Hotline

FINANČNÝ LÍZING

Finančný leasing je obstaranie predmetu na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy. Cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo na zákazníka, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb.

Pri finančnom leasingu musia byť dodržané dve podmienky:

vlastnícke právo prechádza bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na zákazníka
doba trvania nájmu je najmenej 60% doby odpisovania stanovenej zákonom pre jednotlivé odpisové skupiny


Právnym vlastníkom prenajatého majetku je počas trvania zmluvy leasingová spoločnosť. Zákazník platí na začiatku spracovateľský poplatok a počas doby trvania zmluvy 1. zvýšenú splátku nájomného, mesačné/kvartálne splátky nájomného a poplatok za prevod vlastníctva. Jednotlivé leasingové splátky obsahujú istinu, úrok, DPH a poistné.

Pri omeškaní s úhradou splátok a poistného má zákazník povinnosť platiť zmluvnú pokutu za každý deň omeškania. Pri nesplácaní splátok nájomného má ČSOB Leasing, a.s právo odstúpiť od zmluvy, odobrať predmet zákazníkovi a účtovať zákazníkovi všetky do tej doby splatné a neuhradené záväzky vrátane príslušenstva, náklady spojené s vymáhaním splnenia povinností a zmluvnú pokutu.
ČSOB Leasing, a.s.