Hotline

DOKLADY POTREBNÉ K FINANCOVANIU

Právnická osoba
občiansky preukaz splnomocnenej osoby
iný doklad totožnosti splnomocnenej osoby (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list)
výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace)
osvedčenie IČ DPH
súvaha na originálnom tlačive
výkaz ziskov a strát na originálnom tlačive
daňové priznanie potvrdené DÚ, prípadne potvrdenie o podaní daňového priznania
aktuálny výpis z bankového účtu


Fyzická osoba - podnikateľ
občiansky preukaz splnomocnenej osoby
iný doklad totožnosti splnomocnenej osoby (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list)
živnostenský list alebo iný rovnocenný dokument, umožňujúci vykonávať podnikateľskú činnosť
osvedčenie IČ DPH
výkaz o majetku a záväzkoch, resp. súvaha na originálnom tlačive
výkaz o príjmoch a výdavkoch, resp. výkaz ziskov a strát na originálnom tlačive
daňové priznanie potvrdené DÚ, prípadne potvrdenie o podaní daňového priznania
aktuálny výpis z bankového účtu


Fyzická osoba - nepodnikateľ
Občiansky preukaz
Iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list)
Potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa alebo výpis z bankového účtu za posledné tri mesiace, z ktorého je zrejmý príjem žiadateľa


ČSOB Leasing, a.s.