Hotline

PRIPOISTENIA


Doplnkové pripoistenia

K havarijnému poisteniu ponúkame doplnkové pripoistenia, ktorými sú odcudzenie batožiny a vecí osobnej potreby, úraz prepravovaných osôb, náhodné poškodenie alebo zničenie čelného skla, alebo pripoistenie poskytnutia náhradného vozidla v prípade opravy vozidla v servise v dôsledku nehody.


Druhy pripoisťovacích položiek:

Poistenie batožiny - za batožinu sa považujú veci osobnej potreby a spotreby (ošatenie,hygienické potreby)
Poistenie úrazu – zahŕňa poistenie pre prípad smrti následkom úrazu, trvalého telesného poškodenia následkom úrazu, (tzv. trvalé následky), doby nevyhnutného liečenia, resp. denné odškodné pri pobyte v nemocnici
Poistenie čelného skla – sa vzťahuje na náhodné poškodenie alebo zničenie čelného skla
Poistenie náhradného vozidla – predmetom poistenia je náhrada nákladov vynaložených poisteným na nájomné za poskytnuté náhradné vozidlo v dôsledku poškodenia vozidla na základe poistnej udalosti (havária)


ČSOB Leasing, a.s.