Hotline

SPOTREBNÝ ÚVER

Spotrebný úver je účelové poskytnutie prostriedkov zákazníkovi a účelom je financovanie konkrétneho predmetu. Zákazník je vlastníkom financovaného predmetu od dňa zaplatenia kúpnej ceny dodávateľovi
a prevzatia financovaného predmetu.

Na zabezpečenie pohľadávok uzatvorí ČSOB Leasing, a.s zároveň so zákazníkom štandardne minimálne zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k financovanému predmetu. Na základe nej sa prevádza vlastníctvo k predmetu momentom jeho prevzatia zákazníkom späť na ČSOB Leasing, a.s , čím nie je umožnené zákazníkovi ako vlastníkovi predmetu nakladať s predmetom. Zákazník platí na začiatku poplatok za uzatvorenie zmluvy a počas doby trvania zmluvy splátky úveru. Jednotlivé splátky obsahujú hodnotu úveru, úrok a poistné.


Pri omeškaní s úhradou splátok má zákazník povinnosť platiť zmluvnú pokutu za každý deň omeškania, pri nesplácaní úveru má ČSOB Leasing, a.s. právo účtovať zákazníkovi doposiaľ nezaplatené splátky úveru, náklady a škody súvisiace s predčasnou splatnosťou úveru, zmluvnú pokutu a poplatok za administráciu predčasnej splatnosti úveru. Pri nesplácaní úveru má zákazník povinnosť odovzdať predmet, ktorý bol zabezpečený zabezpečovacím prevodom vlastníckeho práva.
ČSOB Leasing, a.s.