NA SEVERE SLOVENSKA UŽ VIAC AKO 20 ROKOV

ČSOB Leasing je dlhodobým lídrom slovenského lízingového trhu zameriavajúcim sa na poskytovanie komplexných fi nančných produktov a služieb. Zákazník na jednom mieste vyrieši fi nancovanie a poistenie osobných, úžitkových, nákladných vozidiel, ale aj rôznych strojov, technológií a zariadení. Spoločnosť má zastúpenie prostredníctvom pobočiek vo všetkých regiónoch Slovenska. Región Sever, zahŕňajúci Trenčiansky a Žilinský kraj, riadi regionálny riaditeľ Adam Malec. Pozíciu obchodníka špecializovaného prioritne na fi nancovanie nákladných áut, postupne rozšíril o portfólio predaja všetkých komodít a prepracoval sa na pozíciu regionálneho riaditeľa, ktorú zastáva od roku 2018.

V čom sa ČSOB Leasing odlišuje od svojich konkurentov?

Spomedzi všetkých lízingových spoločností na slovenskom trhu máme najhustejšie regionálne pokrytie, celkovo 15 pobočkami. Nájdete nás v každom kraji. V praxi to znamená, že zákazník sa dostane na ktorúkoľvek z pobočiek a z akéhokoľvek miesta cca do jednej hodiny.

Vedeli by ste nám svoj región v krátkosti predstaviť?

Na severe Slovenska sa nachádzajú štyri pobočky – v Žiline, Trenčíne, Námestove a Prievidzi. Práve dostupnosť je našou veľkou výhodou. Ďalšou je dlhoročná história spoločnosti ČSOB Leasing, ktorá pôsobí na lízingovom trhu od roku 1996. V regióne Sever sme etablovaní od jej založenia so stabilným a kvalitným tímom, ktorý tvorí deväť obchodníkov. Šiesti z nich pôsobia v našej spoločnosti viac ako desať rokov, traja dokonca viac ako sedemnásť. Môžem teda hovoriť o plne funkčnom a stabilnom tíme, ktorý sa postupne rozrastá na základe potrieb regiónu.

Lízingový trh na Slovensku je pomerne stabilný, veľké zmeny či výkyvy sa v ňom nedejú. Vnímate nejaké zmeny na trhu vo vašom regióne?

Trh menia samotní zákazníci na základe aktuálneho vývoja ekonomiky v jednotlivých odvetviach. V rámci nášho regiónu sa medziročne výrazne posilňovali investície do nákladných vozidiel. V minulosti sa objemy fi nancovania v tomto segmente navyšovali, aktuálne sa zastabilizovali a dochádza skôr k optimalizácii počtu nákladných vozidiel.

Čo podľa vás ovplyvnilo ešte ovplyvnilo vývoj situácie na trhu?

Situáciu určite ovplyvnili aj výzvy vyhlásené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na predkladanie projektov v Programe rozvoja vidiek, zamerané na obnovu poľnohospodárskej a lesníckej techniky. Výraznejšie investície sa uskutočnili aj v oblasti stavebnej techniky v rámci výstavby infraštruktúry v okolí Žiliny, ako aj výstavby nových priemyselných objektov.

Aké je zloženie zákazníkov regiónu Sever? Sú to prevažne spoločnosti alebo súkromné osoby?

Naše služby a produkty sú zamerané na uspokojenie potrieb podnikateľských subjektov. Z toho vyplýva, že väčšinu našich zákazníkov tvoria podnikatelia a živnostníci z rôznych odvetí a rôznych veľkostí. Našimi zákazníkmi sú aj súkromné osoby, fi nancujúce osobné a úžitkové autá, ale aj motocykle. Ich zastúpenie v portfóliu je však menšie.

Ktorý segment zákazníkov je najviac zastúpený?

Môžem povedať, že prevládajú dopravné a výrobné spoločnosti so zameraním na automobilový priemysel. Zákazníkov však máme aj medzi fi rmami pôsobiacimi v sektore ťažby, spracovania a obchodu s drevom. Súčasťou nášho portfólia sú aj stavebné spoločnosti a časť agrosektora, hoci je tento sektor zastúpený v menšej miere ako napríklad v regiónoch na juhu Slovenska.

O financovanie akých komodít je v regióne Sever záujem?

Za posledné roky stúpol záujem o fi nancovanie osobných a úžitkových vozidiel. Tieto komodity rástli spolu s trhom. Pravidelné investície uskutočňujú zákazníci na obnovu nákladných vozidiel, v ktorých máme trhový podiel takmer 25 %. V prípade fi nancovania strojov prevláda lesnícka technika a technologické zariadenia výrobných fi riem.

Asi najznámejším a najvyužívanejším produktom je fi nančný lízing, aké ďalšie produkty zákazníkom ponúkate?

Služby našej spoločnosti využíva každoročne stále viac zákazníkov, či už existujúcich alebo nových. Viac ako 70 % objemu prefi nancovaných aktív je riešených prostredníctvom fi nančného lízingu. Poskytujeme však všetky druhy produktov v rámci fi nančného trhu ako napríklad spotrebný úver, operatívny lízing so službami, ktorý zákazníci začínajú čoraz častejšie využívať pri fi nancovaní svojich vozových parkov

Viete zákazníkom okrem fi nancovania ponúknuť aj ďalšiu starostlivosť? Napríklad poistenie?

Samozrejme, pretože poskytujeme komplexné služby. Zákazník má v rámci ponuky fi nancovania, okrem splátky za predmet, uvedenú aj výšku mesačného poistného. Vybrať si môže havarijné poistenie s rôznymi druhmi pripoistenia, PZP, či poistenie fi nančnej straty. Výška splátok je nemenná a garantovaná počas celej doby fi nancovania. V súčasnej situácii, kedy sa sadzby poistného menia smerom nahor, je to pre zákazníka veľmi výhodné riešenie.

Čo je pre vás pri poskytovaní služieb najdôležitejšie?

Dôležitý je aj komplexný pohľad na potreby zákazníka. Každý z nich primárne komunikuje len s jedným našim obchodným zástupcom, ktorý pozná jeho situáciu a zámery. Obchodníci sa nedelia na základe jednotlivých komodít tak, ako tomu bolo v minulosti. Kompletná starostlivosť vedie k spokojnosti zákazníka.

Vedeli by ste spomenúť aj ďalšie výhody alebo služby, ktoré zákazníci u konkurencie nenájdu?

Áno, a dokonca niekoľko. V roku 2016 začal ČSOB Leasing ako prvá lízingová spoločnosť na trhu, podpisovať zmluvnú dokumentáciu elektronicky. Zákazníci majú tak všetko uložené na jednom mieste, na online zákazníckom portáli a nemusia tak skladovať veľké množstvo papierov. Šetríme si navzájom čas, ale aj množstvo papieru, ktoré sme spotrebovalina tlačené zmluvy. Medzi zákazníkmi je veľmi obľúbený predschávalený fi nančný rámec. Zákazníci majú vopred schválenú istú sumu, ktorú môžu využiť na fi nancovanie potrebných komodít počas celého roka.

Každý zákazník má odlišné požiadavky a možnosti. Je možné stanovené podmienky individuálne prispôsobiť a upraviť ponuku podľa potrieb jednotlivých zákazníkov?

Snažíme sa so zákazníkom vopred diskutovať o jeho predstave a podmienkach, rovnako ako aj o našich možnostiach schválenia. Pri rozhodovaní sa, ktorý produkt je pre tú-ktorú spoločnosť vhodný, radi poskytneme skúsený pohľad špecialistu. Naši obchodníci sú univerzálnymi odborníkmi v oblasti fi nancovania bez ohľadu na produkt, či fi nancovanú komoditu a dokážu zákazníkovi ponúknuť pre neho optimálne riešenie.

Chystáte aj nejaké zaujímavé novinky vo vašej ponuke?

Aktuálne ponúkame našim zákazníkom novú formu nastavenia splátok tzv. voliteľnú splátku. Zákazník si sám nastaví výšku splátky, ktorú je schopný mesačne splácať. Na požadovanú sumu mu obchodník pripraví predbežnú kalkuláciu s prispôsobenou dĺžkou fi nancovania a výškou akontácie.

Čo je u zákazníkov rozhodujúce? Čo ich presvedčí využívať práve služby spoločnosti ČSOB Leasing?

Zákazníci najčastejšie oceňujú komplexnosť riešenia, ktoré im ponúkame pod jednou strechou. Zároveň oceňujú promptný prístup a rýchly proces schvaľovania. Práve rýchlosť celého procesu od dojednania podmienok, vystavenia a schválenie ponuky, po podpis zmluvy, je pre zákazníka rozhodujúca. V niektorých prípadoch vieme celý priebeh zrealizovať do dvadsiatich štyroch hodín od dopytu zákazníka, čo je našou nepopierateľnou výhodou voči konkurencii.

Niekoľkokrát ste spomínali komfortné riešenia. Čo si má pod tým zákazník predstaviť?

Komfortným riešením je napríklad už spomínaný zákaznícky online portál. Zákazník má vďaka nemu prehľad o svojich zmluvách kedykoľvek online z pohodlia domova alebo fi rmy. Bez návštevy pobočky si vie skontrolovať termíny úhrady splátok, nahlásiť poistnú udalosť, ale aj nájsť všetky potrebné dokumenty elektronickej zmluvy.

Ako vás zákazníci v regióne Sever vnímajú?

ČSOB Leasing je v regióne Sever vnímaný veľmi pozitívne a to aj vďaka faktu, že obchodníci pôsobia v našej spoločnosti dlhodobo. Zákazníci ich poznajú a vytvorili si spolu osobný vzťah, založený na vzájomnej dôvere. Pre nás je prvoradá dôvera a spokojnosť zákazníkov.