločností?
ČSOB Leasing ponúka zákazníkom výhody a možnosti, ktorými sa odlišuje od konkurencie. Významná je napríklad možnosť získať takzvaný predschválený limit, teda mať dopredu schválený určitý objem financií, ktoré môže potom klient veľmi rýchlo v prípade potreby začať čerpať.
Za našu silnú stránku považujeme elektronizáciu uzatvárania lízingových zmlúv, v čom sme priekopníkmi. Kým v minulosti každá zmluva znamenala desiatky vytlačených strán papiera, dnes sa väčšina zúraduje elektronicky a papiere sa podpisujú úplne minimálne. Taký prístup oslovuje najmä mladšie generácie klientov a podnikateľov.

Aká časť lízingových zmlúv pripadá na vozidlá a aké sú trendy?
Osobné a úžitkové autá predstavujú približne 50 až 60 percent nášho objemu financovania. Zvyšok predstavujú nákladné autá a stroje pre rôzne segmenty priemyslu, ako aj pre poľnohospodárstvo, stavebníctvo, obchod atď. Financovanie pre fyzické osoby predstavuje podiel medzi 5 a 8 percentami nášho ročného obratu.

Veľkým trendom je elektromobilita. Pociťujete to už vo vašom biznise?
V našom regióne zatiaľ len v malom rozsahu, kde ide viac o nákup plug-in hybridov ako čistých elektromobilov. Pravdepodobne však ide o trend budúcnosti, ktorý prinesie nové príležitosti. Trendy v EÚ sú jednoznačné, vlak sa rozbehol a už sa zastaviť nedá.

…chceme pôsobiť aj regionálne, byť teda čo najbližšie k zákazníkom priamo v regióne a dať našej spoločnosti ešte väčší osobný rozmer.

Aké sú vaše obchodné aktivity vo vzťahu k mestám a obciam?
Uplynulé dva roky boli problematické, pretože mestá a obce zväčša nemali peniaze na investície. Viaceré organizácie zriaďované mestami však fungujú dobre s tým, že sú dotované napríklad zo zdrojov COVID úverov a dotácii. Predpokladáme, že keď sa dotácie postupne znížia, prejdú znova aj na iné zdroje financovania vrátane lízingu. Vidíme tam teda pre nás v blízkej budúcnosti priestor.

Realizujete aktivity v rámci nového projektu ČSOB Leasingu „Partnerstvá v mikroregióne“?
Áno, naši kolegovia sú zapojení do tohto projektu, konkrétne v regiónoch Záhorie a Prievidzsko. Vytvárajú v nich pre našu spoločnosť kontakty s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi v mikroregióne s cieľom ukázať, že hoci patríme do finančnej skupiny ČSOB a KBC, chceme pôsobiť aj regionálne, byť teda čo najbližšie k zákazníkom priamo v regióne a dať našej spoločnosti ešte väčší osobný rozmer.

Môžete nám ešte priblížiť vašu profesionálnu kariéru a prezradiť aj niečo viac o sebe?
V ČSOB Leasingu som začínal v roku 2005 ako vedúci pobočky v Trnave, keď som uspel vo výberovom konaní. Predtým už od strednej školy som pôsobil v oblasti obchodu, naposledy pred ČSOB Leasingom v spoločnosti Opavia. V roku 2018 som bol poverený zastupovaním RR regiónu Sever najmä pre pobočku v Trenčíne, čo je môj domovský región, keďže pochádzam z Trenčianskych Teplíc.

Som rád, že môžem pracovať pre spoločnosť, ktorej hodnoty sa zhodujú s tými mojimi. Ide najmä o slušnosť v medziľudských vzťahoch, korektnosť, profesionalitu a tímový prístup. Hrával som dlho florbal a viem, že toto sú aj hodnoty vlastné úspešným športovcom. Riadime sa nimi spoločne aj s mojimi spolupracovníkmi a aj tento fakt je za úspešným pôsobením našej spoločnosti ČSOB Leasing v regióne, ktorý riadim.