Hotline

LÍZUJ A VYHRÁVAJ S ČSOB LEASINGOM

15 narodeniny

„Lízuj a vyhrávaj s ČSOB Leasingom“ - zapojte sa s ČSOB Leasingom do súťaže o zaujímavé ceny.

Ako na to?

Každý kto uzatvorí v termíne od 1.1.2012 do 31.12.2012 zmluvu o financovaní s ČSOB Leasing, a.s. bude automaticky zaradený do žrebovania o zaujímavé výhry!

Súťaž prebieha od 1.1.2012 do 31.12.2012.

Žrebovanie výhercov sa uskutoční v sídle organizátora súťaže ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava.

Výhercovia budú zverejnení na stránke www.csobleasing.sk.


PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
1. Organizátor súťaže

Spotrebiteľskú súťaž „Lízuj a vyhrávaj s ČSOB Leasingom“ spojenú so žrebovaním vecných výhier organizuje spoločnosť ČSOB Leasing, a.s. so sídlom Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava IČO: 35 704 713, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I., oddiel Sa, vložka 1220/B (ďalej len „organizátor“).

Súťaž je propagačnou spotrebiteľskou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

2. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony a každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky ktorá splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“). Zamestnanci organizátora, ako aj im blízke osoby v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, sú z účasti v súťaži vylúčení. Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra mu nebude odovzdaná a uskutoční sa druhé kolo žrebovania, v ktorom bude vyžrebovaný nový výherca.

3. Trvanie súťaže

Súťaž prebieha v termíne 1.1.2012 - 31.12.2012.

4. Pravidlá súťaže

Súťaž prebieha v termíne 1.1Do žrebovania bude zaradený každý účastník, ktorý v období od 1.1.2012 do 31.12.2012 uzatvorí s organizátorom zmluvu o financovaní a zaplatí akontáciu. Žrebovať sa budú jednotlivé čísla zmlúv. Pri uzatvorení viacerých zmlúv jedným účastníkom budú do žrebovania zaradené všetky čísla zmlúv, čím sa šanca na výhru zvyšuje.

Riadne žrebovanie cien prebehne v dňoch:
  • 15.05.2012
  • 12.09.2012
  • 16.01.2013
Mimoriadne žrebovanie bude dňa:
  • 16.01.2013.
V riadnom žrebovaní sa bude žrebovať päť výhercov, v mimoriadnom jeden výherca.

Každý účastník má právo iba na 1 výhru v každom žrebovaní.

Žrebovanie vecných výhier bude vykonané zástupcami organizátora v priestoroch sídla organizátora súťaže – Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava. Vyžrebovaného účastníka bude organizátor súťaže kontaktovať telefonicky. V prípade, ak sa organizátorovi nepodarí s vyžrebovaným účastníkom skontaktovať do 14 dní od vyžrebovania vyžrebovaný účastník sa nestáva výhercom. V prípade, ak vyžrebovaný účastník písomne vyjadrí do 14 dní od vyžrebovania svoj súhlas s pravidlami súťaže a so spracovaním osobných údajov v znení podľa bodu 10 týchto pravidiel, stáva sa výhercom.

5. Výhry/Ceny

Výhernými cenami v každom žrebovaní súťaže sú rôzne vecné výhry. Konkrétne ceny, o ktoré sa súťaží v danom žrebovaní budú zverejnené na internetovej stránke organizátora súťaže www.csobleasing.sk. Výherca nemá nárok na výmenu Výhry za peňažnú hotovosť či iný druh výhry.V každom žrebovaní sa hrá o päť vecných cien.

Účastník má právo iba na 1 výhru v každom žrebovaní, ak výhru získal postupom podľa pravidiel súťaže.

6. Odovzdanie výhry

Organizátor výhru odovzdá výhercovi osobne alebo kuriérom. V prípade, ak sa organizátorovi nepodarí výhercovi doručiť výhru na ním uvedenú adresu trvalého bydliska/sídla do 14 dní od momentu, kedy sa vyžrebovaný účastník stal výhercom, stráca výherca právo na získanie výhry. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom, resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, prepadajú v prospech organizátora, ktorý rozhodne o ich ďalšom použití.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

7. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 OZ v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou adresou výhercu. Zásielky sú počas prepravy kuriérom kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku kuriérskej služby. Nebezpečenstvo škody na hlavných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Výhru nie je možné vymeniť ani hodnotu výhry nie je možné vyplatiť peňažnou formou.

8. Dane

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle §8 ods. (1) písm. i) Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry pred zdanením a organizátori súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercami. Všetky ostatné povinnosti a poplatky vzťahujúce sa k výhram budú hradené výhercami. Pokiaľ jednotlivé výhry v súťaži nepresahujú hodnotu 165,97 € podľa §9 ods. (2) písm. m), zák. 595/2003 Z. z. nepodliehajú zdaneniu. Hodnota výhry bude uvedená na preberacom protokole.

9. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke www.csobleasing.sk.

10. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Ako vyžrebovaný účastník súťaže „Lízuj a vyhrávaj s ČSOB Leasingom“ týmto udeľujem bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko/obchodné meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, fotografie z odovzdania výhry na marketingové účely organizátora súťaže.

Potvrdzujem, že som bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mi boli známe všetky potrebné informácie zo strany organizátora, podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Týmto udeľujem organizátorovi svoj súhlas na použitie a zverejnenie svojich údajov v rozsahu: meno, priezvisko/obchodné meno, miesto bydliska/sídla na propagačné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže, vrátane ich uverejnenia internetovej stránke www.csobleasing.sk.

Súhlas so spracovávaním osobných údajov udeľujem dobrovoľne na vopred neurčený čas. Súhlas možno kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu, organizátorovi odvolať.


ČSOB Leasing, a.s.