Hotline

NOVELA ZÁKONA O DPH

Novela zákona o DPH

Oznámenie zákazníkom ČSOB Leasing, a.s. o zmene spôsobu predpisovania úhrady pre produkt finančný a operatívny lízing

Vážení zákazníci,
dňa 1.1.2010 nadobudla účinnosť novela Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH. Táto novela Zákona o DPH, okrem iného, v rámci zjednocovania európskej legislatívy zavádza pre opakované dodávky tovarov a služieb pevný termín vzniku daňovej povinnosti.

Týmto dňom je posledný deň obdobia, na ktoré sa vzťahuje platba nájomného.

Nakoľko opakovaným plnením je i finančný a operatívny lízing, vzťahuje sa táto legislatívna zmena na všetky zmluvy uzatvorené so spoločnosťou ČSOB Leasing, a.s. pre produkt finančný a operatívny lízing. Podľa týchto zmlúv je dátumom dodania služby dátum splatnosti jednotlivých splátok nájomného.

S cieľom prispôsobenia sa novému zneniu Zákona o DPH bolo potrebné zosúladiť dátum splatnosti jednotlivých splátok nájomného s dňom vzniku daňovej povinnosti.

Vzhľadom na vyššie uvedené, naša spoločnosť týmto v súlade s ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok ČSOB Leasing a.s. určila s platnosťou od 1.1.2010 nový spôsob predpisovania úhrad splátok tak, že splátka je platená za obdobie spätne (pozadu).

Dátum splatnosti, uvedený na dohode o platbách nájomného, je naďalej zároveň dňom dodania služby a považuje sa za posledný deň obdobia, ktorého sa platba nájomného týka.

V prípade ak ste platiteľ DPH, vzniká Vám naďalej právo odpočítať DPH z nájomného v deň, v ktorom pri tejto službe vznikla daňová povinnosť. Počet splátok ako aj ich výška zostávajú v platnosti bez zmeny - tak, ako boli dohodnuté.

Povinnosť riadne a včas platiť splátky podľa splátkového kalendára nie je uvedenou zmenou žiadnym spôsobom dotknutá.

Vážení zákazníci,
v prípade vašich otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese:
dane@csobleasing.sk.


ČSOB Leasing, a.s.