Hotline

NATANKUJTE SI CELÉ PRÁZDNINY S HYUNDAI


„Natankujte si celé prázdniny s Hyundai“ - zapojte sa s ČSOB Leasing, a.s. a Hyundai Motor Czech, s.r.o. organizačná zložka Slovakia do súťaže.

GRATULUJEME výhercom súťaže Natankujte si celé prázdniny s HYUNDAI

Žrebovanie prebehlo 4.8.2013 a bolo vyžrebovaných 13 výhercov tankovacích kariet v hodnote 555 EUR.

Prajeme veľa šťastných kilometrov.

Palúch Martin
Kotras Marián
Dovalovský Ján,Ing.
BUPE s.r.o.
Šišoláková Renáta
Deščík Milan,RNDr.
Havač Peter
Kubas Stanislav
Kremenák Ján
Maršala Matej
Čarnoká Viera,Mgr.
Šutka Jozef
MUDr. Ľubomír Krekáč - ZUBNÁ TECHNIKA

Ako na to?

Každý, kto uzatvorí v termíne od 1.7.2013 do 31.8.2013 zmluvu o financovaní s ČSOB Leasing, a.s. na vozidlá značky Hyundai, bude automaticky zaradený do žrebovania o tankovacie karty OMV Flex card na nákup pohonných hmôt!

Súťaž prebieha od 1.7.2013 do 31.8.2013.

Žrebovanie výhercov sa uskutoční v sídle organizátora súťaže ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava.

Výhercovia budú zverejnení na stránkach www.csobleasing.sk a www.hyundai.sk.PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
1. Organizátor súťaže

Spotrebiteľskú súťaž „Natankujte si celé prázdniny s Hyundai“ spojenú so žrebovaním vecných výhier organizuje spoločnosť ČSOB Leasing, a.s. so sídlom Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava IČO: 35 704 713, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka 1220/B (ďalej len „organizátor“) v spolupráci s Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia, IČO: 36 858 692 so sídlom Galvániho 17/A, Bratislava 821 04, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č. 1610/B (ďalej len spoluorganizátor).

Súťaž je propagačnou spotrebiteľskou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

2. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony a každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky ktorá splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“). Zamestnanci organizátora a spoluorganizátora, ako aj im blízke osoby v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, sú z účasti v súťaži vylúčení. Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra mu nebude odovzdaná a uskutoční sa druhé kolo žrebovania, v ktorom bude vyžrebovaný nový výherca.

3. Trvanie súťaže

Súťaž prebieha v termíne 1.7. - 31.8.2013.

4. Pravidlá súťaže

Do žrebovania bude zaradený každý účastník, ktorý v období od 1.7.2013 do 31.8.2013 zakúpi skladové vozidlo značky Hyundai, konkrétne niektorý z modelov: i20, ix20, i30, ix35 a i40 u autorizovaného predajcu značky Hyundai a uzatvorí s organizátorom ČSOB Leasing zmluvu o financovaní na Pätiny a zaplatí akontáciu. Žrebovať sa budú jednotlivé čísla zmlúv. Pri uzatvorení viacerých zmlúv jedným účastníkom budú do žrebovania zaradené všetky čísla zmlúv, čím sa šanca na výhru zvyšuje.

Žrebovanie výhercov prebehne v dňoch: 5.8.2013 a 4.9.2013

Žrebuje sa celkovo 25 výhercov spolu v oboch kolách žrebovania, konkrétne:

5.8.2013 bude vyžrebovaných 13 výhercov
4.9.2013 bude vyžrebovaných 12 výhercov
Každý výherca má právo na 1 výhru v každom žrebovaní.

Žrebovanie výhier bude vykonané zástupcami organizátora súťaže v priestoroch sídla organizátora – Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava. Vyžrebovaného účastníka bude organizátor súťaže kontaktovať telefonicky. V prípade, ak sa organizátorovi nepodarí s vyžrebovaným účastníkom skontaktovať do 14 dní od vyžrebovania vyžrebovaný účastník sa nestáva výhercom. V prípade, ak vyžrebovaný účastník písomne vyjadrí do 14 dní od vyžrebovania svoj súhlas s pravidlami súťaže a so spracovaním osobných údajov v znení podľa bodu 10 týchto pravidiel, stáva sa výhercom.

5. Výhry/Ceny

Výhernými cenami v každom žrebovaní súťaže sú OMV Flex card. Žrebuje sa 25 výhercov, kde každý výherca vyhráva jeden kus OMV Flex card v hodnote 555,00€. Výherca nemá nárok na výmenu Výhry za peňažnú hotovosť či iný druh výhry.

Súťažiaci má právo iba na 1 výhru v každom žrebovaní, ak výhru získal postupom podľa pravidiel súťaže.

6. Odovzdanie výhry

Zástupca organizátora a spoluorganizátora odovzdajú výhru výhercovi osobne u autorizovaného predajcu vozidiel Hyundai, kde výherca vozidlo kupoval. V prípade, ak sa organizátorovi nepodarí s výhercom skontaktovať do 14 dní od vyžrebovania alebo ak sa organizátorovi nepodarí výhercovi doručiť výhru na ním uvedenú adresu trvalého bydliska/sídla do 14 dní od momentu, kedy sa vyžrebovaný účastník stal výhercom, stráca výherca právo na získanie výhry. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom, resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, prepadajú v prospech organizátora, ktorý rozhodne o ich ďalšom použití.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

7. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 OZ v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou adresou výhercu. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Výhru nie je možné vymeniť ani hodnotu výhry nie je možné vyplatiť peňažnou formou.

8. Dane

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle §8 ods. (1) písm. i) Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry pred zdanením a organizátori súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercami. Všetky ostatné povinnosti a poplatky vzťahujúce sa k výhram budú hradené výhercami. Pokiaľ jednotlivé výhry v súťaži nepresahujú hodnotu 350,00 € podľa §9 ods. (2) písm. m), zák. 595/2003 Z. z. nepodliehajú zdaneniu. Hodnota výhry bude uvedená na preberacom protokole.

9. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránkach www.csobleasing.sk a www.hyundai.sk.

10. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Ako účastník súťaže „Natankujte si celé prázdniny s Hyundai“ týmto udeľujem bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko/obchodné meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, fotografie z odovzdania výhry na marketingové účely organizátora súťaže, pričom s osobnými údajmi účastníkov súťaže bude naložené v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene niektorých iných predpisov..

Potvrdzujem, že som bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mi boli známe všetky potrebné informácie zo strany organizátora, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže taktiež vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže, pričom súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.

Týmto udeľujem organizátorovi svoj súhlas na použitie a zverejnenie svojich údajov v rozsahu: meno, priezvisko/obchodné meno, miesto bydliska/sídla na propagačné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže, vrátane ich uverejnenia na internetových stránkach www.csobleasing.sk a www.hyundai.sk.

Súhlas so spracovávaním osobných údajov udeľujem dobrovoľne na vopred neurčený čas. Súhlas možno kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu, organizátorovi odvolať.


ČSOB Leasing, a.s.