Hotline

EURÓPSKA INVESTIČNÁ BANKA – FINANCOVANIE PRE SME

ČSOB Leasing vďaka podpísaniu rámcovej zmluvy s Európskou Investičnou Bankou (EIB; www.eib.org) podporuje sféru malých a stredných podnikateľov (SME) tým, že ponúka zvýhodnené financovanie s nižším nákladom na financovanie.

Európska spolupráca s prínosom pre SME

EIB je bankou Európskej Únie s dlhodobým úverovaním; jej úlohou je prispievať k integrácii, vyváženému rozvoju, ako aj ekonomickej a sociálnej súdržnosti členských štátov EÚ. Vďaka najlepšiemu ratingu na kapitálových trhoch (AAA) si môže EIB vypožičať zdroje s výhodnými podmienkami, ktoré prenáša garantovaním financovania pre SME. Naši klienti patriaci do segmentu SMEs sú nami individuálne informovaní o angažovanosti EIB a jej vplyve na finančné podmienky prijatého úveru. Podrobné informácie týkajúce sa podpory segmentu SME Európskou investičnou bankou sú dostupné na adrese: http://www11.eib.org/projects/topics/sme2/index.htm.

ČSOB Leasing ako sprostredkovateľ,  prostredníctvom využívania zdrojov EIB, prispieva k rozvoju malých a stredných podnikateľov, ponúkajúc zvýhodnené finančné riešenia pre akúkoľvek ich podnikateľskú potrebu.


Čo je EIB financovanie?

EIB pomáha rozvoju sektora SME sprístupnením nových úverových liniek. Splatnosť leasingu/úveru je od 2 do 5 rokov (skutočná dĺžka trvania závisí od ekonomickej a technickej životnosti financovaného projektu) a  môže byť použitý na financovanie projektov s maximálnym nákladom 25 mil. Eur. Podiel EIB zdrojov však neprekročí 12,5 mil. Eur.


Kto sa môže uchádzať o financovanie z EIB?

Nezávislý SME s počtom zamestnancov menej ako 250 pred investíciou a sídlom v Slovenskej republike.
Vyhovujúce sú všetky ekonomické sektory podnikania okrem výroby zbraní a munície, výzbroje, vojenskej a policajnej výstroje a infraštruktúry, infraštruktúry a vybavenia obmedzujúcich ľudské práva a slobodu, priemysel súvisiaci s tabakom, aktivity zahŕňajúce testy na zvieratách v súlade s “Council of Europe’s Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes” (Európska konvencia pre ochranu stavovcov použitých pre experimentálne a iné vedecké účely), ďalej sektory, ktorých dopad na životné prostredie nie je možné zmierniť alebo vykompenzovať, sektory eticky či morálne kontroverzné (klonovanie človeka), čisto finančné aktivity a špekulácie s nehnuteľnosťami.


Na čo môže byť použité financovanie z EIB?

EIB zdroje môžu byť použité na financovanie všetkých investícií a výdavkov vzniknutých z titulu rozvoja SME, napr.:

Hmotné investície: zakúpenie prevádzky a vybavenia, s istými výnimkami pre kúpu pozemkov.
Nehmotné investície: hlavne výdavky týkajúce sa R&D (Research & Development; výskum a vývoj), budovanie alebo prevzatie distribučných reťazcov na domácom trhu alebo ostatných trhoch v rámci EÚ, patentovanie alebo kúpa patentu, odkúpenie spoločnosti s cieľom ochrany ekonomickej činnosti (za cenu odkupu nie vyššiu ako 1 mil. Eur).
Potreby stredno - až dlhodobého pracovného kapitálu s cieľom opätovného etablovania ukazovateľa likvidity.


V čom je prínos pre vašu spoločnosť?

Výhodnejšie úrokové sadzby oproti štandardným úverovým sadzbám.
Možnosť významnej investície do vášho podniku bez nepriaznivého vplyvu na váš cash-flow, či likviditu.


Aké produkty financovania môžete využiť?

Naše portfólio Vám ponúka špeciálne produkty – EIB leasing, EIB splátkový predaj a EIB úver.

Všetky administratívne činnosti týkajúce sa financovania projektov prostredníctvom daných produktov sú realizované našou spoločnosťou a nevyžadujú od vás žiadne dodatočné preverovanie, schvaľovanie, či dokladovanie v EIB.


Pozývame Vás na návštevu Našich pobočiek, kde si môžete prerokovať individuálne aspekty Vašej podnikateľskej činnosti a jej vhodnosť pre EIB financovanie pre SMEs.


Prijatím financovania s podielom EIB zdrojov vyjadríte Váš súhlas, že:

na požiadanie umožníte predstaviteľom EIB vykonať prehliadku Vašich stavieb, inštalácií a výsledkov zahŕňajúcich projekt, ktorý je predmetom úveru, a
na vyžiadanie EIB môžeme EIB poskytnúť informácie o Vás.


EIB financovanie pre SMEs je smerované cez nás a z tohto dôvodu je výlučne v našej kompetencii preskúmať žiadosť o financovanie a rozhodnúť o vhodnosti klienta a projektu pre EIB financovanie.


ČSOB Leasing, a.s.