Nové príležitosti pre mestá a obce

Rozhovor bol uverejnený v Obecných novinách

ČSOB Leasing spúšťa výnimočný projekt pre municipality. O výhodách, ktoré vďaka nemu mestá a obce získavajú, sme sa rozprávali s riaditeľkou pobočkovej siete ČSOB Leasing Martou Palugovou.

V akej oblasti pôsobí ČSOB Leasing?

ČSOB Leasing je spoločnosť, ktorá je aj vďaka svojim viac ako 22-ročným skúsenostiam jednotkou na trhu vo financovaní osobných a úžitkových vozidiel, nákladných áut, strojov a technológií. Máme skúsenosti aj v oblasti financovania nehnuteľností. V súčasnosti máme v rámci Slovenska 15 pobočiek, vďaka čomu disponujeme kompletným regionálnym zastúpením a osobným prístupom k zákazníkom.

Aké služby ponúkate?

Do nášho produktového portfólia patrí finančný lízing, operatívny lízing a spotrebné úvery. Okrem toho ponúkame zákazníkom aj komplexné poisťovacie služby vrátane poistenia financovaných a nefinancovaných predmetov.

Momentálne ste sa začali aktívnejšie venovať aj ponuke služieb pre municipality, teda mestám a obciam. Ako vznikla myšlienka osloviť samosprávy?

Myšlienka spolupracovať s municipalitami sa rodila dlhší čas. Spolu s dodávateľmi sme si uvedomili, že máme spoločný priestor na oslovenie municipalít. Mnohé z predmetov, ktoré naši dodávatelia svojim zákazníkom prostredníctvom nás financujú, sú vhodné aj pre obce a mestá. Municipality majú vo svojej správe množstvo rôznorodých povinností, ku ktorým patrí napríklad letná či zimná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, údržba mestskej verejnej zelene, zabezpečenie poriadku a bezpečnosti, prevádzka škôl a školských zariadení, sociálne služby občanom, vývoz odpadu, zásobovanie vodou či údržba verejného osvetlenia a ďalšieho majetku samosprávy. Na vykonávanie týchto činností potrebujú stroje a zariadenia, ktoré im my v spolupráci s dodávateľmi vieme pomôcť rýchlo a pohodlne vybrať a prefinancovať. Skrátka, vieme im pomôcť byť efektívnejšími.

Aké výhody ponúkate municipalitám?

Zamerali sme sa na to, aby sa potrebné produkty stali pre samosprávy rýchlo dostupnými. Zhodli sme sa, že môžeme ponúknuť municipalitám jednu veľkú výhodu, ktorá spočíva v rýchlosti a zároveň v jednoduchej ceste k financovaniu. V štvrtom kvartáli 2019 začneme ponúkať pre municipality predschválený úverový rámec až do výšky 100 000 €. Tento rámec budú môcť využiť počas jedného roka jednorazovo alebo ho čerpať postupne na nákup osobných a úžitkových vozidiel, strojov, zariadení a technológií, nákladných áut alebo technického vybavenia školských jedální. Je to jedinečná výhoda, ktorá mestám a obciam uľahčí celý proces nákupu potrebných predmetov prostredníctvom spotrebného úveru od ČSOB Leasing. Ďalšou výhodou je, že pri financovaní predmetov pre municipality potrebujeme len minimum podkladov. Stačí nám osvedčenie o zvolení starostu alebo primátora do funkcie, osvedčenie o registrácii a pridelení identifikačného čísla, uznesenie zastupiteľstva o schválení investície a podpísaná zápisnica so súhlasom na úverové financovanie. Vďaka týmto výhodám vieme poskytnúť finančné riešenia už do 48 hodín.

Platia tieto výhody len pre municipality?

Financovanie vieme ponúknuť aj obchodnej spoločnosti, ktorej zriaďovateľom je obec alebo mesto. V takomto prípade budeme posudzovať financovanie individuálne a budeme sa na obchodnú spoločnosť pozerať ako na podnikateľský subjekt, pričom zohľadníme skutočnosť, že jediným akcionárom je obec alebo mesto. Okrem toho sme pripravení financovať aj predmety, ktoré môžu mestá a obce obstarať v rámci spoločných podnikov alebo pri združených investíciách, pokiaľ takéto združenie zabezpečuje niektoré svoje činnosti v rámci mikroregiónu.

Aké sú možnosti nastavenia splácania?

Doba financovania je flexibilná, zväčša sa pohybuje v rozmedzí dvoch až piatich rokov. Zákazníci si môžu dopredu sami určiť formu splácania, či chcú platiť pravidelné splátky v určitej výške, ale vieme nastaviť aj nepravidelné splátkové kalendáre v závislosti od sezónnosti alebo individuálnych požiadaviek. Spravidla však pre municipality funguje splácanie na mesačnej báze. Zároveň zákazníkom garantujeme, že počas celého trvania úverovej zmluvy sa splátky nebudú navyšovať. Prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., zrealizujeme zákazníkom aj poistenie financovaných predmetov, čím pod jednou strechou vybavia všetko. V jednej splátke majú teda zahrnuté aj financovanie, aj poistenie. Poistenie zahŕňa široké pokrytie poistných rizík od odcudzenia, poškodenia stroja pri práci, poškodenia živlom či pri preprave až po lom stroja. Aj pri poistení garantujeme výšku poistnej sadzby počas celej doby trvania zmluvy.

Môžu si počas doby trvania zmluvy zákazníci upraviť výšku splátky?

Áno, ak o to zákazník požiada, je možné pristúpiť k zmene splátkového kalendára. Určite mu pri tom budú nápomocní naši obchodní zástupcovia. V závislosti od vzniknutej situácie mu odporučia vhodnú úpravu splátkového kalendára. Prakticky počas celého procesu od výberu predmetu až po financovanie ponúkame našim zákazníkom poradenstvo. Pomáhame im vybrať vhodnú formu financovania, nastaviť splátky či poistenie podľa konkrétnych špecifických požiadaviek. Vďaka našej regionálnej pôsobnosti riešia starostovia, primátori, prípadne štatutári obchodných spoločností tieto otázky u nás vždy s jedným a tým istým človekom, ktorý im vie poradiť naozaj vo všetkom. Nemíňame ich drahocenný čas, ale ponúkame im spôsob ako všetko vyriešiť naraz, s jednou osobou, na jednom mieste a bez zbytočnej administratívnej záťaže. Nemusia nikam chodiť, naši obchodní zástupcovia prídu za nimi a všetko vyriešia priamo vo svojej kancelárii.

Majú starostovia alebo primátori vždy aktuálny prehľad o stave svojich zmlúv alebo splátkových kalendárov?

ČSOB Leasing má zákaznícky portál, kde sú zákazníkom dostupné všetky informácie o ich uzatvorených zmluvách. Na tomto portáli si môžu skontrolovať splátkové kalendáre, získať aktuálne informácie o financovaných predmetoch, výškach splátok alebo podať žiadosti o zmenu splátkového kalendára či akékoľvek iné požiadavky na zmenu. Ide o veľkú výhodu, ktorú neponúka žiadna iná lízingová spoločnosť. Ponúkame tiež podpisovanie zmlúv elektronicky, ktoré si zákazníci veľmi obľúbili. Je to jednoduché, moderné a ekologické riešenie. K dnešnému dňu až 80 % našich zákazníkov podpisuje zmluvy elektronicky. Takto podpísanú dokumentáciu majú samozrejme, kedykoľvek dostupnú online na našom zákazníckom portáli.

Ako sa môžu, okrem tohto rozhovoru, starostovia a primátori dozvedieť o výhodách, ktoré pre nich máte pripravené?

Pre samosprávy sme pripravili vzorovú príručku „Príručka pre municipality“. Predstavujeme v nej prehľad rôznych činností, ktoré musia mestá a obce riešiť pri zabezpečovaní všestranného rozvoja samosprávy a potrieb jej obyvateľov ako aj predmetov, zariadení či techniky s nimi súvisiacich. Naším cieľom je ponúknuť zástupcom samospráv podporu a inšpiráciu v procese výberu predmetov a komplexné poradenstvo pri rozhodovaní sa, akým spôsobom chcú daný stroj, automobil, techniku alebo príslušenstvo k nim financovať. Stavili sme na jednoduchý a graficky prehľadne spracovaný model, v ktorom sa dá ľahko zorientovať. Do príručky sme vybrali predmety, ktoré slúžia na údržbu verejnej zelene, na letnú a zimnú údržbu chodníkov a miestnych komunikácií, technické vybavenie školských jedální, či elektromobily, ktoré predstavujú ekologické riešenia pre mestá a obce. Taktiež tam nájdu aj osobné a úžitkové vozidlá, ktoré môžu byť v rámci obce využívané na prepravu materiálu, rozvoz jedál pre seniorov, prípadne môžu slúžiť ako sociálny taxík či vozový park mestskej polície alebo obecného zastupiteľstva. Ponuku sme pripravili s vybranými spolupracujúcimi dodávateľmi techniky pre komunálnu sféru. Príručka pre municipality je iba vzorová, nie je limitujúca, má byť pomôckou a inšpiráciou. Obce a mestá si cez nás môžu prefinancovať akýkoľvek potrebný predmet od akéhokoľvek dodávateľa.

Ako sa mestá k tejto príručke dostanú?

Príručku plánujeme v tlačenej aj elektronickej forme distribuovať mestám a obciam spoločne s ponukou predschváleného úverového rámca. Takisto pripravujeme kampaň, počas ktorej ich budeme telefonicky kontaktovať a overíme si, či dostali našu príručku a rozumejú predloženej finančnej ponuke. V prípade, ak budú čokoľvek potrebovať, naši obchodníci im budú vždy k dispozícii odborne poradiť.

Spolupracujete len s konkrétnymi v príručke uvedenými dodávateľmi alebo viete mestám a obciam prefinancovať techniku od ktoréhokoľvek dodávateľa?

Spoločnosť ČSOB Leasing má uzatvorenú zmluvu o spolupráci s mnohými dodávateľmi rôznej dopravnej, komunálnej, záhradnej, či inej strojnej techniky, v príručke sú však uvedení len niektorí z nich. Dodávateľov do príručky sme vyberali tak, aby sme pokryli široké spektrum predmetov, ktoré môžu starostovia alebo primátori potrebovať. S väčšinou z uvedených dodávateľov už dlhodobo spolupracujeme, ale môžeme spolupracovať aj s inými, ktorých si zákazník sám vyberie. Mnohí dodávatelia majú dlhoročnú a intenzívnu spoluprácu s mestami a obcami pri dodaní techniky a predmetov. Zároveň majú dlhoročné skúsenosti s nami ako s finančným partnerom, čo je výhodou aj pre obce a mestá. Ak majú dobrú skúsenosť s dodávateľom a vedia, že za nimi stojí aj silná finančná spoločnosť, môžu si byť istí, že tak získavajú dvoch kvalitných partnerov pre zabezpečovanie svojich investičných potrieb.

Celý článok na stiahnutie

Máte záujem o Príručku pre mestá a obce?  Napíšte nám na municipality@csobleasing.sk