Hotline

INKASO

ČO JE INKASO?
Inkaso slúži na bezhotovostný prevod/úhradu pravidelne sa opakujúcich platieb z vášho bežného účtu (účtu platiteľa) na účet príjemcu platby. Pre platbu inkasom musíte poskytnúť svojej banke súhlas s inkasom. Ak máte záujem o zriadenie inkasa vyplňte vzorové tlačivo žiadosť o splácanie formou inkasa (94 kB, PDF).

Výhody platby inkasom
jednoduchý a komfortný spôsob úhrady šetriaci váš čas
vaše riadne splátky nájomného/predpisu splátok sú uhrádzané automaticky a načas
nemusíte zadávať platobné príkazy v banke, čím ušetríte na poplatkoch

Inkaso

Pokyny pre zriadenie platby inkasom z účtu
požiadajte vašu banku o potvrdenie tlačiva Žiadosť o splácanie formou inkasa časť Potvrdenie banky o zriadení inkasa na účte a aktiváciu služby povolenia platby inkasom zo svojho účtu. Ak vám uvedené tlačivo banka nebude akceptovať, vystaví vám vlastný doklad.
vyplnený a potvrdený doklad doručte na adresu ČSOB Leasing, a.s., Zákaznícky servis, Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava osobne, poštou, e-mailom: infoxYxcsobleasingYxYsk, prípadne faxom na číslo: 02/63 81 52 48.
zavedenie, zmena alebo zrušenie platby inkasom musí byť spoločnosti ČSOB Leasing, a.s. oznámená najneskôr 5 pracovných dní pred termínom splatnosti splátky, ktorá má byť uhradená inkasom
číslo vášho účtu, z ktorého bude inkaso realizované
variabilný symbol: číslo vašej zmluvy
konštantný symbol: 0308
odporučený inkasný limit: výška vašej splátky
doba platnosti inkasa: od uveďte dátum prvej riadnej splátky, do uveďte dátum riadneho ukončenia zmluvy

Dokumenty k inkasu nájdete v
ŽIADOSTI ONLINE


NEDOSTATOK PROSTRIEDKOV NA ÚČTE

Nezabudnite si ponechať na vašom účte k dátumu inkasa dostatok finančných prostriedkov na úhradu lízingových splátok.


ČSOB Leasing, a.s.