Žiadosť o odklad splátok podľa § 30b zákona č. 67/2020 Z. z. pre fyzickú osobu nepodnikateľa

Informácie o odklade splátok
Pred podaním žiadosti, si prosím, pozorne prečítajte a zvážte nasledovné informácie:

 1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr.
 2. Odkladá sa počet mesačných splátok úveru uvedených vo Vašej žiadosti o odklad splátok, a to odo dňa potvrdenia odkladu splátok veriteľom vrátane splátky úveru, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok, nie dlhšie ako na tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace.
 3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s Vami veriteľ dohodne, o čom budete informovaní dodatočne.
 4. Odklad splácania úveru nemá vplyv na splatnosť splátok poistného, ak bolo dohodnuté v zmluve o úvere/lízingu.
 5. Za tento odklad splátok od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
 6. Aj, ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť na podnet dlžníka.

Je možné požiadať o odklad splátok pre FINANČNÝ LÍZING (LZF) a SPOTREBNÝ ÚVER (UZF). Možnosť odkladu splátky sa nevzťahuje na zmluvu o operatívnom lízingu.

Formulár žiadosti (pdf)

(návod ako vyplniť žiadosť)

Žiadosť o odklad splátok je možné podať písomne,
alebo zaslaním scanu či fotografie podpísanej žiadosti e-mailom.
Za účelom rýchleho spracovania Vašej žiadosti Vám odporúčame žiadosť poslať e-mailom a to tak, že vyplnenú a podpísanú žiadosť nascanujete/odfotíte a pošlete na e-mail: info@csobleasing.sk .

V prípade zaslania poštou, posielajte vyplnenú žiadosť na adresu:
Zákaznícky servis ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava.

Ak žiadosť bude úplná a budete spĺňať všetky zákonné podmienky, naša spoločnosť sa Vám najneskôr do 30 dní od podania žiadosti vyjadrí a zašle na e-mail uvedený v žiadosti Oznámenie o povolení odkladu splátok spolu s novým splátkovým kalendárom, zohľadňujúcim odklad splátok.

 • V prípade, ak bude žiadosť neúplná, špecialisti zákazníckeho servisu našej spoločnosti Vás budú kontaktovať za účelom odstránenia nedostatkov.
 • V prípade, ak nebudete spĺňať nárok na odklad splátok v súlade so zákonom, naša spoločnosť bude nútená Vašu žiadosť o doklad splátok zamietnuť.
 • V prípade, ak Vás nebudeme kontaktovať ani do 30 dní od podania úplnej žiadosti platí, že odklad splátok je povolený.
 • O odklad splátok môžete požiadať maximálne na dobu 3 mesiacov. Po uplynutí prvej doby odkladu maximálne 3 mesiace máte právo našej spoločnosti ako veriteľovi oznámiť záujem o ďalší odklad, opäť na dobu maximálne 3 mesiacov. V prípade, ak budete spĺňať zákonné podmienky na povolenie ďalšieho odkladu, naša spoločnosť ďalší odklad povolí.
 • Odklad splátok znamená, že po dobu odkladu nemáte povinnosť platiť odložené splátky, resp. ich časť. Neznamená to však, že splátky sa odpúšťajú, ale povinnosť na ich zaplatenie sa odkladá a ich splatnosť nastane po splatnosti pôvodne dohodnutých splátok . Úroky za dobu odkladu Vám budú rozpočítané do splátok, ktorých splatnosť nastane po uplynutí doby odkladu. V prípade, ak ste zvolíte možnosť odkladu splátok bez predĺženia doby splácania, tak odložené splátky Vám budú taktiež rozpočítané do splátok, ktorých splatnosť nastane po uplynutí doby odkladu.“