ČSOB LEASING – O BENEFITOCH TREBA HOVORIŤ

ČSOB Leasing je dlhodobým lídrom slovenského lízingového trhu, zameriavajúcim sa na poskytovanie komplexných fi nančných produktov a služieb. Zákazník na jednom mieste vyrieši fi nancovanie a poistenie osobných, úžitkových, nákladných vozidiel, ale aj rôznych strojov, technológií a zariadení.Spoločnosť pokrýva všetky regióny Slovenska širokou sieťou pobočiek. Región Západ, pod ktorý spadá Nitriansky a Trnavský kraj, riadi od roku 2011 regionálna riaditeľka Darina Púčaťová.

Ak by ste nám mali predstaviť spoločnosť ČSOB Leasing, ako by ste ju opísali?

ČSOB Leasing je spoločnosťou s komplexnou ponukou fi – nančných produktov a služieb, ako aj najhustejšou sieťou pobočiek medzi lízingovými spoločnosťami. V súčasnosti je zákazníkom k dispozícii 15 pobočiek vo všetkých krajoch na Slovensku.

Čím je región, v ktorom pôsobíte špecifi cký?

Región Západ je charakteristický svojou rozlohou. Siaha od Skalice až po Štúrovo a tvoria ho tri pobočky, ktoré sa nachádzajú v Trnave, Nitre a Nových Zámkoch. Náš tím má pätnásť skúsených obchodníkov z ktorých niekoľkí pôsobia v spoločnosti viac než desať rokov.

Môžeme v regióne Západ hovoriť o charakteristickom odvetví?

Charakteristickým podnikateľským odvetvím regiónu je poľnohospodárstvo, ktoré môžeme označiť za nosný sektor. Jeho vývoj je úzko naviazaný aj na dotácie z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, prostredníctvom ktorej môžu naši zákazníci získať nenávratný fi nančný príspevok na projekty podané v rámci výziev Programu rozvoja vidieka.

Ak by ste mali charakterizovať zákazníkov v regióne Západ, tvoria ho skôr veľké fi rmy alebo malí podnikatelia?

Spoločnosť ČSOB Leasing je primárne orientovaná na biznis klientelu. Podstatnú časť našich zákazníkov teda tvoria fi rmy a živnostníci podnikajúci, okrem už spomínaného poľnohospodárstva, aj v ďalších odvetviach priemyslu a služieb.

Máte cieľovú skupinu, na ktorú sa zameriavate?

Našou cieľovou skupinou sú malé a stredné podniky. V tomto segmente je konkurenčný boj výraznejší, ale zároveň sa jedná o bezpečné podnikateľské prostredie. Práve tomuto typu fi riem máme čo ponúknuť. Samozrejme sú naše produkty a služby vhodné aj pre súkromné osoby.

Sú pre región Západ lízingové služby nevyhnutnosťou, resp. vplývajú priamo na rozvoj podnikania?

Dovolím si tvrdiť, že áno. Zákazníkom pomáhajú naše produkty v podnikaní a zjednodušujú im prístup k potrebným fi nanciám, vďaka čomu u nich nedochádza k absencii potrebnej techniky, či vozového parku. Aj preto mnoho našich zákazníkov môže rásť spolu s nami. Dôkazom je, že služby našej spoločnosti každoročne využíva stále viac zákazníkov.

S ohľadom na vývoj trhu, očakávate, že sa záujem o lízingové služby zvýši alebo bude klesať?

Ak sa ekonomike darí, tak sa fi rmy neboja investovať. Stav ekonomiky ovplyvňuje aj dopyt po našich službách. Momentálne sme postrehli odďaľovanie investícií, následkom čoho nastal mierny útlm v investovaní do nákupov nových predmetov a technológií.

Aké fi nančné produkty ponúkate?

ČSOB Leasing je univerzálna spoločnosť, ktorá sa snaží fi nancovať všetko, čo fi remná klientela potrebuje. Súčasťou nášho produktového portfólia je fi nančný lízing, spotrebný úver, operatívny lízing a ďalšie špeciálny produkty, vďaka ktorým sa vieme zákazníkom individuálne prispôsobiť.

Darí sa viac operatívnemu alebo fi nančnému lízingu?

Darí sa obom produktom, hoci tým nosným je stále fi nančný lízing. Zákazníci ho využívajú približne na 65 % svojich investícií. Druhým produktom je spotrebný úver, ktorého podiel na fi nancovaní tvorí asi 30 %. V prípade operatívneho lízingu spočíva progres v tom, že ho zákazníci už začínajú reálne zvažovať.

Možností fi nancovania má zákazník viacero. Ak sa nevie rozhodnúť alebo posúdiť ktoré riešenie je pre neho najvhodnejšie, viete mu poradiť najefektívnejšie riešenie?

Naši obchodníci sú odborníkmi, ktorí sa snažia zohľadniť reálne možnosti a individuálne potreby zákazníkov. Vyhodnotia aktuálnu situáciu, na základe ktorej im odporučia vhodný produkt alebo výhodnú kombináciu produktov a služieb.

Existuje spolupráca medzi ČSOB Leasing a ďalšími členmi fi nančnej skupiny ČSOB?

Vďaka tomu, že sme súčasťou silnej ČSOB Finančnej skupiny, vieme zákazníkom ponúknuť aj produkty ČSOB Banky a ČSOB Poisťovne. Napríklad zákazníkom z agrosegmentu vieme ponúknuť úver na fi – nancovanie pôdy, či poistenie poľnohospodárskych stojov v ČSOB Poisťovni. Zákazník tak získa komplexné služby a odborné poradenstvo pod jednou strechou.

Máte vo vašom portfóliu nejaké špeciálne produkty alebo novinky?

Určite áno. Rada by som vyzdvihla celkom nový produkt, ktorým je voliteľná splátka. Zákazník si individuálne určí výšku mesačnej splátky, ktorá je pre neho prijateľná. My mu na základe jeho požiadavky pripravíme ponuku fi nancovania vybraného predmetu s rôznymi variantmi akontácie a dĺžky fi nancovania.

Spomínali ste, že vo vašom regióne je nosným segmentom agrosektor. Máte pre nich špeciálnu službu alebo produkt?

Áno, v ponuke pre tento sektor máme špeciálny produkt – AGROúver. Ide o spotrebný úver, určený poľnohospodárom na fi nancovanie poľnohospodárskych strojov, zariadení, techniky, technológii, nákladných a úžitkových vozidiel a iných predmetov v súlade s už spomínaným Programom rozvoja vidieka. Výhodou produktu je, že zákazník nie je zmluvne zaviazaný z vyplateného nenávratného fi nančného príspevku splatiť svoju pohľadávku voči našej spoločnosti.

A čo ďalšie produkty? Nájde sa u vás niečo špecifi cké?

Ďalším špecifi kom v rámci našich produktov sú sezónne splátky, ktoré najčastejšie využívajú práve podnikatelia z agrosektora. Zákazníkovi prispôsobíme splátkový kalendár s prihliadnutím na špecifiká jeho výroby akými sú napríklad príjmy z predaja plodín, prijaté dotácie, či priame platby.

Aké ďalšie služby viete ponúknuť?

Za spomenutie stojí aj spätné financovanie, kedy predmet zaradený do majetku zákazníka odkúpime. Ten následne postupne spláca a takto získané prostriedky môže zákazník využiť napríklad na rekonštrukciu priestorov, či nové investície do rozšírenia výroby. Využívaným je aj predschválený finančný rámec, ktorý sa medzi zákazníkmi teší veľkej obľube. Je to vopred schválený rámec, obnos prostriedkov, ktorý ČSOB Leasing schváli zákazníkovi vopred. Môže ho využiť naraz alebo postupne počas celého roku na zaobstaranie rôznych predmetov, ktoré potrebuje, bez ďalšieho zbytočného dokladovania.

Vaša spoločnosť ako jediná na trhu podpisuje zmluvy elektronicky. Aké benefi ty to zákazníkom prináša?

Pre zákazníkov je komfortnejšie riešiť veci elektronicky, nemusia skladovať hŕbu papierov, ktoré sa môžu ľahlo stratiť. Zmluvu podpíšeme elektronicky na tablete a jej originál je zákazníkovi, či je ho účtovníčke neustále k dispozícii na online portáli, kde je bezpečne uložená.

Dá sa teda povedať, že snahou ČSOB Leasing je stať sa bezpapierovou fi rmou?

V súčasnosti podpisujeme elektronicky až 90 % zmlúv. K tak vysokému percentu sme sa dostali za obdobie jedného roka, čo považujem za veľký úspech. Okrem ekologickej udržateľnosti to fi rme prinieslo zefektívnenie práce a zracionalizovanie kolobehu dokladov. Každý náš zákazník má prístup na zákaznícky web portál a prostredníctvom jedného kliku sa tak dostane ku všetkým zmluvám, ktoré s ČSOB Leasingom uzavrel. Na portáli má k dispozíciitiež informácie o dátumoch splatnosti, môže cez neho požiadať o zmenu alebo predĺženie splátkového kalendára, ale aj kontaktovať služby zákazníckeho servisu. Naša vzájomná komunikácia je komfortnejšia a rýchlejšia čo veľmi pozitívne hodnotíme nielen my, ale aj naši zákazníci.V súčasnosti podpisujeme elektronicky až 90 % zmlúv. K tak vysokému percentu sme sa dostali za obdobie jedného roka, čo považujem za veľký úspech. Okrem ekologickej udržateľnosti to fi rme prinieslo zefektívnenie práce a zracionalizovanie kolobehu dokladov. Každý náš zákazník má prístup na zákaznícky web portál a prostredníctvom jedného kliku sa tak dostane ku všetkým zmluvám, ktoré s ČSOB Leasingom uzavrel. Na portáli má k dispozícii

Hovorili sme o elektronickej zmluve, voliteľnej splátke a ďalších výhodách, ktoré vaša spoločnosť ponúka. Hodnotia tieto benefity pozitívne aj zákazníci?

Zákazník benefity nebude vnímať pozitívne, pokiaľ o nich nebude mať informácie. Preto sa naši obchodníci na osobných stretnutiach snažia tieto služby komunikovať a názorne ich zákazníkom predstaviť. Online riešenia, ktoré zavádzame sú len dôkazom toho, že ČSOB Leasing je firmou, ktorá sa neustále vyvíja. Dokážeme zákazníkom poradiť a spolu s nimi napredovať a aj preto ma práca v tejto spoločnosti napĺňa už 17 rokov.